Mehitamata õhusõidukid (droonid)

Mehitamata õhusõiduki süsteem (mehitamata õhusõiduk ehk droon ja selle kaugjuhtimisseadmed) kasutab oma tööks raadioseadmeid, mis peavad töötama selleks ettenähtud sagedustel.

Raadiosagedusi kasutatakse nii droonide juhtimisseadmetes (Command and Control – C2), kui ka droonilt video edastamiseks (payload frequencies). Lisaks peavad raadioseadmed vastama nõuetele. Vastavalt Euroopas kehtestud regulatsioonile peab raadioseadmel olema CE-märgis ja vastavusdeklaratsioon (Declatarion of Conformity) või lühideklaratsioon koos infoga kust on võimalik vastavusdeklaratsiooni alla laadida.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et CE-märgisega tooteid võib küll Euroopa turul müüa, kuid see ei tähenda, et neid võib kõigis Euroopa riikides kasutusele võtta. Raadiosageduste kasutus on riigiti erinev ning on võimalik, et välismaalt ostetud seade tekitab Eestis raadiohäireid teistele samades sagedusalades töötavatele seadmetele. Raadioseadmete kasutus peab vastama Eesti raadiosagedusplaanile (ERSP).

Droonide kasutamine sagedusloata

Seni kõige levinumad on nn hobidroonid, mille jaoks ei ole vajalik taotleda sagedusluba ja mille juhtimiseks kasutatakse üldkasutatavat sagedusressurssi Wi-Fi alades. Raadiohäirete vältimiseks peab droon olema seadistatud töötamiseks Euroopas.

Kuigi hobidroonide kasutus lubatud ilma sagedusloata peab  nende sageduskasutus siiski vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele“ lisas 4 ja lisas 6 kehtestatud tingimustele. Kõige levinumad sagedusalad  droonide sagedusloata kasutamiseks on:

2400 – 2483,5 MHz

Sagedusalas saab droone kasutada järgmistel tingimustel:

saatja efektiivne kiirgusvõimsus on kas

  • ≤100 mW EIRP lairiba andmeedastussüsteemide puhul (kohaldatav standard EN 300 328)
  • ≤10 mW EIRP mittespetsiifiliste lähitoimeseadmete puhul (kohaldatav standard EN 300 440)

5725 – 5875 MHz

Sagedusalas saab droone kasutada järgmistel tingimustel:

saatja efektiivne kiirgusvõimsus ≤25 mW EIRP (kohaldatav standard EN 300 440)

Nimetatud sagedusi võib antud tingimustel kasutada nii droonide juhtimisseadmetes, kui ka droonilt video edastamiseks.

Professionaalsete droonide kasutamine sagedusloa alusel

Mehitamata õhusõiduki süsteemide professionaalne kasutus eeldab suuremaid kiirgusvõimsusi, mis võimaldaksid droonide lennutamist ka väljaspool otsenähtavust.

Kogu Euroopas on suurenenud vajadus selliste sageduste järele ning sellekohane regulatsioon on Euroopas väljatöötamisel. Eesmärgiks on leida harmoneeritud sagedusalad mehitamata õhusõiduki süsteemidele riiklikuks kasutuseks/valitsusasutuste ülesannete täitmiseks.

Arvestades suurt nõudlust ning vajadust täita valitsusasutuste ülesandeid uuris TTJA võimalusi leidmaks sagedusvahemikke mehitamata õhusõiduki süsteemidele siseriiklikuks kasutamiseks kuni Euroopa regulatsiooni jõustumiseni. Analüüsiti erinevaid Euroopa töödokumentides kajastatud sagedusvahemikke, mida võrreldi kehtiva Eesti raadiosagedusplaaniga ja hetke kasutusega.

Analüüsi tulemusena tehti ettepanek ERSP muutmiseks eraldamaks mehitamata õhusõidukite süsteemidele sagedusloa alusel kasutamiseks sagedusvahemikud:

  • 2390-2400 MHz
  • 1880-1900 MHz

Ettepaneku eesmärk on osaliselt rahuldada tootjate poolset nõudlust professionaalsete droonide sagedusvahemike järele ning võimaldada droonide kasutamist  valitsusasutuste ülesannete täitmisel. Arvestades asjaolu, et Euroopa regulatsioon, mis sätestaks harmoneeritud kasutustingimusi  mehitamata õhusõidukite süsteemidele, on alles väljatöötamisel, lubatakse nimetatud süsteeme kasutada sagedusloa alusel ainult sekundaarsel alusel ja ainult valitsusasutuste ülesannete täitmise eesmärgil. Kommertskasutuseks ettenähtud droonidele sageduslube nimetatud raadiosagedusalades ei väljastata. Pärast Euroopa regulatsiooni valmimist kaalutakse võimalusi sagedusressursi eraldamiseks  ka kommertssektoris kasutatavatele mehitamata õhusõiduki süsteemidele.

Sagedusloa taotlemiseks on vaja esitada vormikohane taotlus TTJA-le. Küsimuste tekkimisel pöörduda meie spetsialistide poole info@ttja.ee.

Droonide juhtimine üldkasutatavates mobiilside võrkudes

Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications CommitteeECC) Raport 309 käsitleb mobiilside sageduste kasutamist mehitamata õhusõiduki süsteemides. Raport näeb ette tingimusi ja piiranguid mehitamata õhusõiduki süsteemide kasutamiseks mobiilside operaatorile väljastatud sagedusalades. ECC raportid ei ole siduvad ja ei kehtesta Euroopa Postside- ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des TélécommunicationsCEPT) liikmesriikidele konkreetseid tingimusi seadmete kasutamiseks, vaid uurivad erinevaid stsenaariume ja parameetreid saavutamaks häirevaba koostoime erinevate süsteemide vahel.

Raporti alusel koostatakse ECC otsus, milles sätestatakse juba täpsemad tehnilised tingimused seadmete kasutamisele. Vastav otsus nimetatud alade kasutamise kohta  on väljatöötamisel ja peaks valmima 2022. aasta jooksul. Enne otsuse valmimist ja selle rakendamist Eestis ei ole Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil (TTJA) võimalik kehtestada droonidele kasutustingimusi mobiilside sagedusalades. Kuid järgides EEC Raportis 309 toodud stsenaariume ja kasutustingimusi võib kokkuleppel mobiilside operaatoriga nimetatud sagedusalasid mehitamata õhusõiduki süsteemides katsetamiseks või teatud ülesande täitmiseks lühiajaliselt kasutada.

Paljude Euroopa töögruppide liikmena jälgib TTJA aktiivselt arenguid regulatsiooni arengute osas antud teemal ning jätkab tööd leidmaks võimalusi droonide kasutamiseks.

Enne drooni kasutamist soovitame kindlasti tutvuda Transpordiameti kodulehel toodud infoga. 

Viimati uuendatud 02.05.2021