Puudusega toode, müügigarantii

Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest. Kaebuse esitamiseks otsi üles kauba ostutšekk, leping või mõni muu ostu tõendav dokument ja pöördu viivitamatult kaupleja poole. Tee seda hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

Ära kasuta puudusega toodet edasi, sest sedasi võid defekti süvendada.

Puudusega kauba korral on Sul õigus nõuda kauplejalt esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga. See, kumb variant on sobivam, lepitakse poolte vahel kokku, kuid reeglina valib kaupleja ise, kas ta asendab tootmisveaga kauba uue kaubaga või siis parandab selle.

Võid nõuda kauplejalt näiteks ostuhinna alandamist või lepingu lõpetada ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui

  • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või
  • kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või
  • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või
  • Sulle tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

Kui müüjal on põhjust kahelda, kas kaubal ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või oled Sina selle põhjustanud, teevad vea tekkepõhjuseid kindlaks asjatundjad. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb neid asjaolusid tõendada tarbijal. Lisaks võlaõigusseadusest tulenevale kaheaastasele pretensiooni esitamise õigusele võib müüja toodetele anda lisaks ka garantii ehk müügigarantii.

Garantiiga peab kaupleja pakkuma tarbijale suuremaid õigusi kui need õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooni esitamise perioodi jooksul. Näiteks võib garantii kestus olla rohkem kui kaks aastat või peab garantii sisaldama muid hüvesid, nagu asendustoote andmine garantiiremondi ajaks, ööpäevaringne klienditeenindus vms.

Ülaltoodu kehtib ka juhul, kui oled ostnud teenusepakkujalt teenuse. Teenuse korral on Sul õigus esitada teenusepakkujale pretensioon kahe aasta jooksul alates teenuse kättesaamisest. Kaupleja peab Sinu kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva jooksul.   

Kui müüja ei vasta, keeldub kaebust lahendamast või Sa pole müüja pakutud lahendusega nõus, võid esitada kaupleja või teenusepakkuja kohta avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonile.

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Pea meeles!

  • Tootele või teenusele garantii andmine on kauplejale vabatahtlik, õigus kauba puuduse suhtes pretensioon esitada aga Sulle kui tarbijale seadusega tagatud. Kaupleja ei saa omapoolse garantiiga vähendada ega muuta enda seadusest tulenevat kohustust vastutada asja lepingutingimustele vastavuse eest kahe aasta jooksul.
  • Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused, nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu peab tasuma müüja.
  • Kasutatud asjadele ei ole kehtestatud teistsuguseid tingimusi kui uutele asjadele. Seega kehtib ka kasutatud asja müümisel (komisjonimüügi puhul) kaheaastane pretensiooni esitamise õigus.
  • Eraisikult ostmisel ei laiene tarbijakaitsereeglid, sest tegemist ei ole kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepinguga, vaid kahe eraisiku vahelise tehinguga. Seega eraisikult ostmisel ei saa Sa probleemide korral pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, vaid üksnes kohtusse.

Viimati uuendatud 25.05.2021