Ehitusvaldkonna teated

Ehitusvaldkonna teated

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 36 lõike 5 p 4, § 42 lõike 6 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 p 1 kohaselt: 
1)    Lääne maakonda Lääne-Nigula valda Risti alevikku, Rõuma küla, Piirsalu küla ning Saue valda Turba alevikku, Lehetu ja Ellamaa küla läbiva kontaktvõrgu ehitusloa menetlusest
ja
2)    Lääne maakonda Lääne-Nigula valda Risti alevikku Risti veoalajaama ning sellega kaasnevate rajatiste ehitusloa menetlusest. 

Leonhard Weiss OÜ (12083348) taotleb ehitusluba Risti-Turba raudteetrassile kontaktvõrgu ehitamiseks Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ ja Saue Vallavalitsuse korralduse „Projekteerimistingimuste määramine Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee Turba-Ellamaa lõigu ehitusprojekti koostamiseks“ alusel.

Keskkonnaprojekt OÜ (10769210) taotleb ehitusluba Risti veoalajaama ehitamiseks Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ alusel.

Ehitusloa taotluste ja kavandatavate rajatiste ning nende asukohtadega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Taotlused on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus: 
1)    Risti-Turba kontaktvõrgu puhul dokumendi numbrit 2111271/41467
2)    Risti veoalajaama puhul dokumendi numbrit 2111271/40566

Menetluste kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 02.12.2021 aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn.
 

Risti-Ellamaa raudteetrassi ja sellega kaasnevate rajatiste ehitusloa menetlusse kaasamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 36 lõike 5 p 4, § 42 lõike 6 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 p 1 kohaselt Lääne maakonda Lääne-Nigula Valda Risti alevikku, Piirsalu, Rõuma ja Jaakna külasse kavandatava Risti-Ellamaa vahelise raudteelõigu ja sellega kaasnevate rajatiste ehitusloa menetlusest.

Osaühing Reaalprojekt (10765904) taotleb ehitusluba Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ alusel.

Ehitusloa taotlusega ja kavandatavate rajatiste ning nende asukohtadega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Taotlus on leitav logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111271/26869.

Menetluse kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 08.11.2021 aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Teade hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest Utilitas OÜ Liivi lahes meretuulepargi arendamiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 219 lõike 3 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Utilitas OÜ (registrikood 12205523) hoonestusloa taotlusega meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.
Kavandatud tegevuse asukoht paikneb Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringust tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal.  Hoonestusloa objektiks olev ehitis on meretuulepark, millesse kuuluvad kuni 299 tuulikut. Hoonestusloa objektiks oleva ehitise kasutamise otstarve on meres paiknevate tuuleelektrijaama rajatiste kaudu elektrienergia ja/või vesiniku tootmine.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS-i § 219 lõike 2  alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ (registreerimise nr 16-7/21-02502). Kontaktisik Liina Roosimägi, e-post liina.roosimagi@ttja.ee, telefon 667 2004.

Vastavalt VeeS § 219 lg 4 on käesoleva teate avaldamisest arvates 20 päeva jooksul teistel huvitatud isikutel õigus esitada omapoolne hoonestusloa taotlus sama avaliku veekogu osa ehitisega koormamiseks.

Risti vana jaamahoone raudteeülekäigukoha projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

AS Eesti Raudtee (11575838) esitas projekteerimistingimuste taotluse Lääne maakonda, Lääne-Nigula valda, Risti alevikku vana jaamahoone samatasandilisele raudteeülekäigukohale projekteerimistingimuste saamiseks.
 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Lääne maakonna teemaplaneeringut „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“, mis kehtestati  13.10.2017 maavanema korraldusega nr 1-1/17/124. Lääne maakonna teemaplaneeringuga saab tutvuda siin.
 
Risti vana jaamahoone raudteeülekäigukoha projekteerimistingimuste menetlusega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/10632.
 
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 25.08.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn.
 
TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) avaldab teadaande ehitusseadustiku (EhS) § 42 lõike 6 alusel.

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Eesti Raudtee AS (11575838) ehitusloa taotluse nr 2111271/18732 Blokkpost-89km (Saue vald, Koidu küla) ja Pääsküla jaama vahele olemasoleva raudtee kõrvale teise raudteeharu püstitamiseks ning sellega seotud raudteede ümberehitamiseks.

Blokkpost-89km ja Pääsküla jaama vahele jääva raudteega piirnevate kinnistute omanikud saavad EhS § 42 lõike 6 alusel avaldada arvamust ehitusloa taotluse nr 2111271/18732 kohta (leitav veebilehelt www.ehr.ee) kümne päeva jooksul kirjalikult e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Risti jaama ooteplatvormi, ülekäigukohtade ja kergliiklustee projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

AS Eesti Raudtee (11575838) esitas projekteerimistingimuste taotluse Lääne maakonda, Lääne-Nigula valda, Risti alevikku ja osaliselt ka Rõuma külasse Risti jaama ooteplatvormi, ülekäigukohtade ja kergliiklustee projekteerimistingimuste saamiseks. Projekteerimistingimustega soovitakse nihutada ooteplatvormi ja ülekäikude asukohta vastavalt Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi nõuetele (ERTMS) ning rajada paralleelselt raudteetrassiga kergliiklustee ooteplatvormilt Risti-Kuijõe teeni.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Lääne maakonna teemaplaneeringut „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“, mis kehtestati  13.10.2017 maavanema korraldusega nr 1-1/17/124. Lääne maakonna teemaplaneeringuga saab tutvuda siin.

Risti jaama projekteerimistingimuste menetlusega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/07287.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 30.07.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn.

TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Rail Baltic Pärnumaa autotunneli ja kohaliku tee projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Obermeyer Planen+Beraten GmbH Eesti filiaal (reg 14936797) esitas projekteerimistingimuste taotlused autotunneli rajamiseks ja kohaliku tee ümberehitamiseks. 

Projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/07956 (autotunnel BR-2242 ja kohalik tee OR-2242)) asukohaga Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Reiu külas asetsevatel katastriüksustel 84801:001:1299, 84801:001:1302, 84801:001:1305, 84801:001:1715, 84801:001:1301, 84801:001:1307, 84801:001:1306, 84801:001:0121, 84801:001:1300, 84801:001:1303, 84801:001:1304, 84801:001:1308, 84801:001:0591 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Pärnu lõigu maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“, mis kehtestati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40. Pärnu maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

Autotunneli ja kohaliku tee projekteerimistingimuste menetlustega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/07956 (autotunnel BR-242, kohalik tee OR-2242).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 16.07.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn.
TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.
 

Rail Baltic Pärnumaa jalakäijate tunnelite projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Obermeyer Planen+Beraten GmbH Eesti filiaal (reg 14936797) esitas projekteerimistingimuste taotlused jalakäijate tunnelite rajamiseks. 

1. Projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/07929 (jalakäijate tunnel BR-2431) asukoht Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Kauba tänava ja Jaama metsa juures asetsevatel katastriüksustel 62401:001:1290, 62401:001:1414, 62516:064:0660 

2. Projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/07953 (jalakäijate tunnel BR-2438) asukoht Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Reiu külas, Tallinna-Lelle-Pärnu-Mõisaküla 142-145,8km, (Hirve tänava pikendus) katastriüksusel 84801:001:0591

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Pärnu prioriteetlõik nr 1 maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“, mis kehtestati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40. Pärnu maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

Jalakäijate tunnelite projekteerimistingimuste menetlustega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/07929 (jalakäijate tunnel BR-2431) ja 2111002/07953 (jalakäijate tunnel BR-2438).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 03.07.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Teade Rutja lasketiiru laiendamis ehitusloa menetluse kohta

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Kaitseliidu (74000725) ehitusloa taotluse nr 2111271/14577 Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Rutja küla, Õppeväljaku kinnistul Kaitseliidu Rutja lasketiiru laiendamiseks. TTJA kaasab käesolevaga ehitusseadustiku § 42 lõike 7 punkt 2 alusel Kaitseliidu Rutja lasketiiru laiendamise ehitusloa taotluse menetlusse isikud, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

Ehitusloa taotluse dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee sisse logides ning lisades dokumendi detailotsingusse ehitusloa taotluse numbri.

Arvamust ehitusloa taotluse kohta saab kirjalikult esitada 10 päeva jooksul käesoleva teavituse ilmumisest e-posti aadressile info@ttja.ee või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti postiaadressile Endla 10a, 10122 Tallinn.

Teade Tapa-Tartu raudtee lõigul Tartu vallas Maramaa külas turvangusüsteemide ning nende toimeks vajalike alam- ja tugisüsteemide uuendamise projekteerimistingimuste avatud menetlusest

AS Eesti Raudtee (registrikood 11575838, aadress Telliskivi tn 60/2, 15073 Tallinn, e-post: raudtee@evr.ee) esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA) 13.05.2021 ehitisregistri kaudu projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/06548.

TTJA  teavitab ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lõike 1 ning haldusmenetluse seaduse § 47 lõike 3 alusel turvangusüsteemide ning nende toimeks vajalike alam- ja tugisüsteemide uuendamise projekteerimistingimuste avatud menetlustest Tartu-Kärkna lõigul. Ehitised kavandatakse Tartu maakonda Tartu valda Maramaa külasse vastavalt taotlusele ja sellele lisatud asendiskeemile.

Projekteerimistingimusi soovitakse järgmistele EhS lisas 1 nimetatud raudteerajatistele: elektritsentralisatsioon ja rongiliikluse juhtimissüsteemid. Töid soovitakse teostada õgvendataval lõigul ja raudteemaal. Väljaspool raudteemaad toimuvad tööd (nt pääs ehitusplatsile) kooskõlastatakse projekteerimise käigus eelnevalt huvitatud osapooltega. 

Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Merlin Laur, e-post Merlin.Laur@evr.ee, tel 58 861 740
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Kristi Purik, e-post: 
kristi.purik@ttja.ee, tel 667 2074

Projekteerimistingimuse taotluse ja selle lisaks olevate dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Dokumendid on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/06548. TTJA teeb HMS-i § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Projekteerimistingimuste taotlus, asendiskeem ning eelnõu on lisatud ka käesolevale teatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja eelnõu kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 25.06.2021 aadressil 
info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn. Arvamuse avaldamist oodatakse ennekõike eelpool nimetatud raudteemaa lõikude piirinaabritelt.

Teade Taebla raudteejaamas 3. rööbastee ehitamise projekteerimistingimuste menetluse avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus Raudteetammi tee lõik 11 (43901:001:0068) katastriüksusele planeeritava 3. rööbastee projekteerimistingimuste menetluse avalikust istungist seoses eraisiku taotlusega. Eeltoodud rajatis jääb kehtiva Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" alale.

Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda siin

Taotluste ja muude materjalidega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/03387. Projekteerimistingimuste taotlus, eskiis ning eelnõu on lisatud ka käesolevale teatele.

Seoses Covid-19 levikuga toimub nimetatud projekteerimistingimuste menetluse avalik arutelu 24.05.2021 kell 16.00 Microsoft Teamsi veebikeskkonnas.

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672 063 hiljemalt 24.05.2021 kell 12.00. Aruteluga saab liituda klikates siia ning valides „continue on this browser“.

Teade Rail Baltic Ülemiste ühisterminali raudteerajatiste projekteerimistingimuste menetluse avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Rail Baltic projekti raames Harju maakonnas Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas Ülemiste ühisterminali jalakäijate läänetunneli, raudteeviadukti, jalakäijate idatunneli ja ooteplatvormide projekteerimistingimuste menetluse avalikust arutelust seoses OÜ Esplan (registrikood 10458912) taotlusega. Nimetatud raudteerajatised on osa Rail Baltic Ülemiste ühisterminalist ning asuvad valdavalt  Peterburi tee 36 // Vesse põik 17 // Ülemiste raudteejaam (katastriüksus 78403:314:0136) kinnistul.

Taotluse ja selle materjalidega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/03727. Projekteerimistingimuste taotlus, asendiskeemid, seletuskiri ning eelnõu on lisatud ka käesolevale teatele.

Seoses Covid-19 levikuga toimub nimetatud projekteerimistingimuste menetluse avalik arutelu 26.05.2021 kell 16.00 Microsoft Teamsi veebikeskkonnas. 

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2061 hiljemalt 26.05.2021 kell 12.00. Aruteluga saab liituda klikates siia ning valides „continue on this browser“.

Rail Baltic Rae rohesilla projekteerimistingimuste avatud menetlus

Osaühing Skepast&Puhkim (11255795) esitas projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/05676 Rail Baltic Rae valda kavandatava rohesilla projekteerimistingimuste saamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Harju maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis kehtestati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41. Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 19.05.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Palivere jalakäijatunneli projekteerimistingimuste avatud menetlus

Aktsiaselts Eesti Raudtee (reg 11575838) esitas projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/05202 Lääne-Nigula valda, Palivere külasse raudtee jalakäijatunneli projekteerimistingimuste saamiseks. Projekteerimistingimustega soovitakse muuta Kooli tänava raudtee ülekäik ümber jalakäijatunneliks ning algselt planeeritud Liiva tänava raudtee ülekäik suletakse. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Lääne maakonna teemaplaneeringut „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“, mis kehtestati  13.10.2017 maavanema korraldusega nr 1-1/17/124. Lääne maakonna teemaplaneeringuga saab tutvuda siin.

TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 28.05.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõike 3 kohaselt Tapa, Väike-Maarja, Jõgeva ja Tartu valdades raudtee õgvendamise projekteerimistingimuste avatud menetlusest.

AS Eesti Raudtee (11575838) esitas projekteerimistingimuste taotlused nr 2111002/04025 (Tapa vald), 2111002/04026 (Väike-Maarja vald), 2111002/04027 (Jõgeva vald) ja 2111002/04028 (Tartu vald) raudtee õgvendamise, õgvenduse alas kontaktvõrgu paigaldamise ning raudteerajatiste ümberehitamise projekti koostamiseks. 

TTJA korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimuste kehtestamine võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa avalikes huvides omandamise, sealhulgas sundvõõrandamise, või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse. Samuti muutub raudtee kaitsevööndi ulatus. TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, palume sellest teavitada hiljemalt 22.05.2021.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus 05.05.2021-22.05.2021 esitada TTJA-le eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn.

Taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus ülaltoodud projekteerimistingimuste taotluse numbrit. Projekteerimistingimuste eelnõud on lisatud käesoleva teate juurde.

Teade turvangusüsteemide ning nende toimeks vajalike alam- ja tugisüsteemide uuendamise projekteerimistingimuste menetlustest lõikudel Tallinn-Kopli jaam, Tallinn-Aegviidu ning Ülemiste-Muuga.

AS Eesti Raudtee (registrikood 11575838, aadress Telliskivi tn 60/2, 15073 Tallinn, e-mail: raudtee@evr.ee) esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA) 12.04.2021 ehitisregistri kaudu projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/03148.

TTJA  teavitab ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lõike 3 ning haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 alusel turvangusüsteemide ning nende toimeks vajalike alam- ja tugisüsteemide uuendamise projekteerimistingimuste menetlustest lõikudel Tallinn-Kopli jaam, Tallinn-Aegviidu ning Ülemiste-Muuga. Ehitised kavandatakse Harju maakonda Tallinna ja Maardu linna, Rae, Anija, Raasiku ja Jõelähtme valda vastavalt taotlusele ja sellele lisatud asendiskeemile.

Projekteerimistingimusi soovitakse järgmistele EhS lisas 1 nimetatud raudteerajatistele: elektritsentralisatsioon, rongiliikluse juhtimissüsteemid ja muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised. Töid soovitakse teostada peamiselt raudteemaal. Väljaspool raudteemaad toimuvad tööd (nt pääs ehitusplatsile) kooskõlastatakse projekteerimise käigus eelnevalt huvitatud osapooltega. 

Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Merlin Laur, e-post Merlin.Laur@evr.ee, tel 58 861 740
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Ene-Liis Bachmann, e-post: ene-liis.bachmann@ttja.ee, tel 667 2061

Projekteerimistingimuse taotluse ja selle lisaks olevate dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Dokumendid on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/03148.

Projekteerimistingimuste taotlus, asendiskeem ning eelnõu on lisatud ka käesolevale teatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja eelnõu kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 14.05.2021 aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn. Arvamuse avaldamist oodatakse ennekõike eelpool nimetatud raudteemaa lõikude  piirinaabritelt.

AS Eesti Raudtee (11575838) esitas projekteerimistingimuste taotlused nr 2111002/03386 ja 2111002/03387 Lääne maakonda Haapsalu linna Haapsalu jaama (katastriüksused 18401:001:0154 ja 18401:001:0156) 3. rööbastee ehitamiseks ning Lääne-Nigula valda Taebla jaama (katastriüksus 43901:001:0068) 3. rööbastee ehitamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega täpsustatakse Lääne maavanema 13.10.2017 korraldusega nr 1-1/17/124 kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringut täpsustavat teemaplaneeringut „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine". Projekteerimistingimustega soovitakse anda õigus Haapsalu ja Taebla jaamades 3. rööbastee ning seonduvate raudteerajatiste ehitusprojekti koostamiseks.

TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul. Taotluse ja selle materjalidega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus ülaltoodud projekteerimistingimuste taotluse numbrit. Projekteerimistingimuste eelnõud on lisatud käesoleva teate juurde. Eeltoodud teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda siin: https://maakonnaplaneering.ee/107

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 18.05.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 219 lõike 3 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Eesti Energia AS (registrikood: 10421629) taotlustega kahe meretuulepargi rajamiseks (ala 1 ja ala 2) Liivi lahte. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS-i § 219 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ (asjad 21-00173 ja 21-00158). Kontaktisik Liis Piper, e-post liis.piper@ttja.ee, telefon 667 2151.

Risti peatuskoha 3. rööbastee ehitamise projekteerimistingimuste (PT) andmise avatud menetlus

AS Eesti Raudtee (11575838) esitas projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/00674 Lääne maakonda Lääne-Nigula valda Risti peatuskohta 3. rööbastee ehitamiseks.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega täpsustatakse Lääne maavanema 13.10.2017 korraldusega nr 1-1/17/124 kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringut täpsustavat teemaplaneeringut „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine".

Projekteerimistingimustega soovitakse anda õigus 3. rööbastee ning sellega seonduva kahe pöörangu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste taotluses märgitud asukohas Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas katastriüksustel 43901:001:0084 ning 43901:001:0083. TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul. Taotluse ja selle materjalidega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/00674. Projekteerimistingimuste eelnõu on lisatud käesoleva teate juurde.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 12.05.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) avaldab teadaande ehitusseadustiku (EhS) § 42 lõike 7 punkt 2 alusel.

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse OÜ EMP A&I (10111746) ehitusloa taotluse nr 2111271/09943 Hiiu maakonnas, Hiiumaa vallas, Tubala külas Kaitseliidu Kapasto lasketiiru ehitamiseks.

TTJA kaasab käesolevaga ehitusseadustiku § 42 lõike 7 punkt 2 alusel Kapasto lasketiiru ehitusloa taotluse menetlusse isikud, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

Ehitusloa taotluse dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee sisse logides ning lisades dokumendi detailotsingusse ehitusloa taotluse numbri.

Arvamust ehitusloa taotluse kohta saab kirjalikult esitada 10 päeva jooksul käesoleva teavituse ilmumisest e-posti aadressile info@ttja.ee või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti postiaadressile Endla 10a, 10122 Tallinn.
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) avaldab teadaande ehitusseadustiku (EhS) § 42 lõike 6 alusel.

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Eesti Raudtee AS (11575838) ehitusloa taotluse nr 2111271/05859 Keila jaama ja Valingu vahele teise raudteeharu püstitamiseks ning sellega seotud raudteede ümberehitamiseks.

Keila jaama ja Valingu vahele jääva raudteega piirnevate kinnistute omanikud saavad EhS § 42 lõike 6 alusel avaldada arvamust ehitusloa taotluse nr 2111271/05859 kohta (leitav veebilehelt www.ehr.ee) kümne päeva jooksul kirjalikult e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Rail Baltic Ülemiste ühisterminali raudteerajatiste projekteerimistingimuste avatud menetlus

Osaühing Esplan (10458912) esitas projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/03727 Rail Baltic Ülemiste ühisterminali raudteerajatiste projekteerimistingimuste saamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Harju maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis kehtestati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41. Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 02.05.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on võtnud menetlusse Setomaa ja Võru vallas riigipiiri taristu kolm ehitusteatist:
 
1. Ehitusteatis nr 2111201/00904 riigipiiri taristu lõik 4-5, Vanigõjärve lõunakaldalt kuni Kiislova teeni (25224).
2. Ehitusteatis nr 2111201/02733 riigipiiri taristu lõik 5-6, Sirgova külast kuni Võmmorski külani.  
3. Ehitusteatis nr 2111201/02738 Pelska jõe sild PP308.
 
TTJA kaasab käesolevaga ehitusseadustiku § 36 lõike 5 alusel riigipiiri taristuga piirnevate kinnisasjade omanikke ehitusteatise menetlusse.
 
Ehitusteatise dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee
sisse logides ning lisades dokumendi detailotsingusse ehitusteatise numbri.
 
Arvamust ehitusteatiste kohta saab kirjalikult esitada 10 päeva jooksul käesoleva
teavituse ilmumisest e-posti aadressile info@ttja.ee või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Ameti postiaadressile Endla 10a, 10122 Tallinn.

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Mipro Eesti OÜ (14578748) ehitusteatise nr 2111201/08497 kaablikanalisatsiooni ehitamise kohta raudteelõigul Balti raudteejaamast ning Telliskivi tn raudteeülesõidukohast kuni Tallinn-Väike jaamani.

Balti jaama ja Tallinn-Väike jaama vahelise raudteelõiguga piirnevate kinnistute omanikud saavad EhS § 36 lõike 5 alusel avaldada arvamust ehitusteatise nr 2111201/08497 kohta (leitav veebilehelt www.ehr.ee) kümne päeva jooksul kirjalikult e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Edelaraudtee aktsiaseltsi (10786958) ehitusloa taotluse nr 2111271/05395 Liiva raudteejaama ja Rulli tn raudteeülekäigukohtade lammutamiseks.

Liiva jaamaga piirnevate kinnistute omanikud ja piirkonna elanikud saavad EhS § 42 lõike 6 alusel avaldada arvamust ehitusloa taotluse nr 2111271/05395 kohta (leitav veebilehelt www.ehr.ee) kümne päeva jooksul kirjalikult e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse AllSpark OÜ (12989482), Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti (75014913) ja Osaühingu Reaalprojekt (10765904) ehituslubade taotlused Balti jaama ning Kitseküla vahelise raudteelõigu kontaktvõrgu ümberehitamiseks ja Endla tn viadukti kõrvale kergliiklustunnelite ning kaasnevate rajatiste püstitamiseks.

Balti jaama ning Kitseküla vahelise raudteelõiguga piirnevate kinnistute omanikud saavad EhS § 42 lõike 6 alusel avaldada arvamust ehituslubade taotluste nr 2111271/02113,  2111271/02246, 2111271/02248, 2111271/02244 ja 2111271/03197 kohta (leitav veebilehelt www.ehr.ee) kümne päeva jooksul kirjalikult e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Skepast&Puhkim OÜ (registrikood 11255795) esitas projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/00115 Rail Baltic Rapla infrastruktuuri hoolduspunkti projekteerimistingimuste saamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Rapla maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis kehtestati riigihalduse ministri 14.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/43. Rapla maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 19.02.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) menetleb Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepinge õhuliini kolme lõigu kasutusloa taotlust:

  1. Kasutusloa taotlus nr 2111371/00126 Sindi-Audru 330/110 kV õhuliini L503/L033 lõigule kasutusloa saamiseks.
  2. Kasutusloa taotlus nr 2111371/00132 Audru-Lõpe 330/110 kV õhuliini L503/L107B lõigule kasutusloa saamiseks.
  3. Kasutusloa taotlus nr 2111371/00138 Lõpe-Lihula 330/110 kV õhuliin L503/L107A lõigule kasutusloa saamiseks.

TTJA kaasab käesolevaga ehitusseadustiku § 54 lõike 5 alusel õhuliini piirnevate kinnisasjade omanikke kasutuslubade menetlusse.

Kasutusloa taotluse dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee logides sisse ning dokumendi detailotsingusse lisades kasutusloa taotluse numbri.

Arvamust kasutuslubade taotluste kohta saab esitada 10 päeva jooksul käesoleva teavituse ilmumisest kirjalikult e-posti aadressile info@ttja.ee või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

TTJA annab teada, et on 24.12.2020 võtnud menetlusse Edelaraudtee AS (registrikood 10786958) kasutusloa taotluse Lelle-Türi raudteelõigu ning Türi jaama rööbasteede nr 1, II ja 3 kasutamiseks.

Lelle-Türi raudteelõigu ning Türi raudteejaamaga piirnevate kinnistute omanikud saavad EhS § 54 lõike 6 alusel avaldada arvamust kasutusloa taotluse nr 2011371/25231 kohta (leitav veebilehelt www.ehr.ee) kümne päeva jooksul kirjalikult e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA)  teavitab ehitusseadustiku § 48 lõike 5 punkti 3 ja § 54 lõike 5 ning haldusmenetlusseaduse § 31 lõike 1 punkti 1 alusel Keila raudteejaama rekonstrueerimise kasutusteatise ja kasutusloa menetlusest.

AS Eesti Raudtee (registrikood 11575838, aadress Telliskivi tn 60/2, 15073 Tallinn, e-mail: raudtee@evr.ee) esitas TTJA-le 30.11.2020 ehitisregistri kaudu kasutusteatise nr 2011301/14772 ja kasutusloa taotluse nr 2011371/23932 seoses Keila raudteejaama rekonstrueerimisega.

Keila raudteejaama rekonstrueerimise projekti eesmärk: raudtee maa-ala puhastamine; olemasolevate raudteede pealisehitise ja pöörmete demonteerimine; raudteeülekäigukohtade katteplaatide demonteerimine, uute paigaldamine, asfalteerimine; teedel killustiku asendamine, tee nr I uue muldkeha rajamine; kraavide väljalõikamine; drenaaži rajamine, torupäiste kindlustamine; kahe tõkkepuki rajamine teele nr I ja 6; teeraja rajamine peenkillustikust; raudtee maa-ala planeerimine, heakorrastamine ja kaasajastamine.

Kasutusteatisega nr 2011301/14772  seonduvad ehitised:

Ehitise nimetus EHR kood Ehitustegevus
Keila jaama raudteeülekäigukoht 77,565 220848170 Ehitise ümberehitamine
Ülesõidukoht Keila jaam km 78,141 221273180 Ehitise ümberehitamine

Kasutusloa taotlusega nr 2011371/23932  seonduvad ehitised:

Ehitise nimetus EHR kood Ehitustegevus
rööbastee nr siire 20/22 Keila 220875476 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr II Keila 220875480 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr 14 Keila 220875465 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr 3 Keila 220875272 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr 3a Keila 220875273 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr siire 16/18 Keila 220875469 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr I Keila 220875479 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr 4 Keila 220875279 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr 5 Keila 220875282 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr siire 10/12 Keila 220875464 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr siire 4/6 Keila 220875254 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr 6 Keila 220875287 Ehitise ümberehitamine
rööbastee nr siire 3/1 Keila 221279308 Ehitise püstitamine

Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Aleksei Šuvalov, e-post Aleksei.Shuvalov@evr.ee, tel 615 8652

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Ene-Liis Bachmann, e-post: ene-liis.bachmann@ttja.ee, tel 667 2061

Kasutusteatisega ja kasutusloa eelnõuga on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Dokumendid on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2011301/14772 ja 2011371/23932.

Kasutusteatise ja kasutusloa eelnõu kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 27.12.2020 aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn. Arvamuse avaldamist oodatakse ennekõike Keila raudteejaama kinnistute (katastriüksused 29601:011:0019 ja 29601:011:0018)  piirinaabritelt.

Skepast&Puhkim OÜ (registrikood 11255795) esitas projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/10333 Rail Baltic Pärnu-Rapla lõigu rajatiste ehitamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Rapla maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis kehtestati riigihalduse ministri 14.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/43. Rapla maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus 20.11.2020 kuni 30.11.2020 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Dokumendid:

Osaühing Reaalprojekt (registrikood 10765904) esitas projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/07303 Rail Baltic Ülemiste jaama rajatiste ehitamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Harju maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis kehtestati 13.02.2018 riigihalduse ministri käskkirjaga nr 1.1-4/41. Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus 13.11.2020 kuni 24.11.2020 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Dokumendid:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Rail Baltic projekti raames projekteeritava Soodevahe sõlmjaama  projekteerimistingimuste menetluse avalikust arutelust.

Rail Baltic Estonia OÜ kavandatavaks tegevuseks on Rae vallas Soodevahel riigi eriplaneeringuga määratud Rail Baltic trassikoridoris rajada kuivsadam kaupade ümberlaadimiseks, hoolduskeskus ning täiendav ühendus 1520 mm rööpmelaiusega raudteetaristuga.

Seoses Covid-19 levikuga toimub nimetatud projekteerimistingimuste menetluse avalik arutelu 29.10.2020 kell 16.00 Microsoft Teamsi veebikeskkonnas. 
Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 52 78 732 hiljemalt 28.10.2020. Aruteluga saab liituda klikates siia ning valides „continue on this browser“.

Osaühing Rail Baltic Estonia (registrikood 12734109) esitas 05.08.2020 projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/07091 Rail Baltic Muuga kaubaterminali ehitamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Harju maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis kehtestati 13.02.2018 riigihalduse ministri käskkirjaga nr 1.1-4/41. Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus 19.08.2020 kuni 01.09.2020 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Dokumendid:

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Eesti Raudtee (11575838) ehitusloa taotluse Tallinn-Balti reisijaama raudteede osaliseks rekonstrueerimiseks ja täiendava raudteeharu rajamiseks raudteemaale Rohu ja Endla tänava vahele.

Rohu ja Endla tänavate vahelise raudteelõiguga piirnevate kinnistute omanikud saavad avaldada arvamust ehitusloa taotluse nr 2011271/17901 kohta (leitav veebilehelt www.ehr.ee) kümne päeva jooksul kirjalikult e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Skepast&Puhkim OÜ (11255795) esitas 03.06.2020 projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/06456 Rail Baltica Soodevahe kuivsadama ja hoolduskeskuse rajatiste ehitamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Harju maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis  kehtestati 13.02.2018 riigihalduse ministri käskkirjaga nr 1.1-4/41. Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus 23.07.2020 kuni 05.08.2020 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, Tallinn 10142.

Dokumendid:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab, et on oma 15.07.2020 otsusega nr 1-7/20-271 väljastanud hoonestusloa Saarte Liinid AS-le (registrikood 10216057). Hoonestusloaga anti ettevõttele õigus Liivi lahe koormamiseks lainemurdjaga. Lainemurdja eesmärk on vähendada lainetuse mõju Kihnu sadama alale ning akvatooriumi kaitstumaks muutmine. Samuti vähendaks lainemurdja akvatooriumi avatust ning lõunatormide mõju veetaseme kõikumisele.

Keskkonnaamet tunnistas 11.09.2018 kirjaga nr 6-3/18/5786-23 Kihnu sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks. Hoonestusloa taotluse alusel kavandatav lainemurdja on üks osa Kihnu sadama rekonstrueerimise projektist.

Nimetatud otsusega on võimalik tutvuda SIIN  (346.39 KB, PDF)

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab, et on oma 08.06.2020 otsusega nr 1-7/20-218 väljastanud hoonestusloa Ösel Aquafarms OÜ-le (registrikood 12740506). Hoonestusloaga anti ettevõttele õigus avaliku veekogu Tagalahe (Soela väina rannikuvee veekogumi, EE_10, osa) koormamiseks vesiviljeluse tarbeks kahe torujuhtmega. Merre kavandatakse paigaldada kaks toru, millest üks on merevee võtmiseks ning teine kalakasvatuses kasutatud ja puhastatud vee tagasi suunamiseks merre.

Ehitustööde läbiviimise ning torujuhtmete kasutamise ajal peab arendaja järgima Kesknõmme kalakasvatuse keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande peatükis 4 välja toodud leevendusmeetmetega, mis on lisatud hoonestusloa lisasse 1.

Lähtudes asjaolust, et Kesknõmme kalakasvatus KMH aruanne on nõuetele vastavaks tunnistatud ning aruande järgi ei tuvastatud olulist negatiivset keskkonnamõju kavandatava tegevuse elluviimisega ning taotluse menetlemise käigus ei tuvastatud ühtegi teist hoonestusloa andmise keeldumise alust, siis TTJA-l ei olnud vastuväiteid Kesknõmme kalakasvatuse Tagalahte kavandatava torustikule hoonesutsloa andmise osas.

Avalikkus oli kaasatud vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule, kus kõigil soovijatel oli võimalus oma ettepanekuid esitada nii KMH programmi kui ka KMH aruande kohta. 

Nimetatud otsusega on võimalik tutvuda SIIN (349.34 KB, PDF), lisa 1 (245.91 KB, PDF). 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses AS Lahevesi (registrikood 11492271) taotlusega rajada Türisalu reoveepuhasti umbes 600 m pikkune ja ehitisealuse pinnaga umbes 150 m2 merrelasu toru, mis suubuks Lohusalu lahte.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS-i § 219 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee (asjas nr 16-7/19-3416) või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (Endla 10a, Tallinn).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada, et on võtnud menetlusse Edelaraudtee AS (registrikood 10786958) 
ehitusloa taotluse Lelle-Türi raudteelõigu kapitaalremondi läbiviimiseks.
 
Lelle-Türi raudteelõiguga piirnevate kinnistute omanikud saavad EhS § 42 lõike 6 alusel avaldada arvamust ehitusloa taotluse nr 2011271/06486 kohta (leitav veebilehelt www.ehr.ee) kümne päeva jooksul kirjalikult e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Remonditööd on planeeritud ajavahemikule 27.04–08.06.2020 ning sel ajal toimub Lelle-Türi raudteelõigul reisijatevedu asendusbussidega.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) menetleb Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepinge õhuliini kahe lõigu kasutusloa taotlust:

  1. Kasutusloa taotlus nr 2011371/00374 Audru-Lõpe 110 kv õhuliini lõigule kasutusloa saamiseks.
  2. Kasutusloa taotlus nr 2011371/00450 Lõpe-Lihula 110 kv õhuliini lõigule kasutusloa saamiseks.

TTJA kaasab käesolevaga ehitusseadustiku § 54 lõike 5 alusel õhuliini piirnevate kinnisasjade omanikke kasutuslubade menetlusse.

Kasutusloa taotluse dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee logides sisse ning dokumendi detailotsingusse lisades kasutusloa taotluse number. 

Arvamust kasutuslubade taotluste kohta saab esitada 10 päeva jooksul käesoleva teavituse ilmumisest kirjalikult e-posti aadressile info@ttja.ee või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Elering AS esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA) projekteerimistingimuste taotluse Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks. Projekteerimistingimuste andmist taotletakse Projekteerimistingimuste andmist taotletakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus ehitusseadustiku § 13 lg 4, ehitusseadustiku § 27 ja Harju maavanema 02.08.2016 korraldusega nr 1939-k kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" alusel teemaplaneeringus näidatud asukohale number 2, Tammemäe kinnistule.

Võttes aluseks EhS § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 47 lõiked 2 ja 3 otsustas TTJA korraldada Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks taotletavate projekteerimistingimuste andmise menetluse avatud menetlusena.

Riisipere 110 kV alajaama projekteerimistingimuste väljastamise menetlusega seotud dokumendid on avalikul väljapanekul alates 23.12.2019 kuni 15.01.2020.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus alates 23.12.2019 kuni 15.01.2020 esitada TTJA-le projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited saab esitada e-postiga aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Sõle 23a, Tallinn 10614.

Dokumendid:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Kesknõmme kalakasvatuse (asukohaga Saaremaa, Saare vald, Kehila küla katastriüksus 30101:002:0286) keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TTJA algatas 15.11.2016 otsusega nr 1-10/16-420 hoonestusloa menetluse ning ühes sellega keskkonnamõju hindamise. Hoonestusloa menetlus algatati taotluse alusel, millega taotleti Kesknõmme kalakasvanduse avalikus veekogus asuvale torustikule, mis on vajalik kalakasvanduse tarbeksmerevee võtmiseks ning kalakasvanduses kasutatud ja puhastatud tagasijuhitava vee suunamiseks merre.

Kesknõmme kalakasvatuse KMH aruande dokumentidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 05.11-06.12.2019 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-26987  ,dokumendi viit nr 16-7/18-3501-018  

KMH osapooled:

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee , tel: 6672004.

Arendaja: Ösel Aquafarms OÜ (registrikood 12740506), Saare maakond, Saaremaa vald, Kehila küla, Kesknõmme kalakasvatus, 93437, kontaktisik Andro Ots, e-post: info@aquafarms.eu.

Kesknõmme kalakasvatuse KMH aruande kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 5. detsembriks 2019 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee  või paberkandjal aadressile Sõle 23A, Tallinn 10614.

Kesknõmme kalakasvatuse KMH aruande avalik arutelu toimub 9. detsembril 2019 algusega kell 15.00 Kihelkonna rahvamajas (Lümanda mnt 1, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald).

Elering AS esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA) projekteerimistingimuste taotluse Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks. Projekteerimistingimuste andmist taotletakse ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1 ja Harju maavanema 02.08.2016. a korraldusega nr 1939-k kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" alusel teemaplaneeringus näidatud asukohale number 2, osaliselt Tammemäe ja osaliselt Koidula kinnistutele.

Võttes aluseks EhS § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 47 lõiked 2 ja 3 otsustas TTJA korraldada Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks taotletavate projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.

Riisipere 110 kV alajaama projekteerimistingimuste väljastamise menetlusega seotud dokumendid on avalikul väljapanekul alates 20.05.2019 kuni 03.06.2019 TTJA kodulehel aadressil www.ttja.ee

Dokumendid:

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus alates 17.05.2019 kuni 01.06.2019 esitada TTJA-le eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited saab esitada e-postiga aadressil: info@ttja.ee või kirjalikult aadressil: Sõle 23a, Tallinn 10614.

Täiendavat informatsiooni saab küsida: Kati Tamtik, e-post: kati.tamtik@ttja.ee või telefonil 6672152.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA)  teavitab ehitusseadustiku § 42 lõike 7 punkti 2 ja haldusmenetlusseaduse § 31 lõike 2 alusel Keila raudteejaama rekonstrueerimise ehitusloa menetlusest.

Arendaja AS Eesti Raudtee (registrikood 11575838, aadress Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, e-mail: raudtee@evr.ee) esitas TTJA-le 14.02.2019 ehitisregistri kaudu ehitusloa taotluse nr 1911271/02542 Keila raudteejaama rekonstrueerimiseks.

Projekti eesmärgiks on Keila raudteejaama rekonstrueerimine, mille hulka kuuluvad muuhulgas raudtee maa-ala puhastamine võsast; olemasolevate raudteede pealisehitise ja pöörmete demonteerimine; raudteeülekäigukohtade katteplaatide demonteerimine, uute paigaldamine, asfalteerimine; raudtee nr 6 ja siirde nr 20/22 lammutamine; Ülesõidu tänaval asuva raudteeülesõidukoha kontrarööbaste demonteerimine, selle katte asendamine uute raudbetoonist katteplaatidega ja pealesõitude asfalteerimine; teedel killustiku asendamine, tee nr 1 uue muldkeha rajamine; kraavide väljalõikamine; drenaaži rajamine, torupäiste kindlustamine; kahe tõkkepuki rajamine teele nr I ja 6; teeraja rajamine peenkillustikust; raudtee maa-ala planeerimine ja heakorrastamine.

Lisaks on plaanitud eraldi projektiga veel riikliku polügonomeetriapunkti nr 376 teisaldamine; uute kaablite paigaldamine ja vajadusel ehitustsoonist väljaviimine; kontaktvõrgu rekonstrueerimine; välisvalgustuse rekonstrueerimine; uue ooteplatvormi ehitamine ja raudteeülekäigukoha teisaldamine; Keila jaama piirdeaia rajamine; Ülesõidu tänaval asuva raudteeülesõidukoha uute tõkkepuude ja ülesõidufooride paigaldamine. Rekonstrueerimisega muudetakse Keila raudteejaama taristu kaasaegsemaks.

Ehitusloa taotlusega nr 1911271/02542 taotletav ehitustegevus:

Ehitise nimetus                                             EHR kood                 Ehitustegevus

Rööbastee nr II Keila                                     220875480                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr I Keila                                      220875479                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 6 Keila                                     220875284                  Ehitise lammutamine
Rööbastee nr siire 20/22 Keila                        220875474                  Ehitise lammutamine
Rööbastee nr 3 Keila                                     220875272                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 3A Keila                                   220875273                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 4 Keila                                     220875279                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 5 Keila                                     220875282                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 2/4 Keila                           220875254                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 7 Keila                                     220875287                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 10/12 Keila                        220875464                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 24/26 Keila                        220875476                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 16/18 Keila                        220875469                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr 14 Keila                                   220875465                  Ehitise ümberehitamine
Keila jaama raudteeülekäigukoht 77,565         220848170                  Ehitise ümberehitamine
Ülesõidukoht Keila jaam km 78,141                221273180                  Ehitise ümberehitamine
Rööbastee nr siire 3/1 Keila                           221279308                  Ehitise püstitamine


Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Madis Kõpper, e-post madis.kopper@evr.ee  , tel 615 6366

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Kaarel Ilustrumm, e-post: kaarel.ilustrumm@ttja.ee  , tel 667 2061

Ehitusloa eelnõuga on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Dokumendid on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 1911271/02542.

Ehitusloa eelnõu kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 13.05.2019 aadressil info@ttja.ee. Arvamuse avaldamist oodatakse ennekõike Keila raudteejaama kinnistute (katastriüksused 29601:011:0019 ja 29601:007:0016)  piirinaabritelt.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1¹ punkti 1 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on jätnud algatamata oma 12.04.2019. a. otsusega nr 1-10/19-099 Klooga raudteejaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) ning väljastanud 15.04.2019. a. ehitusloa nr 1912271/08693 Klooga raudteejaama rekonstrueerimiseks.

Ehitusluba nr 1912271/08693 annab loa 14.12.2018. a. esitatud ehitusloa taotluses nr 1811271/27833 toodud raudteerajatiste ehitamiseks Klooga raudteejaamas. Ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti hulka kuuluvad muuhulgas pöörmete paigaldus, rööbasteede ümberehitamine,  rööbastee nr 5 lammutamine, rööbastee nr 4 pikendamine (uue muldkeha rajamine ca 270m ulatuses), Klooga raudteeülesõidukoha ning Klooga jaama raudteeülekäigukohtade remonditööd, valgustusliini mastide (2 tk) ja õhuliini paigaldamine.

Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Madis Kõpper, e-post madis.kopper@evr.ee  , tel 615 6366

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Kaarel Ilustrumm, e-post: kaarel.ilustrumm@ttja.ee  , tel 667 2061

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis aadressil Sõle 23A, Tallinn või elektrooniliselt dokumendiregistris aadressil https://adr.mkm.ee/?a=tja

Ehitusloa aluseks olevate ehitusdokumentidega on võimalik tutvuda elektrooniliselt ehitisregistris aadressil www.ehr.ee  Dokumendid on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana, kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 1811271/27833

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 24 lõike 4 alusel.

Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TJA) andis 21.12.2018 otsusega nr 1-10/18-425 ehitusloa Riisipere-Turba raudteeliini rajamiseks. Ehitusloa menetluse käigus edastati ehitusloa eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele kelle õigusi või huve võib ehitamine puudutada. Arvamused edastati taotlejale ning asjakohasel juhul ka nendega arvestati.

Ehitusloa menetluse aluseks on 11.10.2018 SWECO Projekt AS (registrikood 11304200) esitatud ehitusloa taotlus nr 1811271/21982, mis on osa Riisipere-Turba raudteeliini ehitusest. Riisipere-Turba raudteeliini ehitusprojekti koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju hindamine. TJA tunnistas 03.07.2018 käskkirjaga nr 8-6/18-020 Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks. KeHJS § 26 lg 4 alusel kuulub ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti juurde keskkonnamõju hindamise aruanne (KMH aruanne).

TJA hindas KeHJS § 24 lõike 1 järgi ehitusloa andmise otsuse tegemisel KMH aruande asjakohasust ning arvestas ehituloa välja andmisel keskkonnamõju hindamise tulemusi ja aruandes sisalduvaid keskkonnameetmeid. Riisipere-Turba raudteeliini KMH aruande kohaselt on Turba jaamani raudteeliini pikendamise oluliseks keskkonnamõjuks mürataseme tõus, avariiolukorrad ja loomade liikumistakistus (KMH aruanne lk 80). Ehitusloa andmisel ei ole TJA hinnangul vaja kehtestada lisaks KMH aruandele täiendavaid leevendusmeetmeid mürale. KMH aruande osa, milles käsitletakse loomade liikumisteede avatuse tagamiste, riskihindamist ja ohutusnõuete järgimist on kohustuslikud järgida ehituloa järgsel ehitustegevusel. Ehitusloa alusel tehtavate ehitustööde kavandamisel tuleb lähtuda muuhulgas Riisipere-Turba raudteeliini KMH aruandes kirjeldatud negatiivse keskkonnamõju leevendamise meetmetest. Riisipere-Turba raudteeliini KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris - dokumendi viit 8-6/18-020.

Ehitusluba nr 1812271/32720 annab loa Riisipere-Turba raudteeliinil järgnevate raudteerajatiste rajamiseks:

Riisipere-Turba raudtee (ehitisregistri kood 220876558);

Tallinn-Haapsalu raudtee ülekäigukoht km 52+472,0 (ehitisregistri kood 221269982);

Tallinn-Haapsalu raudtee ülesõidukoht km 52+463,3 (ehitisregistri kood 220876574);

Tallinn-Haapsalu raudtee raudteeviadukt km 51+590,5 (ehitisregistri kood 220876569);

Tallinn-Haapsalu raudtee ülesõidukoht km 50+938,28 (ehitisregistri kood 220876576);

Tallinn-Haapsalu raudtee truup km 50+779,7 (ehitisregistri kood 220876570);

Tallinn-Haapsalu raudtee truup km 49+994,5 (ehitisregistri kood 220876571);

Tallinn-Haapsalu raudtee truup km 47+201,96 (ehitisregistri kood 221269991);

Tallinn-Haapsalu raudtee ülekäigukoht km 46+693,56 (ehitisregistri kood 221269986).

Ehitusloa menetluse dokumendid on leitavad ehitisregistri koodi järgi digitaalselt ehitisregistris (www.ehr.ee) ehitise alajaotuse dokumendid all.

Otsustaja: Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Kaarel Ilustrumm, e-post: kaarel.ilustrumm@ttja.ee , tel 667 2061

Arendaja: AS Eesti Raudtee, kontaktisik Madis Kõpper, e-post madis.kopper@evr.ee , tel 615 6366

Ehitusprojekti koostaja: SWECO Projekt AS, kontaktisik Veiko Juudas, e-post: veiko.juudas@sweco.ee , tel 5554 2374

Viimati uuendatud 19.11.2021