Raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi või ehitamise tegevusload

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:
  • avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoks kasutatava raudteeveeremi tehnohoole ja remont;
  • raudteeveeremi ehitus.

Avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoks kasutatava raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa taotluse lahendab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Tegevusloa taotlemise dokumendid
 

Tegevusloa taotluses esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses nimetatud andmetele järgmised dokumendid:

  • äriühingu juhatuse liikmete ning teiste äriühingut juhtima õigustatud isikute nimekiri, milles märgitakse isikute ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), elukoht, andmed hariduse või töökogemuse ja viimaste töö- või teenistuskohtade kohta ning dokumendid nimetatud isikute vastavuse kohta kehtestatud nõuetele;
  • ettevõtja juhatuse kinnitatud raudteeveeremi tehnohoolde, remondi või ehituse tehnoloogiliste protsesside kirjeldused;
  • ettevõtjal on vastutuskindlustus oma kohustuste täitmata jätmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tekkinud kahju hüvitamiseks.

Tegevusloa taotlusi esitatakse ja menetletakse elektrooniliselt majandustegevuse registri keskkonnas.

Vastutuskindlustuse piirmäärad

Ettevõtja vastutuskindlustuse summa alampiir üheaastase kindlustusperioodi kohta:

  • avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoks kasutatava raudteeveeremi tehnohoolde tegemine – 639 116 eurot;
  • avalikul raudteel kasutatavat või raudteeveoks kasutatavat raudteeveeremi remontimine – 639 116 eurot;
  • raudteeveeremi ehitamine – 639 116 eurot.

Riigilõiv

Viimati uuendatud 10.02.2021