Elektrilised liikumisvahendid

Mikromobiilsus on märksõna, mis kogub tänapäeval üha suuremat populaarsust. Mikromobiilsus on järjest kättesaadavam tänu erinevatele elektrilistele liikumisvahenditele. Nendeks on ennekõike osaliselt või täielikult elektri jõul liikuvad jalgrattad, tõukerattad ja tasakaaluliikurid.

Kergliikur liiklusseaduse mõistes on selline sõiduk, mis on:

 • elektri jõul liikuv;
 • istekohata;
 • ette nähtud ühe inimese vedamiseks;
 • suurim valmistajakiirus ei ületa 25 km/h;
 • mootori suurim võimsus ei ületa 1 kW (va tasakaaluliikurid);
 • laius kuni 0,8 m kaherattalistel ning kolme ja enama ratta korral kuni 1,25 m.

Kergliikur ei ole jalgratas, sh. elektriline jalgratas ja ratastool, ning liikumisvahendid mis ei vasta eespool loetletud tingimustele.

Kerged üheinimese elektrisõidukid (PLEV) on kergliikurist laiem mõiste, hõlmates täis- või poolelektrilise ajamiga ratastega sõidukid ühe inimese transportimiseks avalikus valduses või avalikus kasutuses olevas eravalduses.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teeb järelevalvet selliste elektrilise ajamiga liikumisvahendite turule laskmise osas, mis ei kuulu tüübikinnitamisele kui sõidukid. Nende hulka kuuluvad reeglina nii kergliikurid, kerged üheinimese elektrisõidukid kui ka jalgrattad.

Transpordiamet teostab järelevalvet sõidukite turule laskmise üle.

Politsei- ja Piirivalveamet teeb järelevalvet sõidukite, sh kergliikurite liiklemise üle.

Turule laskmine on toote esmakordne kättesaadavaks tegemine Euroopa Liidu (EL) ühisturul. Toodete vabaks liikumiseks tuleb need märgistada vastavusmärgiga (CE) ja nendega peab olema kaasas EÜ vastavusdeklaratsioon (EC Declaration of Conformity). Need nõuded on EL õigusest tulenevalt harmoneeritud kogu ühisturu piires ja kohustuslikud täitmiseks kõikidele EL liikmesriikidele, sh Eesti Vabariigis.

Tüübikinnitamisele kuuluvatele sõidukitele vastavusmärki ei paigaldata ja vastavusdeklaratsiooni (DoC) asemel on nõuetele vastavust tõendavaks dokumendiks tüübikinnitussertifikaat (CoC).

Tüübikinnutuse alla ei kuulu näiteks järgmised elektrilise ajamiga liikumisvahendid:

 • elektrijalgratas võimsusega kuni 250W ja valmistajakiirusega kuni 25 km/h mille mootori väljundvõimsus väheneb kiiruse kasvades järk–järgult jõudes nulli kui saavutatakse kiirus 25 km/h või kui lõpetatakse pedaalide tallamine (EPAC);
 • istmeta elektrilised tõukerattad;
 • tasakaaluliikurid;
 • ATV-d / UTV-d jms masinad, mis on ette nähtud ja konstrueeritud peamiselt maastikul kasutamiseks ja katteta teedel liikumiseks (off-road).

Sellised liikumisvahendid lastakse turule EL masinadirektiivi 2006/42/EC (MD) kohaselt, järgides lisaks muid asjakohaseid õigusakte (tüüpiliselt RoHS ja EMC direktiiv, võrgulaadijale LVD direktiiv ja tihti ka RED direktiiv).

Hõlbustamaks elektrilistele liikumisvahenditele tootjatel täita MD nõudeid on välja töötatud standard EN 15194:2017 elektrijalgratastele, EN 15997:2011/AC:2012 ATV-dele ja EN 16230-1:2013+A1:2014 kartautodele. Lisaks on olemas standard EN 17128:2020 kergliikuritele, mis seisuga 17.05.2021 ei anna veel MD nõuetele vastavuse eeldust kuid on koostatud eesmärgiga, et see tulevikus saab MD-ga harmoneeritud standardiks.

Sertifikaadid standardite järgmise kohta ei ole siiski mitmel erineval põhjusel piisavaks tõendiks selle kohta, et täidetud on ka EL direktiivide olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded. Toodete turule laskmiseks ja kasutusele võtmiseks on lisaks nõutav tootja või tema EL-is asuva volitatud esindaja poolt koostatud ja allkirjastatud korrektne vastavusdeklaratsioon.

Vastavusdeklaratsioon sisaldab andmeid tootja, olemasolul ka EL-is asuva volitatud esindaja kohta, EL-is asuva kontaktisiku kohta, kelle ülesandeks on kokku koguda ja esitada vajadusel toote kohta selle tehniline dokumentatsioon (TCF), andmeid toote kohta mille vastavust deklareeritakse ja EL õigusaktide (direktiivide) ja nendele vastavuse saavutamiseks järgitud standardite nimekirja.

Kasutusele võtta ja kasutada võib võtta üksnes nõuetele vastavaid tooteid, mis on tehniliselt korras ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutud, sealhulgas on varustatud kasutamiseks vajalike töökindlate ja -korras juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistega.

Ümberehitamise (olulise muutmise) korral võib vastavusdeklaratsioon, samuti sertifikaadid muutuda kehtetuks. Oluline muudatus on nt. elektriskeemi muutmine kiiruse või võimsuse vähendamiseks, et täita kergliikuritele LS alusel kehtestatud tehnilisi piiranguid. Ümberehitaja peab:

 • teadma õigusaktide ja standardite nõudeid;
 • viima läbi riskide hindamise;
 • vajadusel muutma konstruktsiooni (nt. helkurid/tuled, signaal liikluses osalemiseks);
 • viima läbi vastavushindamise protseduurid;
 • viima sisse muudatused dokumentatsioonis;
 • viima sisse muudatused märgistuses.

Tootjad peavad andma tarbijale asjakohast teavet, et võimaldada tarbijal hinnata toote võimalikke ohte tavalise või mõistliku kasutusea jooksul, kui ohud ei ole sellekohaste hoiatusteta kohe selged, ning võtta kasutusele ettevaatusabinõusid nende ohtude vältimiseks.

Tootja tagab toote turule laskmisel, et see on projekteeritud ja toodetud kooskõlas asjaomases õigusaktis sätestatud nõuetega. Enne toote turule laskmist koostab tootja toote kohta nõutud tehnilise dokumentatsiooni ja teeb või laseb teha asjakohase vastavushindamise. Kui vastavushindamisega on tõendatud toote vastavus nõuetele, koostab tootja EÜ vastavusdeklaratsiooni ning kinnitab tootele vastavusmärgise. Tootja tagab, et toode kannab tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada, märgib oma nime või kaubamärgi ja kontaktaadressi tootele ja tagab, et tootega on kaasas juhised ja ohutusteave, mis on potentsiaalsele lõppkasutajale arusaadavas Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ametlikus keeles. Kui tootja ei asu Euroopa Liidus, peab tootja kohustusi täitma tema esindaja. Kui tootjal ei ole Euroopa Liidus esindajat, kohaldatakse tootjale kehtestatud nõudeid importijale.

Importijad peavad laskma turule üksnes nõuetele vastavaid tooteid, tagades et tootja on teinud asjakohase vastavushindamise, koostanud tehnilise dokumentatsiooni ja vastavusdeklaratsiooni ning paigaldanud toodetele vastavusmärgid ja muu nõutava märgistuse. Importija hoiab vähemalt 10 aasta jooksul turujärelevalveasutuse jaoks kättesaadavana EÜ vastavusdeklaratsiooni koopiat ning tagab, et tehniline dokumentatsioon on turujärelevalveasutusele nõudmise korral kättesaadav.

Levitajad peavad tegutsema asjakohaselt, et tagada toote vastavus nõuetele. Levitajal ei ole lubatud teha turul kättesaadavaks toodet, mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei ole ohutu või mis ei vasta nõuetele või mille mittevastavust nõuetele oleks pidanud eeldama. Levitaja peab säilitama toote päritolu väljaselgitamiseks vajalikku dokumentatsiooni ja arvestama hoolsalt kohaldatavaid nõudeid. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollib levitaja, et toode kannab nõutud vastavusmärgist, sellega on kaasas vastavusdeklaratsioon ning juhised ja ohutusteave, samuti, et toode on nõuetekohaselt märgistatud.

Kauplejad peavad teavitama tarbijat liikumisvahendite kasutamisele kehtivatest olulistest piirangutest, sh LS tulenevatest nõuetest ja ettenähtud kasutusotstarbest, näiteks sellest kas kergliikurit on lubatud Eestis kasutada avalikul teel või ainult teeväliselt (off-road). Info peab olema esitatud nii kergliikuri peal olevas märgistuses kui ka kasutusjuhendis selle riigi ametlikus keeles, kus kergliikurit kasutatakse. Kaupleja veebipoe või sotsiaalmeedia müügipakkumise korral kehtivad samad reeglid.

Kasutajad peavad tagama enda ja teiste inimese elu ja tervise, asja ning keskkonna ohutuse. Ohutuse tagamiseks peavad nad olema kompetentsed ja rakendama vajalikke abinõusid ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja kõrvaldamiseks ning õnnetusjuhtumi korral negatiivsete tagajärgede vähendamiseks. Kasutaja tagab, et ta on läbi lugenud ja aru saanud kasutusjuhendist ning kasutab toodet ettenähtud otstarbel ja viisil, järgides sellele kehtestatud kasutamise ja korrashoiu nõudeid, ja peatab kasutamise kui ilmneb vahetu oht.

Viimati uuendatud 29.07.2021