Raadioseadmed

13. juunil 2017 jõustus Euroopa Liidus Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EU (RED). RED andis tootjatele üleminekuks varem kehtinud direktiivilt uue direktiivi nõuetele ühe aasta. Alates 13. juunist 2017 peavad kõik turule lastavad raadioseadmed vastama RED nõuetele.

9. augustil 2017 jõustus Euroopa Liidus Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2017/1354, millega reguleeritakse teabe esitamist seadme pakendil raadioseadme kasututupiirangute ja sagedusloa omamise kohustuse kohta. Teabe esitamine määruses toodud kujul on kohustuslik alates 9. augustist 2018, kuid määruse kohaldamine on lubatud alates 9. augustist 2017.

Täiendavat teavet uute nõuete kohta leiate infomaterjalist:

Euroopa Komisjoni RED kodulehelt Radio Equipment Directive (RED) leiate ajakohastatud teavet uue direktiivi rakendamise kohta, sh RED juhise, harmoneeritud standardite ja teavitatud asutuste loetelu.

Raadioseadmete, mille kasutamiseks on nõutav sagedusluba, nõuded on sätestatud määrusega Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele

Raadioseadmete, mille kasutamiseks ei ole vaja sagedusluba, nõuded ja kasutamistingimused on sätestatud määrusega Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele

Raadiomikrofone võib Eestis kasutada järgmistel sagedusaladel ning tingimustel:

 

Raadiosagedusala

Saatevõimsus/võimsustihedus

Kanalisamm

37,6-38,6 MHz

Suurim e.r.p 10 mW

Suurim 50kHz

174-216 MHz

Suurim e.r.p 50 mW

-

470-694 MHz*

Suurim e.r.p 50 mW

-

823-826 MHz

Suurim e.i.r.p 20 mW;
Suurim e.i.r.p 100 mW (kehale kinnitatav raadiomikrofon- body warn microphone)

200 kHz

826-832 MHz

Suurim e.i.r.p 100 mW

200 kHz

863-865 MHz

Suurim e.r.p 10 mW

-

1785-1804,8 MHz

Suurim e.i.r.p 20 mW;
50 mW (kehale kinnitatav raadiomikrofon)

-

Raadiomikrofonide kasutamisel sagedusalas 470-694 MHz tuleb arvestada TV ringhäälingusaatjate võimalike häiretega raadiomikrofonidele. Soovitame raadiomikrofone kasutada nendel sagedustel, mida TV kanalite edastamiseks Eestis konkreetses piirkonnas ei kasutata. Hetkel kehtivate ringhäälingu saatjate sagedused ja asukohad leiate siit:

Riigi piiriäärsetel aladel tuleb lisaks arvestada ka naaberriikide TV ringhäälingusaatjate võimalike häiretega. 

Raadiomikrofonide kasutamise tingimused on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määrusega nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele“ (Lisa 13. „Raadiomikrofonid“).

5 GHz lairiba andmeedastussüsteemidel (5GHz WiFi) on lubatud töötada sagedusvahemikes 5150-5350 MHz ja 5470-5725 MHz. Suurim keskmine efektiivne kiirgusvõimsus (e.i.r.p) ei tohi sagedusvahemikus 5150-5350 MHz ületada 200 mW (23 dBm) ja sagedusvahemikus 5470-5725 MHz 1 W (30 dBm). Kasutatavad seadmed peavad vastama ETSI standardis EN 301 893 sätestatud nõuetele.

Sagedusvahemikku 5150-5350 MHz on lubatud kasutada ainult siseruumides, sagedusala 5470-5725 MHz nii sise- kui ka välitingimustes. Sagedusvahemikes 5250-5350 MHz ja 5470-5725 MHz peavad seadmed rakendama häirevähendamise meetodeid nagu dünaamiline sageduse valimine (DFS) ja saatja väljundvõimuse juhtimine (TPC).

5 GHz lairiba andmeedastussüsteemidel on lubatud kasutada järgmisi kanalite kesksagedusi:

Kanal

Kesksagedus (MHz)

Kasutuse tüüp

Võimsus

Häirete vähendamise meetod

36

5180

Ainult toasisene

200 mW

-

40

5200

Ainult toasisene

200 mW

-

44

5220

Ainult toasisene

200 mW

-

48

5240

Ainult toasisene

200 mW

-

52

5260

Ainult toasisene

200 mW

DFS/TPC

56

5280

Ainult toasisene

200 mW

DFS/TPC

60

5300

Ainult toasisene

200 mW

DFS/TPC

64

5320

Ainult toasisene

200 mW

DFS/TPC

100

5500

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

104

5520

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

108

5540

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

112

5560

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

116

5580

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

120

5600

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

124

5620*

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

128

5640*

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

132

5660

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

136

5680

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

140

5700

Toasisene/Välitingimustes

1 W

DFS/TPC

*Sagedusalas 5600-5650 MHz ei tohi tekitada raadiohäireid meteoroloogia radaritele. (Harku radari töösagedus on 5640 MHz, Sürgavere radaril 5620 MHz)

Nõuded on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määrusega nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele“ lisas 6

Ettevõtjad, kes toodavad, impordivad või müüvad raadioseadmeid peavad tagama, et turul müüdaks vaid nõuetele vastavaid raadioseadmeid.


Ettevõtjate kohustused on sätestatud toote nõuetele vastavuse seaduses

Raadioseadmete nõuded on sätestatud majandus- ja taristuministri määruses Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord, samast määrusest leiate ka infot erinevate vastavushindamise moodulite kohta, vastavusdeklaratsiooni näidise ja palju muudki vajalikku teavet.

Nõudmisel tuleb ettevõtjal esitada TTJA-le kogu küsitud dokumentatsioon ja informatsioon raadioseadme nõuetele vastavuse tõendamiseks. Ettevõtjad peavad säilitama informatsiooni, mis võimaldab tuvastada ettevõtjaid, kes on neile raadioseadmeid tarninud, või kellele nad on ise raadioseadmeid edasi müünud vähemalt kümne aasta jooksul peale raadioseadmete kättetoimetamist.

Kui ettevõtja on teada saanud, et tema poolt turule lastud raadioseade on ohtlik, võtab ta viivitamatult vastu meetmed, et viia raadioseade nõuetega vastavusse või kõrvaldada see müügilt.

Raadioseadme tootja peab tagama, et raadioseade vastab nõuetele, on märgistatud ning kogu vajalik dokumentatsioon ja informatsioon seadme kasutamise kohta tarnitakse koos raadioseadmega.


Enne raadioseadme turule laskmist peab tootja tagama seadme vastavuse olulistele nõuetele. Vastavushindamine peab olema tehtud majandus- ja taristuministri määruses Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord sätestatud vastavushindamise protseduuride kohaselt. Kui raadioseadet toodetakse erinevates versioonides või konfiguratsioonides, tuleb nende seadmete nõuetele vastavust hinnata eraldi.

Raadioseadme nõuetelevastus peab olema tagatud seeriatoodangule, kusjuures tuleb arvesse võtta muudatusi seadme konstruktsioonis ja harmoneeritud standardites.

Tootja peab olema teadlik seadmete raadiosageduskasutuse nõuetest ja tagama, et seadet võib kasutada vähemalt ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.

Enne raadioseadme turule laskmist:

 • Tuleb koostada tehniline dokumentatsioon vastavuses määruse Lisale 4 Tehnilise dokumentatsiooni sisu. Tehnilist dokumentatsiooni tuleb hoida alles 10 aastat peale raadioseadme turule laskmist.

 • Kui tootja on kindel raadioseadme nõuetele vastavuses koostab ta seadmele vastavusdeklaratsiooni vastavuses määruse Lisale 5 EÜ vastavusdeklaratsiooni näidis. Iga raadioseadme pakendisse lisatakse täielik või lihtsustatud vastavusdeklaratsioon vastavuses määruse Lisale 6 Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsiooni näidis. EÜ vastavusdeklaratsiooni tuleb hoida alles 10 aastat pealse raadioseadme turule laskmist.

 • Tootja märgistab nõuetele vastava raadioseadme CE-märgisega. Kui vastavushindamisele oli kaasatud teavitatud asutus, siis lisatakse CE-märgisele vastavus hindamisasutuse tunnusnumber. Märgistus tuleb kinnitada nähtavalt, loetavalt ja kustumatult nii seadmele kui selle pakendile.

 • Tootja märgib oma nime või kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või, kui see ei ole võimalik, pakendile või tootega kaasasolevasse dokumenti.
 • Kasutusjuhendis või toote pakendil peab olema teave raadiosageduste ja suurima võimsuse kohta.
 • Raadioseadmega peab olema kaasas ohutusteave, ja juhend, mis sisaldab teavet raadioseadme kasutusotstarbe kohta ning vajadusel teavet raadioseadme tarvikute kohta ning tarkvara kirjeldust.
 • Kui raadioseadme kasutamisele on kehtestatud piirangud, siis tuleb lisada raadioseadme pakendile ja juhendisse teave, millistes riikides need piirangud kehtivad ja millised need on. Piirangute alla kuulub näiteks sagedusloa nõue raadioseadme kasutamiseks.

Raadioseadme levitaja on turustusahelas olev füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud tootja või importija, kes teeb raadioseadme turul kättesaadavaks.


Raadioseadme levitaja peab tagama, et seade vastab nõuetele, on nõuetekohaselt märgistatud ja varustatud nõutava dokumentatsiooniga.

Raadioseadme levitaja on võrdsustatud raadioseadme tootjaga kui ta laseb raadioseadme turule oma nime või kaubamärgiga, või kui ta modifitseerib raadioseadet sedavõrd, et muudab selle olulisi nõudeid. Sellisel juhul rakenduvad talle tootja kohustused.

Enne raadioseadme oma tootevalikusse võtmist peab levitaja veenduma, et:

 • raadioseade on märgistatud CE-märgisega;

 • raadioseadmel on identifitseerimist võimaldav märgistus (tüübi, või seeria nr);

 • seadmel on info tootja ja importija kohta;

 • tootega on kaasas kasutusjuhend kasutajale arusaadavas keeles;

 • tootega on kaas teavepiirangute kohta kasutamisel (näiteks sagedusloa nõue) ning info, millistes Euroopa Liidu riikides need piirangud kehtivad;

 • raadiosaatjaga on kaasas info, millistel raadiosagedustel see töötab ja suurim lubatud võimsus.

Levitaja tagab, et sel ajal, kui toode on tema vastutusel, ei ohusta selle ladustamise või transpordi tingimused toote nõuetele vastavust.

Importija on Euroopa Liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes laseb kolmandast riigist pärineva raadioseadme Liidu turule.


Raadioseadme importija peab tagama, et seade vastab nõuetele, on nõuetekohaselt märgistatud, varustatud vastavusdeklaratsiooniga ja nõutavate dokumentidega.

Raadioseadme importija on võrdsustatud raadioseadme tootjaga kui ta laseb raadioseadme turule oma nime või kaubamärgiga, või kui ta modifitseerib raadioseadet sedavõrd, et muudab selle olulisi nõudeid. Sellisel juhul rakenduvad talle tootja kohustused.

Enne raadioseadme turule laskmist peab importija veenduma, et tootja on täitnud kõik oma kohustused. Lisainfo tootja kohustuste kohta SIIT.

Importija märgib oma nime või kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või, kui see ei ole võimalik, pakendile või tootega kaasasolevasse dokumenti.

Viimati uuendatud 21.01.2021