Riigilõivud

Riigilõivud TTJA poolt osutatavate teenuste eest.

Ehitamine

Riigilõiv projekteerimistingimuste taotluse, ehitusloa taotluse ja kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole. Selgitusse palume lisada ehitise aadress.

Rahandusministeeriumi kontod:

 • SEB Pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082346

Riigilõiv tasutakse vastavalt riigilõivuseaduse 7. jaotises Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud paragrahvidele:

§ 214; § 215; § 2151; § 2152 ; § 2154; § 2155; § 2156; § 2157; § 2158; § 2159; § 21510; § 21511 

Vaata lisaks: Ehitised ja ehitamine; Ehitusalane ettevõtlus

Riigilõiv majandustegevuse teate esitamise eest tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole.

NB! Majandustegevuseteate esitamisel riigiportaali kaudu riigilõiv puudub. Majandustegevuseteate esitamise eest muul viisil tuleb enne teate esitamist tasuda riigilõiv 10 eurot.

Rahandusministeeriumi kontod:

 • SEB Pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082430 

Selgitus: Riigilõiv ehitusvaldkonna majandustegevuse teate esitamise ja raudteevaldkonna kutsekvalifikatsiooni tunnustamise eest

Vaata lisaks: Riiklik ehitisregister (EHR)

Riigilõiv raudteevaldkonna kutsekvalifikatsiooni tunnustamise eest tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole.

Rahandusministeeriumi kontod:

 • SEB Pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082430

Selgitus: Riigilõiv ehitusvaldkonna majandustegevuse teate esitamise ja raudteevaldkonna kutsekvalifikatsiooni tunnustamise eest

Side ja meediateenused

Riigilõivu määrad

Vaba juurdepääsuga televisiooni- või raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine 640 €
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine 510 €
Televisiooni- või raadioteenuse osutamise ajutise tegevusloa taotluse läbivaatamine 75 €
Satelliittelevisiooni tegevusloa taotluse läbivaatamine 960 €

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900080050

Selgitus: riigilõiv meediateenuse loaga seotud toimingu eest

Vaata lisaks: Meediateenused

Riigilõivu numbrilubadega seotud toimingute eest saab tasuda Rahandusministeeriumi kontole järgmistes pankades:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Numbrilubadega seotud toimingute eest tasumisel on maksele kindlasti vajalik lisada viitenumber 2900080092.

Riigilõivu määrad riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 alusel numbriloa andmise või kehtivuse pikendamise eest üheks aastaks:

1. Lühinumbrid

770 €, kui lühinumber koosneb viiest numbrist

1540 €, kui lühinumber koosneb neljast numbrist

15 340 €, kui lühinumber koosneb kolmest numbrist

2. Teenusnumbrid numeratsioonialadest „900“, „800“, „901“

155 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

3. Telefoninumbrid, mobiiltelefoninumbrid, personaalnumbrid, e-faksinumbrid

0,35 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

4. Tunnuskoodid ISPC, NSPC, IIN, MNC

195 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

5. Operaatorkoodid

3840 €, kui operaatorkood koosneb viiest numbrist

11 510 €, kui operaatorkood koosneb neljast numbrist

15 980 €, kui operaatorkood koosneb kolmest numbrist

6. M2M mobiiltelefoninumbrid (12-numbrilised)

0,01 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

Punktides 2., 3. ja 6. nimetatud numbriliikide numbrilubade muutmisel (numbrite arvu suurendamisel) tasutakse riigilõiv lisatavate numbrite eest riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 määrade alusel proportsionaalselt vastava numbriloa lõppemiseni jäävate täiskuude eest.

Riigilõivu tagastamine:

Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist riigilõivuseaduse § 15 lõikes 1 toodud juhtudel.

Riigilõivu tagastamiseks tuleb Tehnilise Järelevalve Ametile esitada riigilõivu tagastamise taotlus.

Vaata lisaks: Numbriluba

Sagedusluba annab õiguse kasutada raadiosagedusi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt määratud tingimustel. Sagedusloaks on ka vee- või õhusõiduki raadioluba ja amatöörraadiojaama tööluba.
 

Väljastatud sageduslubade andmebaas asub majandustegevuse registris

Sagedusloa saamiseks tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada vormikohane taotlus.

Kui isik taotleb sagedusluba raadiosageduste kasutamiseks ringhäälingus, tuleb taotlusele lisada ringhäälinguluba või kirjalik kokkulepe ringhäälinguluba omava ringhäälinguorganisatsiooniga tema programmi edastamiseks ringhäälingus.

Tehnilise Järelevalve Amet teavitab sagedusloa taotlejat ühe nädala jooksul, alates taotluse saamisest, taotluses esinevatest puudustest ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Enne sagedusloa andmist teavitab Tehnilise Järelevalve Amet kirjalikult või taotleja nõusolekul elektrooniliselt sagedusloa taotlejat alljärgnevatest piirangutest:

 • tehnoloogia määratlusest, mille jaoks raadiosageduste kasutamise õigus on antud
 • raadiosageduse kasutamise otstarbest, kasutusviis ja kasutuspiirkond või -koht
 • raadiosageduse efektiivse ja tõhusa kasutamise nõuetest
 • tehnilistest tingimustest raadiosasageduste kasutamiseks
 • tehnilistest tingimustest raadiohäirete vältimiseks
 • rahvusvahelisest lepingust tulenevad nõuded

Piirangutest teavitatakse koos nende rakendamise põhjendustega.

Sagedusloa saamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu viie tööpäeva jooksul pärast riigilõivu teavitamist.

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab sagedusloa pärast kõikide vajalike dokumentide esitamist ja riigilõivu tasumist:

  • kuue nädala jooksul - kui raadiosageduste kasutamine ei vaja rahvusvahelist koordineerimist;
  • kaheksa kuu jooksul kui raadiosageduste kasutamine vajab rahvusvahelist koordineerimist.

  Enne sagedusloa andmist lennuliikluse teenindamiseks raadioside-, navigatsiooni- või jälgimisseadmete abil kooskõlastab amet sagedusloa tingimused Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni sageduste koordinaatoriga Eestis.

  Sagedusloa kehtivusaeg on üks aasta, kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

  Vee- või õhusõiduki raadioloa kehtivusaeg on kolm aastat , kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

  Sagedusloa andmine otsustatakse ameti otsusega.

  Sagedusloa omaniku kirjalikul nõudmisel väljastab amet kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamise päevast taotlejale kirjaliku kinnituse temale sagedusloaga antud õigustest ja kohustustest raadiosageduste kasutamisel.

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab vee- või õhusõiduki raadioloa rahvusvaheliselt tunnustatud vormile, mis edastatakse taotlejale posti teel väljastusteatega või muul viisil.

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet keeldub sagedusloa andmisest, kui:

  • taotleja on esitanud valeandmeid;
  • taotleja tegevus võib ohustada inimeste tervist või keskkonda;
  • puudub vaba raadiosageduskanal;
  • raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas Eesti raadiosagedusplaaniga või raadiosageduste kasutamist reguleerivate õigusaktidega;
  • raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas rahvusvahelisest lepingust tulenevate tingimustega;
  • raadiosageduste kasutamine võib tekitada raadiohäireid;
  • raadiosageduste kasutamine võib häirida ameti tehnilise järelevalve statsionaarsete seadmete tööd nende paiknemise piirkonnas;
  • raadiosageduste kasutamine ei ole efektiivne;
  • raadiosageduse kasutamine jääb rahvusvahelise koordinatsiooni käigus kooskõlastamata või
  • riigilõiv on tasumata.

  Ameti otsus sagedusloa andmisest keeldumise kohta toimetatakse taotlejale kätte hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  Kui sagedusloa väljastamisest keeldumise põhjus on vaba raadiosageduskanali puudumine või asjaolu, et raadiosageduse kasutamine jääb rahvusvahelise koordinatsiooni käigus kooskõlastamata, kantakse taotleja tema soovil ootejärjekorda.

  Vastutus


  Raadiosageduse ebaseadusliku kasutamise või kasutamise tingimuste rikkumise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  Raadiosageduse ebaseadusliku kasutamise või kasutamise tingimuste rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €.

  Raadiosides osalejate ja nende poolt edastatava sõnumi kohta raadiotehniliste vahenditega teabe hankimise või kasutamise eest raadiosides mitteosaleva isiku poolt - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  Raadiosides osalejate ja nende poolt edastatava sõnumi kohta raadiotehniliste vahenditega teabe hankimise või kasutamise eest raadiosides mitteosaleva isiku poolt, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €.

  Raadiosides vale või eksitava teate saatmise eest, mis võib ohustada lennukite, laevade, maismaasõidukite või inimeste turvalisust või kahjustada mis tahes päästeteenistuse toimimist - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  Raadiosides vale või eksitava teate saatmise eest, mis võib ohustada lennukite, laevade, maismaasõidukite või inimeste turvalisust või kahjustada mis tahes päästeteenistuse toimimist, kui selle on toime pannud juriidiline isik - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €.

  Riigilõiv tasutakse vastavalt riigilõivuseadusele.

  Riigilõivud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

  Viitenumber: 2900080063

  Amet kontrollib riigilõivu laekumist elektroonsel teel.

  Riigilõivu ei võeta toimingute eest, mis on seotud:

  • riigisisese hädaabi lühinumbri ja Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 ning vältimatu psühholoogilise abi kohustusliku lühinumbri numbriloaga;
  • keskkonnaseireks kasutatava raadiosageduse sagedusloaga;
  • sagedusloaga raadiosagedusvahemikus 380-385 MHz ja 390-395 MHz.

  Riigilõivu tasumisest on vabastatud:

  • Eesti kaitsevägi raadiosageduste plaanis kaitseväele kasutamiseks ette nähtud sagedusalas raadiosageduskanali kasutamisega seotud toimingutes;
  • Siseministeeriumi haldusala asutus tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike raadiosidevahendite kasutamisega seotud toimingutes;
  • veesõiduki raadioloa omanik veesõidukile paigaldatud meresõiduohutuse seaduse kohase laevade ohutusvarustuse hulka kuuluva raadioseadme raadioloale kandmisel;
  • õhusõiduki raadioloa omanik õhusõidukile paigaldatud inimelude ohutuse tagamiseks ettenähtud raadioseadme raadioloale kandmisel;
  • vee- ja õhusõiduki raadioloa omanik vee- ja õhusõidukile paigaldatud sagedusloata kasutatavate raadioseadmete raadioloale kandmisel;
  • sagedusloa omanik reservraadiosaateseadme sagedusloale kandmisel, kui seadet kasutatakse sagedusloaga määratud tingimustel;
  • raadioside piiramise õigust omav isik raadioside piiramisel avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks;
  • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike sageduslubadega seotud toimingute tegemisel.
  Vaata lisaks: Avalikud konkursid (raadiosagedused)

  Riigilõiv tasutakse vastavalt riigilõivuseadusele.
   

  Amatöörraadiojaama tööloa väljastamise või pikendamise eest kuni 5 aastaks 10 €.

  Riigilõivud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

  Viitenumber: 2900080063

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib riigilõivu laekumist elektroonsel teel.

  Riigilõiv tasutakse vastavalt riigilõivuseadusele.
   

  Harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistuse (HAREC) väljastamise eest 16 €.

  Riigilõivud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

  Viitenumber: 2900080063

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib riigilõivu laekumist elektroonsel teel.

  Transport

  Riigilõivuseadus §209

  Ettevõte teeb JVIS-es ise

  TTJA teeb taotluse alusel

  Uus raudteerajatis

  68 eurot

  80 eurot

  Raudteerajatise muutmine

  28 eurot

  32 eurot

  Riigilõivu on võimalik tasuda:

  • SWEDBANK

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja konto: a/a EE932200221023778606
  Viitenumber: 2900080034

  Selgitus: Riigilõiv raudtee ja raudteeveeremi registrisse kandmise eest

  • SEB

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja konto: a/a EE891010220034796011
  Viitenumber: 2900080034

  Selgitus: Riigilõiv raudtee ja raudteeveeremi registrisse kandmise eest

  Raudteeveeremi raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:

  • veduri puhul 320 eurot;
  • vaguni puhul 320 eurot;
  • muu raudteeveeremi puhul 320 eurot.
  • Raudteeveeremi registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
  • Raudteeveeremi registrisse kandmisel raudteeveeremile registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

  Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

  Viitenumber: 2900080034

  Selgitus: Riigilõiv raudtee ja raudteeveeremi registrisse kandmise eest

  Riigilõivu on võimalik tasuda:

  • SWEDBANK

  Saaja: Rahandusministeerium


  Saaja konto: a/a EE932200221023778606


  Viitenumber: 2900080034

  • SEB

  Saaja: Rahandusministeerium


  Saaja konto: a/a EE891010220034796011


  Viitenumber: 2900080034

  Riigilõivuseadus  § 212 lõiked 5 ja 6 – tegutsemise ohutustunnistuse kohta.

  SUMMA ARVUTATAKSE RÖÖBASTEE KOGUPIKKUSE KAUDU. 

  Tegutsemise ohutustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tunnistuse liigist järgmiselt:
  

  1. mitteavalikul raudteel kogupikkusega kuni 5000 meetrit raudteeliikluse korraldamiseks 640 eurot;
  2. mitteavalikul raudteel kogupikkusega 5001–15 000 meetrit raudteeliikluse korraldamiseks 960 eurot;
  3. mitteavalikul raudteel kogupikkusega alates 15 001 meetrist raudteeliikluse korraldamiseks 1280 eurot;
  4. mitteavalikul raudteel reisijateveo korraldamiseks 1440 eurot;
  5. mitteavalikul raudteel kaubaveo korraldamiseks 1440 eurot.

  Tegutsemise ohutustunnistuse muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

  Läbilaskevõime taotluse esitamisel tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kui läbilaskevõime jaotusorganile tasuda iga liiklusgraafikuperioodiks taotletava läbilaskevõimeosa eest riigilõivu 96 eurot.

  Riigilõivu läbilaskevõime jaotamise taotlemise eest saab tasuda:

  • SWEDBANK

  Saaja: Rahandusministeerium

  Saaja konto: a/a EE932200221023778606

  Viitenumber: 2900080034

  • SEB

  Saaja: Rahandusministeerium

  Saaja konto: a/a EE891010220034796011

  Viitenumber: 2900080034

  Ühtse ohutustunnistuse menetluse läbivaatamise eest riigisisese veo korraldamiseks tasutakse riigilõivu, vastavalt riigilõivuseaduse § 212 alusel:

  (3) Ühtse ohutustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1440 eurot.
  (4) Ühtse ohutustunnistuse muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

  Makse rekvisiidid

  Riigilõivu on võimalik tasuda:

  • SWEDBANK

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja konto: a/a EE932200221023778606
  Viitenumber: 2900080034

  • SEB

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja konto: a/a EE891010220034796011
  Viitenumber: 2900080034

  Riigilõivuseaduse § 157 kohaselt tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

  • raudteeveeremi remont – 640 eurot
  • raudteeveeremi tehnohoole – 640 eurot
  • raudteeveeremi ehitamine – 1200 eurot
  TEGEVUSLOA TAOTLUSI ESITATAKSE JA MENETLETAKSE ELEKTROONILISELT MAJANDUSTEGEVUSE REGISTRI KESKKONNAS .

  Riigilõivu on võimalik tasuda:

  • SWEDBANK

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja konto: a/a EE932200221023778606
  Viitenumber: 2900080034

  • SEB

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja konto: a/a EE891010220034796011
  Viitenumber: 2900080034
   

  Raudteeveeremi esmase kasutusele võtmise ja täiendava kasutusele võtmise loa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu:

  • raudteeveeremi esmaseks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem vastab koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
  • raudteeveeremi täiendavaks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem vastab koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
  • raudteeveeremi esmaseks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem ei vasta koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
  • raudteeveeremi täiendavaks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem ei vasta koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot.

  Riigilõivu on võimalik tasuda:

  • SWEDBANK

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja konto: a/a EE932200221023778606
  Viitenumber: 2900080034

  • SEB

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja konto: a/a EE891010220034796011
  Viitenumber: 2900080034

  Muu

  Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)
  • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

  Viitenumber: 2900073203

  Riigilõivumäärad:

  1. Lõhkematerjali käitlemisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 290 eurot;
  2. Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemiskoha käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
  • 1030 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  • 900 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  • 640 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal C-kategooria ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  • punktides 1−3 nimetamata juhul 385 eurot.

  3. Ohtlikuma lõhketöö loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot;

  4. Ohtlikuma lõhketöö loa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot;

  5. Veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot;

   6. Lõhkematerjali valdkonnas töötava isiku pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot;

  7. Pürotehniku ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot;

  8. Pädevustunnistuse duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot;

  9. Pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot;

  10. Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

  Vaata lisaks: Lõhkematerjalid ja pürotehnika

  Käitises võib käidelda ohtlikku kemikaali ohtlikkuse alamäärast või künniskogusest suuremas koguses üksnes käitamisloa alusel.


  Käitamisluba ei ole nõutav, kui ohtlikku kemikaali käideldakse tööstusheite seaduse alusel antud keskkonnakompleksloa või lõhkematerjaliseaduse alusel antud loa alusel, mille menetluses on hõlmatud ka kemikaaliseaduse kohase käitamisloa kontrolliesemes olevaid nõudeid. See ei välista kemikaaliseadusest tulenevate muude kohustuste ja nõuete täitmist.

  Käitamisloa saamiseks tuleb esitada TTJA-le taotlus, kus esitatakse:

  • taotleja nimi ja kontaktandmed
  • käitise aadress ja ohtlikkuse kategooria
  • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri
  • kemikaaliseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud dokumendid

  Käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv:

  • A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot
  • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot
  • Ohtliku ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot

  Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele.

  Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

  Riigilõivu viitenumber on 2900082391

  Vaata lisaks: kemikaalid

  Tunnustamiseks või teavituseks vajalikud dokumendid palume esitada aadressil info@ttja.ee

  Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamisega kaasneb riigilõiv 32 eurot.

  Riigilõivud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole:

  • SEB Pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  Viitenumber: 2900082430
  Selgitusse: välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ja tunnustamist taotleva isiku nimi.

  Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui riigiportaali kaudu tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist.

  Riigilõivu saate tasuda rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900073083:

  • SEB – EE891010220034796011
  • Swedbank – EE932200221023778606
  • Luminor – EE701700017001577198

  Riigilõivu ei pea tasuma majandustegevusteate andmete muutmise eest registri veebis ning majandustegevusest loobumise teate esitamise eest. Muul viisil majandustegevuseteate andmete muutmise eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot.

  Riigilõivu tagastamine

  Riigilõivu tagastamiseks peab õigustatud isik (üldjuhul isik, kes on riigilõivu tasunud) esitama kirjaliku avalduse. Avaldus võib olla esitatud vabas vormis või selleks etteantud vormis:

  Avaldus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

  • riigilõivu tasunud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel isiku sünnikuupäev, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  • panga nimi ja riigilõivu maksja kontonumber, millelt makse sooritati, juhul kui lõivu ei tasutud sularahas;
  • makse sooritamise kuupäev;
  • riigilõivu võtnud asutuse nimi;
  • riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
  • toimingu nimetus, mille eest soovitakse riigilõivu tagastamist, riigilõivu summa ja tagastamise alus;
  • riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või registrikood);
  • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  Riigilõivu tagastamist võib taotleda kuni kahe aasta jooksul arvates selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

  Riigilõivu ei tagastata, kui ei ole võimalik identifitseerida riigilõivu tasunud isikut või isikut, kelle eest riigilõiv on tasutud.

  Riigilõiv kuulub osaliselt või täielikult tagastamisele kui:

  • riigilõivu on tasutud ettenähtust suuremas summas enamtasutud osas;
  • kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;
  • esitatud taotlus või avaldus jäetakse läbi vaatamata;
  • riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest;
  • kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;
  • esinevad muud seaduses sätestatud alused.

  Riigilõivu tagastamise otsus tehakse ja riigilõiv tagastatakse 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

  Tagastamise/tagastamisest keeldumise otsuse ärakiri edastatakse riigilõivu tasunud isikule. Kui taotlusele oli lisatud riigilõivu tasumist tõendav dokument, tagastatakse see koos otsuse ärakirjaga.

  Riigilõivu tagastamise taotlust ei vaadata läbi, kui:

  • puudub teave riigilõivu tasumise kohta;
  • taotluse kohta on tehtud riigilõivu võtja otsus või kohtumäärus;
  • riigilõivu tagastamise nõue on aegunud.

  Viimati uuendatud 16.11.2021