Vedurijuhtide koolituskeskuste ja tunnustatud eksamineerijate nimistu

Euroopa Liidus hakkas alates 01.07.2013 kehtima vedurijuhtide sertifitseerimise ühenduse sertifitseerimise mudel.

Ühenduse sertifitseerimise mudeli kohaselt peab kõikidel vedurijuhtidel olema rongide juhtimiseks vajalik suutlikkus ja kvalifikatsioon ning neil peab olema vedurijuhiluba ning üks või mitu sertifikaati.

Vedurijuhi teadmisi hinnatakse väljaõppe käigus eksamil, veduriliigi juhtimisõiguse saamiseks või sõidupiirkonnas sõitmise õiguse saamiseks katsesõidul või olemasolevate oskuste ja teadmiste kontrollimiseks perioodilisel vahekontrollil. Teadmiste hindamise viib läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tunnustatud eksamineerija. Vajaliku sertifikaadi väljastab vedurijuhile tööandja.

Nõuded eksamineerijale ja eksamineerija tunnustamine

Vedurijuhtide eksamineerijatel peavad olema oskused ja teadmised selles valdkonnas, milles nad soovivad eksamit korraldada.
Vedurijuhtide eksamineerijad peavad eksameid korraldama sõltumatult ja erapooletult. Selleks peavad tunnustamist taotlevad isikud või üksused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile tõendama, et nad järgivad nimetatud nõudeid.

Eksamineerija tunnustuse saamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt tuleb tunnustamist taotleval isikul esitada:

1) Taotlus vabas vormis, kus tuleb märkida valdkond või valdkonnad, milles eksamineerija tunnustamist taotletakse:

  • üldiste erialateadmiste hindamine
  • raudteeveeremiga seotud erialateadmiste hindamine
  • raudteeinfrastruktuuriga seotud erialateadmiste hindamine

2) Andmed kehtivast vedurijuhiloast;
3) Eksami läbiviimise kord, kus on muuhulgas kehtestatud hindamise ja punktiarvestuse põhimõtted ning tulemuste esitamise viis (hinne või arvestus). NB! Eksami läbiviimise kord ei tohi olla tööandja või raudtee-ettevõtja keskne;
4) Tõendiväärtuses dokumendid, mis kinnitavad taotleja vähemalt 4 aastast sõidukogemust raudteeveeremil, milles soovitakse eksameid korraldada;
5) Tõendiväärtuses dokumendid, mis kinnitavad, et taotlejal on teadmised ja kogemused valdkonnas, milles soovitakse eksameid korraldada;

Selgitus: nõutavad kogemused omandatakse kutsetegevuse käigus, millega taotluse esitamise kuupäevale eelnenud 5 aasta jooksul on tegeletud vähemalt 4 aastat. Nõutav kutsealaste kogemuste omandamise aeg võib hõlmata ajavahemikke, mil taotleja töötas kehtivat vedurijuhiluba ja sertifikaati omava vedurijuhtide juhina või koolitajana esitatud taotlusega seotud valdkonnas.

6) Tõendiväärtuses dokumendid, mis kinnitavad, et taotlejal on olemas eksami vastuvõtmiseks pedagoogilised oskused ning teadmised asjakohastest eksamineerimismeetoditest ja dokumentidest;
7) Praktilise eksami vastuvõtmiseks raudteeveeremil, milles sooviti eksameid korraldada, tuleb esitada tõendiväärtuses dokumendid, mis kinnitavad, et taotlejal on vähemalt 4 aastane raudteeveeremi juhtimise kogemus, mis on omandatud kõige varem 5 aasta jooksul enne taotluse esitamise kuupäeva;
8) Tõendiväärtuses dokumendid, mis kinnitavad, et taotleja omab valitud eksamikeeles kuulamise ja rääkimise oskust. Kui valitud eksamikeel on taotlejal emakeel, siis selliseid dokumente esitada pole vaja;
Selgitus: valitud eksamikeele rääkimise oskus peab vastama vähemalt Euroopa Nõukogu Euroopa keeleõppe raamdokumendis sätestatud B2 tasemele.
9) Kinnitus raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt, et taotleja on pädev tema majandatava raudteeinfrastruktuuriga seotud erialateadmisi hindama.
Selgitus: kinnitus on vajalik siis, kui soovitakse hinnata konkreetse raudteeinfrastruktuuriga seotud erialateadmisi.

Peale taotluse esitamist tuleb eksamineerija tunnustuse taotlejal Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis läbida vestlus teemadel:

1) Eksamineeritava valdkonnaga seotud ametialaste oskuste ajakohasuses;
2) Vedurijuhtide sertifitseerimise korra tundmises.

Eksamineerija tunnustamisel väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet eksamineerija tunnistuse. Eksamineerija tunnistus kehtib 5 aastat.

Viimati uuendatud 10.02.2021