Tarbijate kaitse

Sideteenuste tarbijakaitse küsimustes tuleb lähtuda nii elektroonilise side valdkonda reguleerivast eriseadusest kui ka üldistest tarbijakaitset reguleerivatest õigusaktidest.

Sideteenuste valdkonda reguleerib eriseadusena elektroonilise side seadus, mille 9. peatükk reguleerib sideteenuste osutamist lõppkasutajale ja lõppkasutaja õiguste kaitset. Muuhulgas sätestab see nõuded sideteenuse lepingu sõlmimisele ja tingimustele, rikete kõrvaldamisele, sideteenuse osutamise piiramisele, lepingu muutmisele ja lõpetamisele.

Lepingulistes küsimustes tuleb lisaks lähtuda võlaõigusseaduses sätestatust. Näiteks tuleb sidevahendeid kasutades lepingu sõlmimisel järgida sidevahendi ja arvutivõrgu abil sõlmitavate lepingute regulatsiooni, millest tulenevad muuhulgas nõuded tarbija lepingueelse teavitamise ja taganemisõiguse osas.

Tüüptingimustel sõlmitavate lepingute puhul on oluline lepingu sõlmimisel tüüptingimusi tarbijale tutvustada ja need tarbijale esitada, et need muutuksid lepingu osaks.

Tüüptingimustes ei ole lubatud kasutada tarbijale üllatuslikke tingimusi. Lepingu osaks ei loeta tüüptingimust, mille sisu, väljendusviis või esituslaad on niivõrd ebatavaline või arusaamatu, et teine lepingupool (tarbija) ei võinud selle tingimuse olemasolu lepingus mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata või seda tingimust olulise pingutuseta mõista.

Lisaks ei ole tüüptingimustes lubatud kasutada tarbijat ebamõistlikult kahjustavaid tingimusi. Loetelu, milliseid tüüptingimusi eelkõige peetakse tarbija lepingus ebamõistlikult kahjustavaks, sätestab võlaõigusseaduse § 42 lg 3.

Tarbija õiguste tagamiseks kehtestatud tarbijakaitseseadus reguleerib muuhulgas tarbijale kauba või teenuse pakkumist ja müümist või muul viisil turustamist kaupleja poolt. 

Ka sideteenuste pakkumisel tuleb järgida tarbijakaitseseadusest tulenevaid tarbija teavitamise nõudeid ning ebaausa kauplemisvõtte keeldu. Keelatud on kasutada ebaausaid, sh tarbijaid eksitavaid ja agressiivseid kauplemisvõtteid.

Viimati uuendatud 20.01.2021