Tööd raudtee kaitsevööndis

Raudtee kaitsevöönd hõlmab raudteealuse maa ning ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest 30 meetri kaugusele.

Raudtee kaitsevöönd on ette nähtud ühest küljest raudtee sihtotstarbelise toimimise ja häireteta raudteeliikluse tagamiseks ning teisest küljest raudteelt lähtuvate kahjulike mõjude vähendamiseks. Raudtee kaitsevööndis on keelatud ohustada liiklust ja takistada nähtavust raudteel.

Raudtee kaitsevööndis on vajalik kõigepealt raudtee omaniku ja siis ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kirjalik nõusolek järgmistel juhtudel:

  1.  maaparandussüsteemide rajamine, maavara kaevandamine, kaevetööde tegemine;
  2. uuendusraie ja muu looduskeskkonda muutva töö tegemine;
  3. kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmine ja ladustamine;
  4. seadmete ja materjalide ladustamine ja paigaldamine, kui see seab ohtu nähtavuse kaitsevööndis;
  5. ehitise ehitamine.

Juhul kui planeeritud tegevuse mõju raudtee seisukorrale ja raudteeliiklusele on ebaselge, on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus põhjendatud juhul nõuda riskianalüüsi või muu asjakohase analüüsi koostamist. Raudtee kaitsevööndisse ei tohiks näiteks rajada piireteta mänguväljakut, kelgumäge või piireteta koerte jalutusväljakut, sest mänguhoos lapsed või loomad ei pane rongi tähele. Samuti tuleks pöörata tähelepanu spordirajatiste või lasteasutuste (lasteaiad, koolid) ehituslahendustele kui need ulatuvad raudtee kaitsevööndisse.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kirjaliku nõusoleku saamiseks palume esitada e-postile info@ttja.ee raudtee omaniku kirjalik nõusolek, asendiplaan ning tööde seletuskiri.

Viimati uuendatud 07.04.2021