Hoolduse eest vastutav üksus ja ECM-sertifikaat

ECM-sertifikaat on hoolduse eest vastutava üksuse sertifikaat, mis näitab veeremi hoolduse arendamise, juhtimise ja teostamise funktsioonide olemasolu ning vastavust kehtivatele nõuetele.

Kõik hoolduse eest vastutavad üksused peavad lähtuma EL määruse 2019/779 lisas II toodud nõuetest (määruse 2019/779 artikli 3 punkt 1) ning omama hoolduse eest vastutava üksuse märget raudteeliiklusregistris.

ECM-sertifikaadi peavad saama kõik raudteeveeremi remondi ja tehnohoolde tegevusluba omavad ettevõtted, kes teostavad remonti või tehnohoolet Eestis või Euroopa Liidus kasutatavale veeremile. ECM-sertifikaadi väljastab TTJA kui EL sertifitseerimisasutus, mille viitenumber on EE/30/0021/0001.

Kõik väljastatud ECM-sertifikaadid avaldatakse Euroopa Raudteeameti poolt hallatavas ERADIS andmebaasis ja kehtivad kogu Euroopa Liidu territooriumil.

Kui tegemist on raudteeveo-ettevõtja või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tegevusluba omava ettevõttega, siis on võimalik valida ECM-sertifikaadi asemel ainult hoolduse eest vastutava üksuse märke saamise raudteeliiklusregistrisse ja see märge kehtib ainult Eestis.

Hoolduse eest vastutav üksus ei pea taotlema ECM-sertifikaati, kui: 

  1. tegeletakse kolmandas riigis registreeritud ja selle riigi seaduse järgi veeremi hooldamisega;
  2. hooldatakse veeremit, mida kasutatakse 1520 mm raudteevõrgustikus ja mille direktiivi 2016/798 artikli 14 lõike 2 kohane hooldus on tagatud kolmanda riigiga sõlmitud rahvusvahelise lepinguga;
  3. kauba-ja reisivaguneid kasutatakse ühiselt sellise kolmanda riigiga, mille rööpmelaius on 1520 mm.

Raudtee-ettevõtjad, kes ei ole kohustatud ECM-sertifikaati taotlema, peavad siiski saama vähemalt märke raudteeliiklusregistrisse, et nad on hoolduse eest vastutavad üksused. Selleks  tõendatakse määruse 2019/779 lisa II nõetele vastavust ohutustunnistuse või ohutusloa menetluse käigus. Muidugi jääb alles ka võimalus valida ECM-sertifitseerimise läbimine, sel juhul saab kätte sertifikaadi, mida tunnustatakse kogu Euroopa Liidus.

Määruse 2019/779 artikkel 15 näeb ette üleminekuperioodi – enne 16. juunit 2020 välja antud siseriiklikud tehnohoolde tegevusload kehtivad kuni 16. juunini 2023.

ECM-sertifitseerimise skeem on detailselt lahti kirjutatud Euroopa Raudteeameti juhendis. Juhend eesti keeles:

ECM-sertifikaadi taotlemiseks TTJA käest tuleb esitada avaldus koos EL määruse 2019/779 lisa II kohase dokumentatsiooniga ning tasuda riigilõiv 4300 eurot (Riigilõivuseaduse § 2132).

Ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa taotlemisel võib raudtee-ettevõtja esitada lisaks taotluse hoolduse eest vastutava üksuse märke saamiseks raudteeliiklusregistrisse. Sel juhul esitatakse vabas vormis avaldus koos EL määruse 2019/779 lisa II kohase dokumentatsiooniga ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa taotluse juurde.

Viimati uuendatud 05.04.2021