Gaasiseadmed ja -paigaldised

Gaasiseade on gaasi tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatav seade või nende süsteem, sealhulgas küttegaasidest maa-, vedel-, bio- või tööstusgaasi anum, torustik, terminal, täitejaam, tankla või gaasijaam.

Gaasipaigaldis on gaasitorustike-, ja nendega seotud ehitiste statsionaarselt paigaldatud talitluslik süsteem. Gaasipaigaldise osaks on ka sellele paigaldatud ohutus- juhtimis-, mõõte- ja reguleerimise seadmed.

Gaasiseadme turujärelevalve


Turul olevad gaasiseadmed ei tohi ohustada inimeste tervist ja turvalisust, kui need on valmistatud ja paigaldatud nõuetekohaselt, neid hooldatakse regulaarselt vastavalt tootja juhistele ning kasutatakse ettenähtud otstarbel.

Tootja või turule laskja peab tagama, et turule lastavad gaasiseadmed on ohutud ning vastavad toote nõuetele vastavuse seaduse ja selle alamaktide nõuetele.

TTJA pädevusse kuulub turule lastud võimaliku ohtliku gaasiseadme levitamise ja kasutamise peatamine ajaks, mis on vajalik selle nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Kui ekspertiis näitab, et gaasiseade ei vasta nõuetele, siis on TTJA-l õigus nõuda gaasiseadme turult kõrvaldamist.

Remote video URL

Gaasitöödeks loetakse gaasiseadme või gaasipaigaldise projekteerimist, valmistamist, ehitamist, paigaldamist, demonteerimist, seadistamist, katsetamist ja remontimist, sealhulgas ka gaasianuma täitmist ja gaasi ladustamist.


Gaasitöid on lubatud teha ettevõttel, kes on registreeritud majandustegevuse registris gaasitööde teostajana ning gaasitööde eest vastutava isiku olemasolu korral ja tema pädevuse ulatuses.

Gaasiseadme omanik peab tagama, et gaasitöid teeb ettevõtja, kellel on vastav registreering ning gaasiseadme hooldust tehakse tootja poolt ettenähtud sagedusega.

Gaasikütteseadme suitsulõõri tuleb puhastada mitte harvem kui üks kord aastas. Suitsulõõre tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija, kes väljastab omanikule kütteseadme puhastamise akti, millele märgitakse tehtud tööd, leitud puudused ja vajadusel ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

Gaasiseadet tohib kasutada tootja poolt määratud kasutusajani. Kui tootja ei ole määranud gaasiseadme kasutusaega, loetakse määratud kasutusajaks 15aastat.


A-kategooria gaasipaigaldist töörõhuga kuni 0,1 baari (kaasa arvatud), mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones või kortermaja ühiskasutuses olevates ruumides, võib kasutada juhul, kui on tehtud audit, mille järeldusotsusega on paigaldis tehniliselt korras ja selle kasutamine on ohutu. Järgnev audit tuleb tellida iga nelja aasta tagant. Gaasiseadme omanik on kohustatud säilitama tehnilise ülevaatuse protokolli.

Gaasiseadmete auditit teevad Eestis Inspecta Estonia OÜ ja Tehnoaudit OÜ.

Vedelgaasil töötava gaasiseadme ühendamisel ballooniga tuleb jälgida, kas tarviti on mõeldud kasutamiseks ainult välistingimustes või piisava ventilatsiooniga kohtades. Üldjuhul ei tohi vedelgaasiballooni paigutada hoone väljapääsutee vahetusse lähedusse, šahti ja trepikotta, samuti ruumi, mille põrandapind on maapinnast allpool.

Ballooni paigutamisel tuleb tagada et:

 • vedelgaasiballoon oleks paigaldatud nii, et see ei kuumeneks üle 40 °C ja oleks püstiasendis
 • eluruumides (sh korterelamus) ja ühiskondlikult kasutatavates ruumides ei tohi paikneda ühes ruumis arvestuslikult rohkem kui 25 kg vedelgaasi
 • eluruumis ja toitlustuskoha ruumis balloonigaasi rõhu alandamiseks kasutatava rõhuregulaatori väljundrõhk ei tohi olla reguleeritav (30 mbar) ja rõhuregulaator peab olema ühendatud vahetult ballooni ventiili külge
 • vedelgaasi edastamiseks kasutatav voolik peab sobima vedelgaasile, rõhule, millesse voolik kasutamise ajal eeldatavasti satub ja vooliku kinnitamisel tuleb kasutada klambrit või spetsiaalset ühendusotsikut

Eluruumi gaasipaigaldise kontrolli saavad teostada ainult need gaasitööde tegijad, kellel on lisaks nõutud pädevusele ka ligipääs Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi kontrolli tulemuste sisestamiseks.


Eluruumi gaasipaigaldise kontrolli saavad teostada isikud, kellel on vähemalt A-kategooria gaasipaigaldise ehitamise pädevus, A-kategooria projekteerimise pädevus või gaasipaigaldise auditi teostamise pädevus. 

Majandus- ja taristuministri määruse nr 87„Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ § 461 lõike 5 kohaselt peavad eluruumi gaasipaigaldise kontrollijad kontrolli käigus läbiviidud tegevuste andmed sisestama tehnilise järelevalve infosüsteemi. Selleks peavad vastava gaasitöö pädevusega ettevõtted taotlema andmete sisestamiseks ligipääsu infosüsteemile.

Taotluse blankett on alla laaditav siit:


15.09.2021 seisuga saavad eluruumi gaasipaigaldise kontrolli teostada järgmised ettevõtted:

 • Inspecta Estonia OÜ
 • Tehnoaudit OÜ
 • Eesti Gaas AS
 • Panther Services OÜ
 • OLANGA OÜ
 • VARMATA AS
 • Palspluss OÜ
 • ALFATOM EHITUS AS
 • Lavateir AS

Related links

Gaasiohutuse meelespea

Viimati uuendatud 15.09.2021