Raudteeveeremi registreerimine

Eesmärgiks on registreerida registris raudteeveoks vajalikud vedurid, vagunid, samuti dresiinid, teeremondimasinad ja muud liiklemiseks vajalikud masinad ja mehhanismid.
REGISTRI VOLITATUD TÖÖTLEJAKS ON TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET.

Raudteeliikluses on keelatud kasutada EL liikmesriigis registreerimata raudteeveeremit. Väljaspool EL liikmesriike registreeritud raudteeveeremit võivad Eestis tegutsevad raudtee-ettevõtjad raudteeveol kasutada vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele.

Registreerimata raudteeveeremiga võib liigelda üksnes järgmistel juhtudel:

 • Eesti Vabariigi territooriumile esmakordselt siseneva raudteeveeremi toimetamiseks piirilt sihtpunkti (kodujaama);
 • raudteeveeremi katsetamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve all.

Raudteeveeremi registreerimist raudteeliiklusregistrisse reguleerib raudteeseaduse 12. peatükk ning majandus- ja taristuministri 23.10.2020 määrus nr 63 „Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus“.

Raudteeliiklusregistris registreeritakse veojõuga või veojõuta raudteel liiklemiseks sobiv vedur, vagun, mootorrong, rööbasbuss, eriveerem ja mis tahes muu raudteel liiklemiseks ehitatud sõiduk.

Raudteeliiklusregistri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus ning andmete kandmine raudteeliiklusregistrisse ei too kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Raudteeliiklusregistris ei saa raudteeveeremile seada registerpanti.

Raudteeliiklusregistrile andmete esitamine

Raudteeliiklusregistrile andmete esitajaks on raudteeveeremi omanik või valdaja.

Andmete raudteeliiklusregistrisse esitamise tähtajad on järgmised:

 • Euroopa Liidus registreerimata raudteeveeremi andmed esitatakse enne raudteeveeremi kasutuselevõttu Eesti Vabariigi territooriumil;
 • raudteeveeremi andmete muutumise korral esitatakse andmed kümne tööpäeva jooksul pärast nende muutumist.

Raudteeveeremi registreerimiseks tuleb esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised dokumendid:

 • kirjalik taotlus;
 • dokumendid või nende koopiad raudteeveeremi omandiõiguse või otsese valduse saamise kohta;
 • dokumendid või nende koopiad raudteeveeremi tootjatehase, väljalaskeaasta ja tehniliste andmete kohta (tehniline pass või selle koopia);
 • muud dokumendid või nende koopiad, mis tõendavad raudteeveeremi vastavust kehtivatele nõuetele;
 • teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud kasutusloa olemasolu korral selle koopia;
 • kaubavagunite puhul nimekiri registrisse kantavate vagunite kohta;
 • andmed riigilõivu tasumise kohta.

Raudteeliiklusregistrile andmete esitaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet registreerib raudteeveeremi raudteeliiklusregistris 30 päeva jooksul kõikide ettenähtud andmete ja dokumentide esitamisest.

Kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuvastab raudteeveeremi registreerimise käigus, et raudteeveerem ei vasta nõuetele, keeldub ta selle registreerimisest raudteeliiklusregistris.

Raudteeveeremi omaniku või valdaja soovil Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastab raudteeliiklusregistris registreeritud raudteeveeremi kohta registreerimistunnistuse. Registreerimistunnistus väljastatakse registreeritud raudteeveeremi ühiku kohta ning registreerimistunnistuse väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Viimati uuendatud 30.07.2021