Elektriseadmed

Elektriseadme kasutamisel tuleb tagada inimese elu, tervise, vara ja keskkonna ohutus. Elektriseadme võib kasutusele võtta, kui see vastab nõuetele, on tehniliselt korras ning kasutamiseks ohutu. Elektriseadet tuleb kasutada ettenähtud otstarbel ja järgida seadmele kehtestatud nõudeid.
 • Elektriseade peab olema valmistatud Euroopa Liidus kehtivate heade ohutustehnika tavade kohaselt ja ei tohi ohustada nõuetekohase paigaldamise ja hooldamise ning ettenähtud otstarbel kasutamise korral inimesi.

 • Enamus elektriseadmeid kuulub direktiivide madalpingeseadmed LVD 2014/35/EL, elektromagnetilise ühilduvus EMCD 2014/30/EL ning elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlike ainete sisaldus RoHS2 2011/65/EL nõuete alla ja peavad seega olema varustatud CE-märgisega. Eranditeks on näiteks kõrgepingeseadmed ja ka pistikühendused ning elektriarvestid.

 • Elektriseade peab olema varustatud tüübi-, partii- või seerianumbriga või muu märkega, mis võimaldab seadet tuvastada. Kui seadme suurus või iseloom seda ei võimalda, peab teave olema esitatud dokumendis või pakendil.

 • Elektriseadmele peab olema kantud tootja nimi, registreeritud ärinimi või kaubamärk ja kontaktandmed (aadress). Kui seadme suurus või iseloom ei võimalda neid andmeid seadmele kanda, peab see teave olema esitatud dokumendis või pakendil. Kontaktandmed peavad olema esitatud keeles, mis on lõppkasutajale ja turujärelevalveasutusele kergesti arusaadavad.

 • Elektriseadmele peavad olema kantud tema ohutuks kasutamiseks vajalikud andmed sh tehnilised näitajad.

 • Elektriseadmega peavad kaasas olema eesti keelsed juhised ja ohutusalane teave. Elektriseade koos selle koostisosadega peab olema valmistatud nii, et seadet oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kokku panna ja toitevõrku ühendada.

Elektriseadmete importimine ja levitamine

Elektriseadme võib turule lasta, kui see:

 • vastab õigusaktide nõuetele;
 • on varustatud vastavusmärgiga (CE-märgiga), kui see on nõutav.

Isik, kes elektriseadme turule laseb, peab turujärelevalvet tegeva ametniku nõudmisel tõendama dokumentaalselt elektriseadme nõuetele vastavust. Nõuetele vastavust tõendatakse seadme tehnilise dokumentatsiooniga.

Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama:

 • elektriseadme üldkirjeldus;
 • põhilised elektriseadme kavandid, tootmisjoonised ning elektriseadme osiste, ahelate jne skeemid;
 • vajalikud kirjeldused ja selgitused kavandite, skeemide ning elektriseadme talitluse mõistmiseks;
 • standardite loetelu, mida rakendati elektriseadme tootmisel kas osaliselt või täielikult, või muude meetmete loetelu elektriseadme nõuetele vastavuse tagamiseks kui standardeid ei rakendatud;
 • konstrueerimisarvutused ja kontrollitulemused jne;
 • katsetamisprotokollid;
 • vastavusdeklaratsiooni koopia.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama:

 • toote mudel/toode (toote-, tüübi-, partii- või seerianumber);
 • tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress;
 • vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel;
 • deklareeritava toote identifitseerimist võimaldav teave (nt tüübi-, partii- või seerianumber);
 • asjaomased liidu ühtlustamisaktid, millega deklareeritav toode on kooskõlas;
 • viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse;
 • lisateave: alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel), väljaandmise koht ja kuupäev, nimi, ametinimetus, allkiri.

Nõuetele vastav elektriseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga. Vastavusmärgi paigaldab elektriseadmele, või kui see pole võimalik, siis elektriseadme pakendile, kasutusjuhendile või garantiidokumendile, elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja.

Importija võib lasta turule üksnes nõuetele vastava toote. Enne toote turule laskmist tagab importija, et:

 • tootja on teinud asjakohase vastavushindamise;
 • tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni;
 • toode kannab nõutud vastavusmärgist või märgiseid;
 • tootega on kaasas nõutud dokumendid;
 • tootja on täitnud õigusaktidega sätestatud nõuded.

Importija hoiab turujärelevalveasutuse jaoks kättesaadavana EÜ vastavusdeklaratsiooni koopiat ning tehnilise dokumentatsiooni.

Enne toote turul kättesaadavaks tegemist tuleb levitajal kontrollida, et:

 • toode kannab nõutud vastavusmärgist või märgiseid;
 • tootega on kaasas õigusaktiga nõutud dokumendid ning juhised ja ohutusteave;
 • tootja ja importija on täitnud õigusaktidega sätestatud nõuded.

Kui levitaja arvab, et toode ei vasta kohaldatavatele nõuetele, teeb ta toote turul kättesaadavaks alles pärast seda, kui toode on nõuetega vastavusse viidud. Kui toode kujutab endast ohtu, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ning turujärelevalveasutust.

Elektromagnetiline ühilduvus on elektriseadme või -paigaldise võime toimida rahuldavalt elektromagnetilises keskkonnas, tekitamata vastuvõetamatuid elektromagnetilisi häiringuid teistele selles keskkonnas asuvatele seadmetele.

Elektromagnetiline häiring on elektromagnetiline nähtus, mis võib halvendada elektriseadme ja -paigaldise toimimist. Elektromagnetiline häiring võib olla elektromagnetiline müra, soovimatu signaal või levikeskkonna muutumine.

Häiringukindlus on elektriseadme või -paigaldise võime toimida ettenähtud viisil talitluse kvaliteedi halvenemiseta elektromagnetilise häire korral.

Elektriseade ja -paigaldis peab olema tehnika taset arvestades kavandatud ning valmistatud nii, et selle ettenähtud otstarbel kasutamisel on tagatud, et:

 • tekitatavad elektromagnetilised häiringud ei ületa taset, millest kõrgema taseme korral ei saa raadio- ja telekommunikatsiooniseadmed või teised elektriseadmed või -paigaldised talitleda ettenähtud viisil;
 • neil oleks eesmärgipärasel kasutamisel eeldatava elektromagnetilise häiringu kindlus, mis võimaldab neil talitleda ilma eesmärgipärase kasutamise kvaliteedi vastuvõetamatu halvenemiseta.

Nendest nõuetest tulenevalt ehitatakse elektripaigaldis hea inseneritava järgi. See hea inseneritava dokumenteeritakse ja dokumentatsiooni tuleb hoida kättesaadavana kogu elektripaigaldise eluea vältel.

Elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid ei kohaldata elektriseadmele ja -paigaldisele, mille puhul need nõuded tulenevad mõnest muust õigusaktist.

Eestis on müügil mitmeid erinevaid paigalduskaableid. Paigalduskaablitele kehtivad madalpingeseadmete direktiivist tulenevad nõuded. See tähendab, et paigalduskaabel peab vastama harmoneeritud standardites, rahvusvahelistes standardites või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (kaabli tootjariigi) rahvuslikus standardis sätestatud ohutusnõuetele.

Paigalduskaablid võivad olla valmistatud ka tootja tehnilisi spetsifikatsioone(standardeid) kasutades, järgides seejuures direktiivis toodud ohutuseesmärke.

Paigalduskaabli valikul tuleb arvestada, et kuigi müügil olev kaabel vastab madalpingeseadmete direktiivi nõuetele ja võib seega Eestis turule lasta ning kasutada, ei pruugi see Eestis tehtavateks elektripaigaldustöödeks igal ajal sobida (nt talve periood). Eelkõige võib kaabli madalaim paigaldustemperatuur olla selline, mis eeldab nii kaabli transportimisel kui ka paigaldamisel ümbrustemperatuuri pidevat jälgimist.

Kaabli paigaldamisel tuleb elektritöid teinud isikul järgida standardites EVS-HD 60364-1, EVS-HD 60364-5-51, EVS-HD 60364-5-52 ja EVS-EN 50565-1 toodud nõudeid. Samuti tuleb järgida paigalduskaabli tootja paigaldusjuhiseid.

Elektritöid teinud isik peab pärast elektritöö tegemist dokumentatsiooni alusel veenduma, et elektripaigaldis või tehtud elektritöö vastab nõuetele. Elektritööd tuleb dokumenteerida.

Viimati uuendatud 03.02.2021