Pürotehnika, ilutulestik

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut.

Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid.

F4- ja T2-kategooria pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes pürotehnik.

Pauguti kasutamine on keelatud, v.a. pürotehnik, kes kasutab seda majandus- või kutsetegevuses.

Laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ja rannikul ohuolukorrata on keelatud. Signaalrakette ei ole lubatud kasutada ilutulestikuks.

Reeglid pürotehnilise toote kasutamisel:

 • osta pürotehnilisi tooteid ainult ametlikust müügikohast, mitte inimeselt tänavalt või sotsiaalmeediast
 • ohutu ja nõuetele vastava pürotehnilise toote pakendil on alati vastavusmärgis ehk CE-märgis ning eestikeelne kasutusjuhend
 • jälgi, et pürotehnilisel tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale
 • hoia pürotehnilist toodet kuivas kohas ja väldi selle niiskeks või märjaks saamist
 • loe läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käitu vastavalt sellele
 • vali pürotehnilise toote kasutamiseks õige aeg ja koht ning arvesta teiste inimeste ja loomadega
 • kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära
 • ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all
 • ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra, ohutu kaugus on märgitud toote pakendil
 • pürotehnilist toodet ei tohi visata teiste inimeste ega loomade suunas
 • jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi
 • toesta toode korralikult, aseta see kõvale, tasasele ja mittesüttivale pinnale
 • süütenööri süütamisel ja selle järel ära kummardu toote kohale
 • peale süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse
 • kui toode ei sütti, oota 10-15 minutit enne sellele lähenemist
 • kui pürotehniline toode ei andnud nõutud pürotehnilist efekti, siis tagasta toode müüjale
 • pärast ilutulestikku korja kokku tekkinud prügi

Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks:

 • avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega
 • tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega

Ilutulestiku korraldamise taotlus esitatakse valla- või linnavalitsusele või asjakohasele valla- või linnavalitsuse struktuuriüksusele.

Ilutulestiku korraldamiseks tuleb koostada kavandatava ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus.

Ilutulestiku korraldaja teavitab vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:

 • F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või tiheasustusega asulas – Politsei- ja piirivalveametit ja Päästeametit
 • T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit
 • lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet lennukõrgusega üle 45 meetri – Transpordiametit.

Viimati uuendatud 02.09.2021