Masinad

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib auditeerimiskohustusega masinate puhul vastutavate isikute ja käitajate nõuetekohasust, auditi läbimist ning tootmise, paigaldamise, ümberehitamise ja remondi nõuetele vastavust. Lisaks kontrollime, et auditi teostaja ja vastutavate isikute eksamineerija järgiks neile kehtestatud nõudeid ning viime läbi masinatöid juhtivate isikute välisriigis omandatud kutsekvalifikatsioonide tunnustamisi.

Nõuded masinatele

Masinatele, masinate vahetatavate seadmetele, ohutusseadistele, tõstmise abiseadmetele, kettidele, trossidele ja lintidele, eemaldatavatele jõuülekandemehhanismidele, osaliselt komplekteeritud masinatele, lõbustuspargi seadmetele ning teatud ohutusseadistele kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.


Nõuded nende toodete turule laskmisele ja kasutusele võtmisele kehtestab toote nõuetele vastavuse seadus ja kasutusele võtmisele, kasutamisele ning seadmetöödele seadme ohutuse seadus.

Toote nõuetele vastavuse seaduse kohaselt võib turule lasta ja kasutusele võtta ainult ohutuid tooteid. Masinatele ja masinatega võrdsustatud seadmetele esitatavad nõuded, sh olulised ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse hindamise protseduurid, tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2006/42/EÜ ja toote nõuetele vastavuse seadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

Masina kasutusohutuse tõendamiseks peab tootja läbi viima vastavushindamise protseduuri(d), mille lõppdokumendiks on vastavusdeklaratsioon. Peale vastavusdeklaratsiooni allkirjastamist võib tootja kinnitada masinale vastavusmärgi CE. Ohutusnõuetele mittevastavate masinate müük keelatakse või kehtestatakse piiranguid, mis on vajalikud ohutuse tagamiseks.

Seadmete kasutamisel ja seadmetöödel tuleb ohutuse tagamiseks rakendada vajalikke abinõusid ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja kõrvaldamiseks ning õnnetusjuhtumi korral negatiivsete tagajärgede vähendamiseks.

Potentsiaalselt suurema ohtlikkusega masinaid auditeerivad kolmandad sõltumatud osapooled. Auditikohustusliku masina auditeid võivad läbi viia ainult selleks akrediteeringut omavad inspekteerimisasutused, mis kannavad auditi tulemused tehnilise järelevalve infosüsteemi.

Seadme ohutuse seadust ei kohaldata relvale, militaartehnikale ja sellega seotud varustusele, välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise sõjalise peakorteri valduses olevale seadmele ja transpordivahendile ( va sellele paigaldatud seade ja paikselt kasutatav seade, nagu torujuhe, köistee ja muu sarnane transpordivahend).

Auditeerimiskohustusega masinad

Auditi kohustusega masinad on:

 • kabiinist juhitav sild-, pukk- ja konsoolkraana;
 • väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitav sild-, pukk- ja pöörd- või liikuv konsoolkraana tõstevõimega üle 5 tonni;
 • tornkraana ja statsionaarne noolkraana tõstevõimega üle 1 tonni;
 • portaalkraana;
 • raudteekraana;
 • liikurnoolkraana;
 • üle 300-kilogrammise tõstevõimega platvormtõstuk ja kaubalift;
 • ehitustõstuk inimeste tõstmiseks;
 • lõbustuspargiseade, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 meetrit sekundis või tõstab maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit;
 • korvtõstuk tõstekõrgusega üle 3 meetri, välja arvatud päästeteenistuse päästeotstarbelised tõstukid;
 • eskalaator ja liikurtee (travellaator) inimeste liigutamiseks;
 • mitme liigendiga hüdrauliline noolega tõsteseadmed (hüdrotõstukid) suurima tõstevõimega üle 7 tonni, mille tõstevõime noole kaugeimas tõstepunktis ületab 1 tonni.

Nõuded tõstmise abiseadistele

Tõstmise abiseadised on seadised või osad, mis ei ole püsivalt masina külge kinnitatud ja mis asetsevad masina ja lasti vahel või on kinnitatud lasti külge, et seda haarata.

Alates 2010. aastast on tõstmise abiseadiste mõiste täienenud- tõstmise abiseadise all mõistetakse komponente või seadiseid, mis ei ole kinnitatud tõstemasina külge ja mis on lasti kinnitamiseks asetatud masina ja lasti vahele või lasti külge või mis moodustab lasti lahutamatu osa ja mis on eraldi turule lastud; ka troppe ja nende koostisosi käsitletakse tõstmise abiseadistena.

Tõstmisel kasutatavad  tropid ja tõsteketid peavad olema  töökorras ja vastama kõikidele kehtestatud nõuetele.

Enne 2010. aastat valmistatud tropid peavad vastama direktiivi 98/37/EC nõuetele.

Alates 2010. aastast valmisatud tropid peavad vastama direktiivi 2006/42/EC nõuetele.

Viimati uuendatud 03.02.2021