Tarbijakrediit

Laenu võtavad inimesed enamasti suuremate rahaliste väljaminekute katteks. Pea meeles, et laenulepingu sõlmimisega võtad endale kohustuse laenuandjale laenusumma koos intressiga tagasi maksta.

Lepingueelne teave

Krediidiandja on kohustatud andma sulle enne laenulepingu sõlmimist lepingueelset teavet. Lepingueelne teave tuleb esitada Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehel, kui Sa soovid laenu, järelmaksu, liisingut või krediitkaarti. Juhul, kui soovid elamukinnisvaraga seotud krediiti, sh hüpoteegiga tagatud krediiti, peab krediidiandja andma lepingueelse teabe Euroopa standardinfo teabelehel.

Teabelehte saad kasutada erinevate krediidiandjate pakkumiste võrdlemiseks, kuna teabelehed on vormilt ühtsed.

Teabelehel on kirjas näiteks laenusumma suurus, aastane intressimäär, krediidi kulukuse määr, maksegraafiku korral kuumakse suurus, viivised, kõikvõimalikud muud võlgnevusega kaasnevad tasud ja lepingust taganemise võimalused.

  Erinevate pakkumiste võrdlemisel peaksid teabelehel eelkõige tähelepanu pöörama

  • tagasimaksetega seonduvale,
  • intressile,
  • krediidi kulukuse määrale,
  • lepinguga kaasnevatele tasudele ja
  • maksete hilinemisega kaasnevatele kuludele.

  Pea meeles!

  • Küsi tarbijakrediidi teabelehte koos pakkumisega enne lepingu sõlmimist.
  • Kui Sulle jääb teabelehel midagi selgusetuks, küsi see krediidiandjalt üle.
  • Lisaks teabelehele võid krediidiandjalt tutvumiseks küsida ka lepinguprojekti koopiat.

  Krediitkaartide kasutamine on seoses reisimise ja internetis sisseostude tegemisega üsna levinud. Sageli suhtuvad inimesed krediitkaarti kui tavalisse maksekaarti, kuid pea meeles, et tegemist on siiski laenu võtmisega. Seetõttu peaksid enne endale krediitkaardi taotlemist võtma mõtlemisaega ja tegema põhjalikku eeltööd.

  Enne krediitkaardilepingu sõlmimist

  • mõtle läbi, kas Sul on krediitkaarti tõepoolest vaja (nt vaid internetist ostmiseks saab kasutada ka virtuaalkaarti, deebet-krediitkaarti);

  • hinda senistest finantskohustustest ja sissetulekutest lähtuvalt oma reaalset maksevõimet ning jaga seda infot ka pangaga;

  • võrdle eri krediitkaartide tingimusi, pöörates seejuures erilist tähelepanu krediitkaardi kasutamisega kaasnevatele tasudele ning sellele, kuidas saad kasutatud krediidi tagastada ning millised on intress ja viivised;

  • tea, et tingimusi aitavad Sul võrrelda tarbijakrediidi teabelehed ning internetis leiduvad võrdlustabelid (nt tarbijaveebi minuraha.ee võrdlustabel);

  • küsi pangast ka lepinguprojekti koopiat, et saaksid sellega põhjalikult tutvuda;

  • küsi pangatöötajalt julgelt selgitusi, kui lepingus on segadust tekitavaid lauseid ja Sulle tundmatuid mõisteid.

  Pea meeles!

  • Sõlmi leping alles siis, kui oled sellega põhjalikult tutvunud ja Sul ei ole enam ühtegi küsimust.
  • Ole lepingu sõlmimisel tähelepanelik ka siis, kui krediitkaarti pakub panga asemel Sulle mõni kaubanduskett või kauplus.
  • Tea, et saad krediitkaardilepingust taganeda 14 päeva jooksul alates selle sõlmimisest.

  Makseraskusi aitavad kõige tõhusamalt ennetada oma maksevõime aus hindamine ja põhjalik eeltöö enne finantskohustuste võtmist. Kui makseraskused on siiski tekkinud, on parim ravim suhtlus.

  Tekkinud olukorrast tuleb lahenduste leidmiseks rääkida nii pereringis kui ka laenu-, liisingu-, krediitkaardi- või järelmaksuandjaga. Samuti võib abi küsida võlanõustajalt.

  Kui oled sattunud makseraskustesse, siis

  • ära lase kuhjuda viivistel, intressidel ja muudel võlgnevusega kaasnevatel tasudel, vaid võta kohe ühendust laenuandjaga ja selgita olukorda;
  • püüa koos laenuandjaga leida Sinu jaoks sobivaim lahendus (nt ühekordne maksetähtaja edasilükkamine, maksegraafiku muutmine, maksepuhkus, soetatud vara vahetamine või müük);
  • uuri, kas ja millised lisakulud leitud lahendusega kaasnevad, ning ütle laenuandjale ausalt, kui need on Sinu jaoks praegu liialt koormavad;
  • tea, et kui viiviste ja intresside summad ning muud kulud on juba väga suureks kasvanud, saad kohtu kaudu paluda vähendada ebamõistlikke kõrvalkohustusi;
  • tea, et kohtus peab laenuandja põhjendama Sinu vastu esitatud nõuet ja Sinul tuleb selgitada ja tõendada, miks Sul on raske nii suuri viivise- ja intressisummasid tasuda ning muid kulusid kanda;
  • tea, et saad paluda kohtul üle vaadata ka nõude aegumistähtaeg.

  Pea meeles!

  • Näita krediidiandjale, et oled probleemi lahendamisest huvitatud.
  • Kohtu kaudu on Sul õigus esitada: nõude aegumise vastuväide; viivise, intressi ja muude tasude vähendamise nõue; nõude tühisuse väide (nt kui lepingus oli Sind ebamõistlikult kahjustavaid tingimusi); menetlus- või kohtukulude vähendamise nõue.
  • Kui kohus teeb otsuse, pead hakkama otsust täitma, sest muidu läheb otsus sundtäitmisele ja lisanduvad täitemenetluse kulud.
  • Kõige äärmuslikum lahendus on eraisiku pankrot.

  Laenu võtavad inimesed enamasti suuremate rahaliste väljaminekute katteks. Pea meeles, et laenulepingu sõlmimisega võtad endale kohustuse laenuandjale laenusumma koos intressiga tagasi maksta. 

  Enne laenulepingu sõlmimist

  • võta mitmelt laenuandjalt võrdlemiseks pakkumisi enda jaoks sobivaima lepingu sõlmimiseks, kuna laenuandjate tingimused võivad oluliselt erineda;
  • tea, et tingimuste võrdlemiseks on Sul on õigus saada koos pakkumisega lepingueelne teave teabelehelt;
  • tutvu põhjalikult laenulepingu tingimustega;
  • küsi laenuandjatelt selgitusi, et saaksid hinnata, kas pakutav laenuleping vastab Sinu vajadustele ja finantsolukorrale;
  • uuri, kui kalliks laen Sulle lõppkokkuvõttes läheb, võttes arvesse nii intresse ehk krediidi kasutamise eest makstavat tasu kui ka muid laenuga seonduvaid kulusid;
  • uuri, kas intressi arvutatakse laenusummalt või laenujäägilt;
  • otsusta, kas soovid fikseeritud või fikseerimata intressiga laenu ning palu laenuandjal endale selgitada, mille poolest need intressid erinevad;
  • kaalu põhjalikult, milline kuumakse ja tagasimakseperiood Sulle Sinu elustiili ja sissetuleku juures enim sobivad (pikema tagasimakseperioodi puhul on igakuine makse väiksem, kuid intresside näol tagasi makstav summa palju suurem kui lühema tagasimakseperioodi korral),
  • täpsusta, mis saab siis, kui Sul tekivad makseraskused, ning millistel tingimustel saad paluda maksepuhkust.

  Kui intressi arvestatakse laenusummalt, tuleb Sul igakuiselt kuni viimase tagasimakseni tasuda ühesugust intressi. Laenujäägilt makstava intressi puhul kahaneks aga laenujäägi vähenemisega ka makstav intress.

  Fikseeritud intressi puhul lepib laenuandja Sinuga kokku laenuperioodi lõpuni või määratud perioodiks kehtivas intressis. Muutuva intressi puhul koosneb intress baasintressimäärast (nt Euribor) ja fikseeritud intressimarginaalist. Fikseeritud intressimarginaal üldjuhul laenu tagasimaksmise aja jooksul ei muutu, kuid nt Euribor muutub tavapäraselt iga 6 või 12 kuu tagant. Seetõttu muutub ka laenumakse suurus iga 6 või 12 kuu tagant.

  Laenulepingust tulenevad kohustused võid Sa osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Krediidiandjal on krediidi ennetähtaegsel tagastamisel õigus nõuda hüvitist. Ennetähtaegse tagastamise õiguse ja hüvitise määramise aluseks on võlaõigusseaduse § 411.

  Krediidi kulukuse määr näitab laenu kogukulu aastas. Seda kulu näidatakse protsendina ja mida väiksem protsent, seda odavam on laen.

  Krediidi kulukuse määra arvutatakse Euroopa Liidus paika pandud ja Eestis rahandusministri määrusega kehtestatud valemi alusel. Krediidi kulukuse määra arvutamisel arvestatakse intressi, lepingutasude, maksude ja muude tasudega, mida tarbija on kohustatud seoses tarbijakrediidilepinguga maksma ja mis on krediidiandjale teada või peavad teada olema. Kulukuse määra sisse ei arvestata viiviseid ja muid lisatasusid, mis võivad kaasneda maksetega viivitamisel.

  Pea meeles!

  • Tarbijakrediidileping on tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Statistika leiad Eesti Panga veebilehelt

  Related links

  Finantsteenused

  Viimati uuendatud 08.02.2021