Avaliku raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime ja kasutustasu

Raudteeveo-ettevõtjal on õigus diskrimineerimata kasutada avalikku raudteeinfrastruktuuri, et osutada raudteeveoteenust.

Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei ole läbilaskevõime jaotamise otsustamises erapooletu ja sõltumatu, annab ta läbilaskevõime jaotamise toimingud üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ülesanded läbilaskevõime jaotamisel:

 • vaatab läbi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja koostatud raudteevõrgustiku teadaande ja otsustab raudteevõrgustiku teadaande kinnitamise või kinnitamata jätmise;
 • vaatab läbi läbilaskevõime taotlused ja otsustab läbilaskevõimeosade jaotamise;
 • korraldab vajadusel koordineerimismenetluse ja teeb koordineerimisotsuse;
 • tunnistab vajaduse korral läbilaskevõime ammendunuks;
 • korraldab läbilaskevõime jaotamise läbilaskevõime ammendumise korral ja teeb läbilaskevõime jaotamise otsuse läbilaskevõime ammendumise korral;
 • annab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale juhiseid liiklusgraafiku kavandi koostamiseks;
 • vaatab läbi liiklusgraafiku kavandi kohta esitatud arvamused ja teeb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ettepanekuid nende arvestamiseks;
 • annab hinnangu liiklusgraafikule ja otsustab liiklusgraafiku kinnitamise või kinnitamata jätmise;
 • otsustab kehtiva metoodika ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja raamatupidamisandmete alusel raudteeinfrastruktuuri kasutustasu määramise;
 • vaatab läbi sihtotstarbeliste ühekordsete läbilaskevõimeosade saamiseks esitatud taotlused ja otsustab sihtotstarbeliste ühekordsete läbilaskevõimeosade jaotamise;
 • vaatab läbi jaotamata jäänud läbilaskevõimeosa saamiseks esitatud taotlused ja otsustab nimetatud jaotamata läbilaskevõimeosa jaotamise.

Avaliku raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise tingimused, läbilaskevõime jaotamise protsessi ajakava ja liiklusgraafiku väljatöötamise tingimused on sätestatud vastava liiklusgraafikuperioodi raudteevõrgustiku teadaandes.

Ühekordse sihtotstarbelise ja jaotamata läbilaskevõimeosa taotlemiseks esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotlused järgmistel vormidel:

Jaotamata läbilaskevõimeosade või sihtotstarbelise ühekordse läbilaskevõimeosa taotlemisel peab taotleja arvestama, et raudtee ööpäev algab kell 17:00 ja kestab kuni 17:00.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti haldusakt peab jõudma raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjani hiljemalt enne raudtee ööpäeva algust kell 13:00, et lülitada eraldatud läbilaskevõimeosa algavasse raudtee ööpäeva.

Taotlused palume esitada sellise ajalise arvestusega, et oleks tagatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis taotluse menetlusprotsessile kuluv aeg.

Riigilõiv

Viimati uuendatud 10.02.2021