Avalikud mänguväljakud

Avalikud välimänguväljakud ja seikluspargid on rajatised, mis kuuluvad ehitusseadustiku mõistes ehitiste alla.

Avalikud välimänguväljakud ja seikluspargid on rajatised, mis kuuluvad ehitusseadustiku mõistes ehitiste alla.

Sellest tulenevalt:

 • rajamine ja rekonstrueerimine on ehitusloa- ja projektikohustuslik tegevus;

 • lammutamisel või samaväärsega asendamisel esitatakse kohalikule omavalitsusele ehitusteatis;

 • tehnilise korrasoleku ja ohutuse eest vastutab omanik.

Mänguväljaku ja seikluspargi planeerimisel ja mänguväljakuseadmete konstrueerimisel peab:

 • lähtuma heast ehitustavast;
 • tagama paigaldatud mänguväljaku seadmete ohutuse nende sihipärasel kasutamisel;
 • tagama  loodus- ja kultuuriväärtuste säilimise ja kaitse.

Mänguväljakute ja seiklusparkide seadmetele ei kohaldu kohustusliku sertifitseerimise nõue. Nende nõuetele vastavuse ja ohutuse peab tagama konkreetse mänguväljaku seadme tootja väljastatud ohutust ja nõuetele vastavust kinnitav deklaratsioon.

Juhendmaterjalid mänguväljaku rajamiseks ja ohutuks kasutamiseks:
 

 • Mänguväljaku ja seikluspargi omanikud leiavad ohtu mänguväljaku ja seikluspargi konstrueerimisel ja nõuetekohase hoolduse planeerimisel abi juhendist: 

 • Mida jälgida avalike mänguväljakute kavandamisel ning seadmete hankimisel ja nende edasisel kasutamisel: 

Mänguväljaku seadmed ja aluspind

 • Mänguväljaku ja seikluspargi seadmed ei ole ehitustooted

 • Mänguväljaku ja seikluspargi seadmete nõuetele vastavuse tõendamise alused tulenevad toote nõuetele vastavuse seadusest (TNVS)

 • Kõigi mänguväljaku ja seikluspargi seadmete komponentide nõuetele vastavus peab olema tõendatud kooskõlas vastavale tootele kohalduva regulatsiooniga

Ohutu ja kasutajasõbraliku mänguväljaku projekteerimisel ja valmistamisel on soovitatav juhinduda mänguväljakute seadmetele ning mänguväljaku kattele kohalduvast standardiseeriast EN 1176 ning EN 1177.

Standard EVS-EN 1176 koosneb järgnevatest osadest:

 • EVS-EN 1176-1 Mänguväljakute seadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid.
 • EVS-EN 1176-2 Mänguväljakute seadmed. Osa 2: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid kiikede jaoks.
 • EVS-EN 1176-3 Mänguväljakute seadmed. Osa 3: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid liumägede jaoks.
 • EVS-EN 1176-4 Mänguväljakute seadmed. Osa 4: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid kiirusradade jaoks.
 • EVS-EN 1176-5 Mänguväljakute seadmed. Osa 5: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele.
 • EVS-EN 1176-6 Mänguväljakute seadmed. Osa 6: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid õõtsumisvahendite jaoks.
 • EVS-EN 1176-7 Mänguväljakute seadmed. Osa 7: Juhised paigaldamise, kontrollimise, hooldamise ja kasutamise kohta.
 • EVS-EN 1176-10 Mänguväljakute seadmed ja katted. Osa 10: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid täiesti suletud mänguväljaku seadmete jaoks.
 • EVS-EN 1176-11 Mänguväljakute seadmed ja katted. Osa 11: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid ruumilise võrgustiku jaoks.

Pinnakatet käsitlevaks standardiks on:

 • EVS-EN 1177 Lööke summutav mänguväljaku kate. Ohutusnõuded ja katsemeetodid.

Standardid on käsitletavad vastava valdkondliku hea tava alustena ja on leitavad Eesti Standardikeskuse kodulehelt

Millele tuleb välimänguväljakul enne selle kasutama hakkamist tähelepanu pöörata:

 • Atraktsioonid peavad olema terved ja komplektsed ning pinnase külge korralikult kinnitatud. Soovitav on lapsevanemal atraktsioonid ise läbi proovida neid katsudes ja liigutades. Logisevate kinnitustega, purunenud või roostes atraktsioone ei tohi kasutada.

 • Atraktsioonide alune pinnas peab olema sobiv ja piisav, et kukkumisel lööki summutada. Asfaldi ja betooni kasutamine on lubatud üksnes võimalikust kukkumistsoonist väljapool. Iga atraktsiooni ümbruses peab olema piisavalt vaba ruumi, et kukkumisteele ei jääks ette midagi, mis võimalikke vigastusi raskendada võivad.

 • Kõik atraktsioonid ei sobi igas vanuses lapsele. Kõrged liumäed, osavust ja kindlat tasakaalu hoidmist eeldavad takistusrajad jms ei sobi kõigile. Lapsevanem peab ise hindama ja otsustama, mis on tema lapsele sobiv ja eakohane. Kindlasti ei tohi väikelapsi jätta mänguväljakule järelevalveta ning mänguväljakul üksi mängimas käivale lapsele tuleb põhjalikult rääkida võimalikest ohtudest ja nende vältimisest.

 • Mänguväljaku territoorium peab olema hooldatud, seal vedelev prügi, klaasikillud jms tuleb ära korjata ja panna selleks ettenähtud kohta.

Mänguväljaku purunenud atraktsioone ei tohi hakata ise parandama, vaid puudustest tuleb informeerida omanikku. Kui mänguväljakul pole infotahvlit omaniku andmetega, aitab selle välja selgitada kohalik omavalitsus. Juhul, kui mõistliku aja jooksul pole vajalikke toiminguid tehtud, tuleb sellest teavitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit või kohalikku omavalitsust.  Ohtliku atraktsiooni avastanu võiks teisi kasutajaid hoiatada, näiteks paigaldada ohtliku seadme või väljaku piirdeaia külge teavitava sildi.

Seikluspargi planeerimine

Seikluspargi ohutul kavandamisel on abiks standardid:

 • EVS-EN 15567-1:2015 „Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements“
 • EVS-EN 15567-2:2015 „Sports- and recreational facilities - Ropes courses - Part 2: Operation requirements"

Viimati uuendatud 03.02.2021