Siseturu probleemide lahendamine

Euroopa Liidu siseturu probleeme lahendab SOLVIT.

SOLVITi kaudu saavad Euroopa Liidu kodanikud ja ettevõtjad lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise liikmesriigi ametiasutus ei kohalda Euroopa Liidu siseturu õigusakte õigesti.

SOLVITi eesmärk on leida lahendused 10 nädalaga – alates päevast, mil SOLVITi keskus võttis teie probleemi menetlusse riigis, kus probleem tekkis. 

Tegemist on peamiselt veebipõhise teenusega ning parim viis SOLVITiga ühendust võtta on elektrooniliselt. Kuid kaebuse võib esitada ka vabas vormis posti või e-posti teel koos asjassepuutuvate dokumentidega. 

Teenust pakutakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Norras ja Liechtensteinis. Eesti SOLVIT keskus asub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis.

Millal SOLVIT saab aidata?

 • Kui kodaniku või ettevõtja ELi õigusi on rikutud;
 • Kui probleem on piiriülene;
 • Kui õiguste rikkuja on teise liikmesriigi ametiasutus.

SOLVITi poole võib pöörduda järgmiste probleemidega:

Millal SOLVIT ei saa aidata?

 • Kui on algatatud kohtumenetlus;
 • Ettevõtja ja tarbija vaheliste vaidluste puhul;
 • Ettevõtjatevaheliste vaidluste puhul;
 • Infopäringutele vastamisel ja juriidilisel nõustamisel.

Kaebuse esitamine

Kaebus esitatakse selle riigi SOLVITi keskusele, mille kodanik kaebuse esitaja on või kus ta alaliselt elab.

Eesti SOLVITi keskus asub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

Kaebust saab esitada:

 • online-vormi kaudu
 • e-posti teel: solvit.eesti@ttja.ee
 • telefoni teel: 6672121, 6201723
 • tavapostiga: SOLVIT Eesti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Endla 10a, 10122 Tallinn

Kaebuse esitamisel on oluline kirjeldada probleemi võimalikult detailselt, edastada kõikide asjassepuutuvate dokumentide koopiad ja kirjavahetus koos oma kontaktandmetega.

SOLVITile kaebuse esitamise vorm

Kaebuse menetlemine

Kohalik SOLVITi keskus analüüsib esitatud kaebust ning teatab nädala jooksul, kas konkreetse juhtumi puhul on tegemist ELi õiguse rikkumisega ja kas kaebus võetakse menetlusse või mitte.

ELi õiguse rikkumise puhul vormistab kohalik SOLVITi keskus asjakohase kaasuse kirjelduse, mis registreeritakse andmebaasis ning edastatakse koos õigusliku analüüsiga selle liikmesriigi SOLVITi keskusele (nn juhtiv SOLVITi keskus), kus probleem tekkis. Kohalik SOLVITi keskus hoiab kaebuse esitajat menetluse käiguga kursis. Kui kaasuse on menetlusse võtnud ka juhtiv SOLVITi keskus, on probleemi lahendamise tähtajaks 10 nädalat. Eriti keeruliste juhtumite puhul võib tähtaega pikendada 4 nädala võrra.

Kui hoolimata SOLVITi pingutustest jääb probleem lahendamata, püüab kohalik SOLVITi keskus aidata leida lahendust muul viisil.

Teavet ja juriidilist nõuannet oma õiguste kohta Euroopa Liidus saab Teie Euroopa Nõuande nõuandeteenistusest. Kui Teie Euroopa Nõuande võrgustik leiab, et tegemist on ELi õiguse rikkumisega, edastatakse kaebus automaatselt SOLVITisse.

Seotud teemad

Edulood

Soomes elav Eesti kodanik, kes töötas Soome lipu all sõitval laeval, koondati Covid19 pandeemia tõttu. Isik esitas Soome töötukassale taotluse end töötuna arvele võtmiseks, kuid pea pool aastat hiljem ei olnud tehtud otsust tema õiguse kohta töötushüvitise saamiseks. Pärast SOLVITi sekkumist maksti isikule töötushüvitis välja.

Probleem lahendati 62 päevaga.

SOLVITi poole pöördus Portugali kodanik, kes resideerub Eestis ja omab EL direktiivi 2004/38/EÜ artikli 7 lõike 1b nõuete kohaselt piisavat sissetulekut nii enda kui oma pereliikmete ülalpidamiseks. Portugali kodanik on abielus Brasiilia kodanikuga, kes enne Eestisse kolimist sai siia tööpakkumise. Pärast 3 kuud Eestis elamist ja töötamist taotles Brasiilia kodanik EL kodaniku abikaasana alalist elamisluba. Paar pöördus Eesti Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) poole, kes nõudis neilt mõlemalt kindlustuse olemasolu. Nad esitasid rahvusvahelise kindlustusseltsis sõlmitud poliisi, kuid seda ei peetud piisavaks, vaid nõuti Eesti kindlustusseltsis sõlmitud kindlustuse olemasolu. Kuna paar ei olnud Eestis elanud 12 kuud, ei saanud nad sellist kindlustust sõlmida. 

Direktiivi 2004/38/EÜ artikli 2 lg 2a, 9 ja 10 kohaselt peetakse kolmandast riigist pärit abikaasat EL kodaniku  töötavaks pereliikmeks, mistõttu ei tohiks temalt nõuda erakindlustuse olemasolu. Kuna EL kodanik Eestis ei tööta, võib seda nõuda vaid temalt.

Pärast SOLVITi sekkumist aktsepteeris PPA välismaise kindlustusseltsi poliisi ja väljastas isikule alalise elamisloa.

Probleem lahendati 59 päevaga.

SOLVITi poole pöördus Eesti ettevõtja, kes esindab rahvusvahelisi transpordiettevõtjaid käibemaksu ja aktsiisi tagastamise küsimustes, seoses käibemaksu tagastamise viivitustega Rumeenia pädeva asutuse poolt. EL direktiivi 2008/9/EÜ artikli 19 lg 2 kohaselt peab käibemaksu tagastama 4 kuu jooksul. Ettevõtja kogemuste kohaselt kulus Rumeenia asutusel selleks keskmiselt 20 kuud. Lisaks ei vastanud Rumeenia asutus nende järelpärimistele. 

Pärast SOLVITi sekkumist tagastati ettevõtjale käibemaks.

Probleem lahendati 21 päevaga.

Eesti kodanik läks 2016. aastal õppima ülikooli Bulgaarias, kus talle väljastati elamisluba vaid 1 aastaks. Põhjenduseks toodi asjaolu, et tema Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC) kehtis vaid aasta.

Kaebuse esitaja on kogu perioodi vältel viibinud Bulgaarias üliõpilasena, omanud kehtivat ravikindlustust, püsivat elukohta ega ole taotlenud sotsiaaltoetuseid.

EHIC kaartide kehtivus erineb liikmesriikides olulisel määral (6 kuust 6 aastani), kuid see ei saa olla eelduseks, et EL kodanik peaks taotlema elamisluba iga 6 kuu järel tõendades direktiivi 2004/38/EÜ kohaselt oma õigust elamisloale. Seda eriti olukorras, kus taotlejaks on üliõpilane, kes peab iga kord esitama pangakonto väljavõtte tõendamaks piisava sissetuleku olemasolu ning esitama kehtiva üürilepingu.

Pärast SOLVITi sekkumist ja Euroopa Komisjoni õigusliku hinnangu saamist muutis Bulgaaria asutus oma senist praktikat ning kodanikule väljastati elamisluba kehtivusega 5 aastat. Lisaks muutis Bulgaaria oma kehtivat seadust, mis ei olnud kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Probleem lahendati 92 päevaga.

Eestis elav Rootsi kodanik soovis juhilubade vahetamise käigus säilitada oma õigus juhtida B-kategooria juhiloa alusel üle 3,5-tonnist sõiduautot. Vastavalt Rootsi siseriiklikule õigusele on isikutel, kellele on väljastatud B-kategooria juhiload enne 1. juulit 1996. aastal, õigus juhtida sõiduautot lubatud täismassiga üle 3,5 t, tingimusel, et nimetatud sõiduk on registreeritud sõiduautona. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult B-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi (EL Komisjoni otsus 2016/1945, 14. oktoober 2016, juhilubade kategooriate vahelise vastavuse kohta,  „Rootsi näidis 2 (S2)", punkt 2).

Kuna tegemist on Rootsi kodanikele omistatud eriõigusega, ei olnud Eesti Maanteeametil koodi sellise õiguse olemasolu tõendamiseks. Pärast kaebuse esitamist SOLVITisse ning koostöös Euroopa Komisjoni ekspertide ja Rootsi pädeva asutusega otsustas Maanteeamet väljastada isikule juhiloa koodiga ”79 (B+M1>3,5t)”, mis tõendab isiku õigust juhtida sõiduautot täismassiga üle 3,5 t.

Probleem lahendati 69 päevaga.

Hispaania ettevõtja esitas Eesti Maksu- ja Tolliametile (MTA) taotluse 5134,70 euro suuruse käibemaksu tagastamiseks. MTA tegi otsuse, mille kohaselt tagastati taotletud summast vaid väike osa väites, et mõne arve alusel ei saa käibemaksu tagastada, kuna need olid väljastatud enne seda, kui ettevõtja sai käibemaksuteabe vahetamissüsteemis VIES kehtiva käibemaksukohuslase numbri. Ettevõtja vastab EL direktiivi 2006/112/EÜ artikli 9 maksukohustuslase mõistele ning tingimustele, mis on kehtestatud direktiivi 2008/9/EÜ artiklis 3, mida kohaldatakse mis tahes maksukohustuslase suhtes, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis. VIES-süsteemi registreering on aga vabatahtlik ega ole aluseks käibemaksu mittetagastamise otsusele.

Tänu SOLVITi sekkumisele võttis Eesti Maksu- ja Tolliamet ettevõtjaga ühendust ning küsis lisainformatsiooni Eestis osutatud teenuste kohta. Saadud info ja täiendavate selgituste alusel tegi MTA täiendava otsuse, millega tagastati ettevõtjale esialgse otsusega saamata jäänud käibemaks.

Probleem lahendati 22 päevaga.

Eesti kodanik, kes on kvalifitseeritud toidutehnoloog ja omab samas valdkonnas mitmeaastast töökogemust, taotles oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Küprosel. Küprose pädev asutus nõudis, et tema diplomi peab tunnustama Küprose kutsekvalifikatsioonide tunnustamise asutus. See ei ole aga kooskõlas kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi 2005/36/EÜ nõuetega.

Pärast SOLVITi sekkumist registreeris pädev asutus kodaniku toidutehnoloogina ja tunnustas tema diplomit ilma täiendavate nõudmisteta.

Probleem lahendati 137 päevaga.

Eestis elava Soome kodaniku kolmandast riigist pärit ema taotles alalist elamisluba Eestis. Talle väljastati EL direktiivi 2004/38/EÜ artikli 10 lg 1 kohaselt elamisloa taotlemise tõend, mille alusel sõitis ta koos pojaga Soome. Covid-19 kriisi ja piiride sulgemise tõttu olid nad sunnitud sinna jääma kauemaks kui plaanitud.

Kuna direktiivi alusel ettenähtud 6 kuud elamisloa väljastamiseks oli täis saamas, pöördus EL kodanik Eesti Politsei- ja Piirivalveameti poole, kust öeldi, et kõik taotlused on pandeemia tõttu ootele pandud.

Pärast SOLVITi sekkumist väljastati EL kodaniku emale ajutine elamisluba ning nad said naasta Soomest Eestisse.

Probleem lahendati 4 päevaga.

Eesti kodanik, kes elas Bulgaarias ja töötas seal kohalikus ettevõttes, taotles Bulgaaria Migratsiooniametilt 5-aastase kehtivusega registreerimistunnistust. Kuigi kodanik esitas ametiasutusele kõik nõutud dokumendid teatas amet, et registreerimistunnistus väljastatakse vaid üheks aastaks, kuna töölepingus oli märgitud katseaeg. Kodanik leidis, et tema ELi õigusi on rikutud ning pöördus oma probleemi lahendamiseks SOLVITi poole.

SOLVIT selgitas Bulgaaria ametiasutusele, et vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ on nad kohustatud väljastama Eesti kodanikule 5-aastase kehtivusega registreerimistunnistuse ja et töölepingus märgitud katseaeg ei tohiks olla takistuseks. Tänu SOLVITi sekkumisele tunnistas Bulgaaria ametiasutus oma viga ning väljastas 5-aastase kehtivusega registreerimistunnistuse.

Probleem lahendati 2 päevaga.

Eesti kodanik kolis Saksamaale ning soovis vahetada oma Eesti juhiload Saksa juhilubade vastu.

Juhiload väljastati talle Eestis ajal, kui ta elas juba püsivalt Saksamaal. Samal ajal oli ta endiselt registreeritud ka Eesti rahvastikuregistris. Saksa pädev asutus väitis, et tegemist on juhilubade turismiga ning alaliselt Saksamaal elades ei olnud tal õigust juhilube Eestis taotleda, mistõttu olevat tema juhiload Saksamaal kehtetud.

Vaatamata sellele, et kodaniku ametlikuks elukohaks oli Saksamaa, oli tal siiski õigus saada oma juhiload Eestis tuginedes juhilubade direktiivi 2006/126/EÜ artiklile 12, milles defineeritakse alaline elukoht järgnevalt: „Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab “alaline elukoht” kohta, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva seoses isiklike ja tööalaste sidemetega või, kui tööalased sidemed puuduvad, seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema elukohaga.“

Kodanik tõendas oma seotust Eestiga ja seda, et ta viibis Eestis rohkem kui 185 päeva aastas. Isik alustas autokooliõpinguid Eestis elades ning pärast abiellumist ja Saksamaale kolimist otsustas oma õpingud Eestis lõpule viia. Eesti Maanteeamet kinnitas, et juhiload väljastati vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja et kodanik oli lubade väljastamise hetkel registreeritud Eesti rahvastikuregistris.
Kodanikule väljastati Saksamaa juhiload tänu SOLVITi sekkumisele.

Juhtumi lahendamiseks kulus 157 päeva.

Eesti turismiettevõte pöördus SOLVITi poole kaebusega Leedu Turismiameti vastu, kes arvas, et Leedus ajutiste online turismiteenuste pakkumiseks peab ettevõte olema kantud kohalikku registrisse ning omama vastavat litsentsi võrdselt kohalike turismifirmadega.

Eesti ettevõtja, kes oli kantud Eesti majandustegevuse registrisse ning pakkus oma teenuseid kaheksas erinevas liikmesriigis leidis, et Leedu Turismiameti  nõue on vastuolus ELi põhimõtetega, eeskätt teenuste direktiiviga, ning palus SOLVITi abi.
 

Tänu SOLVITi sekkumisele loobus Leedu Turismiamet oma nõudest ning muutis vastavalt oma sisereegleid.

Probleem lahendati 31 päevaga.

Itaalia kodanikul, kes oli viis aastat elanud Belgias, kuid kolme aasta jooksul käis tööl Eestis, tekkisid probleemid Belgias töötushüvitiste saamisel, kuna Belgia vastav ametiasutus keeldus teda töötuna arvele võtmast. SOLVIT selgitas Belgia ametiasutusele, et määruse (EL) nr 883/2004 kohaselt on Itaalia kodanikul õigus töötushüvitise saamiseks Belgias, kus ta on viimase viie aasta jooksul püsivalt elanud, kuigi käis tööl Eestis. Belgia ametiasutus nõustus, et nad rikkusid Itaalia kodaniku suhtes EL-i õigust ning tegi otsuse töötushüvitiste maksmise kohta.

Probleem lahendati 49 päevaga.

Saksamaal kontrolliti rahvusvahelist veosevedu teostavat Eesti veondusettevõtte autojuhti, kes oli Venemaa kodanik, aga omas Eestis pikaajalise elaniku staatust (long term resident). Kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil nii eesti kui ka inglise keeles olemas, ei võtnud Saksamaa  kontrollametnik seda arvesse ning karistas autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 148-eurose trahviga ning lisaks ka ettevõtet, kus ta töötas 3154-eurose trahviga. Tänu SOLVITi sekkumisele tühistati mõlemad ebaõigelt määratud trahviotsused ning Saksamaa ametiasutus nõustus, et nad olid trahvide määramisel rikkunud EL-i õigust (määrus (EL) nr 1072/2009). Probleemi kiirele lahendamisele aitas kaasa ka asjaolu, et kaks sarnast kaasust Hollandi ja Saksamaaga olid varasemalt edukalt lahendatud.

Probleem lahendati 32 päevaga.

Eesti kodanik on elanud ja töötanud Soomes 18 aastat. Sel aastal soovis ta võtta 6-kuulise puhkuse, et minna tööle vabatahtlikuna. Soomes on võimalik sellist puhkust võtta juhul, kui on täitunud 20 aastat tööstaaži ning teatud aastaid liikmelisust ametiühingus. Hüvitist selle perioodi eest maksab kohalik töötukassa.

Isik võttis ühendust kohaliku töötukassaga ja küsis, kas on võimalik puuduolevad 2 aastat üle kanda Eestis töötatud perioodist. Kirjalikus vastuses kinnitati, et see on võimalik. Seejärel sõlmis isik kokkuleppe tööandjaga, kes tegi muudatusi töökorralduses ning otsis selleks perioodiks asendaja ning ostis lennupiletid.

Siis aga sai isik uue kirja, kus öeldi, et eelnevalt on antud valeinfot ning Eestist ei ole võimalik tööaastaid üle kanda, kuna sel ajal, kui isik Eestis töötas, ei olnud Eesti Euroopa Liidu liikmesriik.

Isik pöördus Teie Euroopa Nõuande võrgustiku juristide poole, kust vastati, et mõned töötukassad tõlgendavad EL õigust nii, et Euroopa Liiduga liitumisele eelnenud perioode ei arvestata tööstaaži hulka, kuid see olevat väär ja soovitati esitada kaebus SOLVITile.

Pärast konsulteerimist Eesti tööõiguse ekspertidega jõuti järeldusele, et Soome tõlgendus on vastusolus EL toimimise lepingu artikliga 45 isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumise kohta, eelkõige lõikega 2, mis sätestab, et selline liikumisvabadus nõuab igasuguse kodakondsusel põhineva liikmesriikide töötajate diskrimineerimise kaotamist nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude töötingimuste puhul. Antud juhul oli tegemist puhkuseõigustega.

Kui algul oli Soome ametkond veendumusel, et nende tõlgendus on korrektne, siis pärast SOLVITi sekkumist otsustati senist praktikat muuta ja edaspidi arvestada tööstaaži hulka ka teistes liikmesriikides töötatud aastad, sh enne Euroopa Liiduga liitumist töötatud aastad. Lisaks otsustas töötukassa hüvitada kodanikule tühistatud lennupiletite hinna. Kuna sel aastal isik oma puhkuse tühistas, siis sai ta kinnituse, et järgmisel aastal tema puhkusetaotlus rahuldatakse.

Probleem lahendati 4 päevaga.

Eesti transpordifirma veok peeti Hollandis kinni Hollandi Elukeskkonna ja Transpordi inspektsiooni poolt ning kontrolli käigus tuvastati, et sõidumeerik asub autos vales kohas. Kuigi ettevõtja selgitas kontrollametnikule, et ta ei ole sõidumeeriku asukohta kunagi muutnud ja et kõikidel Mercedes-Benz autotreileritel on sõidumeerik paigaldatud samasse kohta, esitas ametnik ettevõtjale teate trahvi määramise kavatsuse kohta summas 4 400 eurot. Ettevõtja ei olnud trahviga nõus ja vaidlustas selle SOLVITi kaudu. Tänu SOLVITi sekkumisele loobus Hollandi ametkond oma trahvi määramise kavatsusest, mis oli vastuolus ELi õigusega.

Probleem lahendati 36 päevaga.

Saksamaal kontrolliti Eesti veondusettevõtte autojuhti, kes on Venemaa kodanik, kuid omab Eestis pikaajalise elaniku staatust (long term resident direktiivi 2003/109/EÜ mõistes). Saksamaa kontrollametnik karistas autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 2625-eurose trahviga, kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil nii eesti kui ka inglise keeles olemas. Tänu SOLVITi sekkumisele tühistas Saksamaa ametiasutus ebaõiglaselt määratud trahvi ja tagastas sissenõutud trahvisumma Eesti ettevõtjale.

Probleem lahendati 29 päevaga.

Küprose võimud viivitasid elamisloa andmisega Eesti kodanikuga abielus olevale armeenlasele. Viivitamine oli vastuolus direktiivi 2004/38 artikliga 10, mis näeb ette, et Euroopa Liidu kodaniku pereliikme elamisõigust, kes ei ole liikmesriigi kodanik, tõendatakse elamisloa väljaandmisega hiljemalt kuue kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Pärast SOLVITi sekkumist anti elamisluba kiiresti välja.

Probleem lahendati 21 päevaga.

Eesti transpordiettevõttele kuuluva sõiduki juhi sõidu- ja puhkeaja kontrollimisel Poolas tuvastati, et andmete viimane allalaadimine juhikaardilt oli toimunud 104 päeva varem. Komisjoni määruse nr 581/2010/EÜ kohaselt tuleb andmeid alla laadida iga 28 päeva järel. Euroopa Liidu määruse rikkumise tõttu trahviti autojuhti summas 500 zlotti. Ettevõtja ei olnud Poola ametiasutuse otsusega nõus, kuna juhikaardi andmete alusel ei ole võimalik kindlaks teha, kas ja millal ettevõtja on andmed juhikaardilt alla laadinud, sest selline info juhikaardile ei salvestu. Kuupäev, mille Poola kontrollija juhikaardilt tuvastas, oli viimati toimunud kontrollimise kuupäev. Pärast SOLVITi sekkumist sai Eesti ettevõtja esitada Poola ametiasutusele vajalikud andmed, mille alusel amet langetas uue otsuse ja tühistas ebaõigelt määratud trahvi. Ettevõtjale tagastati trahviraha.   

Probleem lahendati 54 päevaga.

Kindlustust omav ja kindlustusmakseid tasuv Eesti kodanik oli töötanud kaks aastat Küprosel. Pärast töölepingu lõppemist pöördus ta tagasi Eestisse. Enne lahkumist esitas ta vormi E301 Küprose pädevale asutusele, kes oleks pidanud selle täitma ja Eesti Töötukassale edastama, kuid ei olnud seda nelja kuu jooksul teinud. Nõutava vormi E301 puudumise tõttu ei saanud klient Eestis töötushüvitist. Pärast SOLVITi sekkumist väljastas Küprose sotsiaalkindlustusamet vormi E301 ja edastas selle Eesti Töötukassale, kes tegi seejärel otsuse kliendile töötushüvitise maksmise kohta.

Probleem lahendati kuue nädalaga.

Hollandis kontrolliti rahvusvahelist veosevedu teostavat Eesti veondusettevõtte autojuhti, kes on Venemaa kodanik, kuid omab Eestis pikaajalise elaniku staatust (long term resident) alates 2004. aastast. Kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil ka inglise keeles olemas, ei võtnud Hollandi kontrollametnik seda arvesse ning karistas autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 680eurose trahviga. Veondusettevõtte pöördumise järel alustas Eesti SOLVIT menetlust, millega vaidlustati ebaõiglaselt määratud trahv. Menetluse tulemusena selgus, et Hollandi järelevalves kasutatud juhised ei olnud viidud kooskõlla Euroopa Liidus 4. detsembril 2011 rakendunud nõuetega. Tänu SOLVITi sekkumisele tagastati sissenõutud trahvisumma Eesti ettevõtjale ning Hollandi ametiasutus nõustus tegema vajalikud muudatused riigisisestes kontrollimisjuhistes.

Probleem lahendati üheksa nädalaga.

Eesti arst soovis tööle asuda Hispaaniasse. Eriarsti diplomi tunnustamisprotseduuriga oli tekkinud aga tõrge – ka 10 kuud pärast taotluse esitamist ei olnud Hispaania ametiasutus andnud oma vastust. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv näeb kõnealuse tähtajana ette aga mitte rohkem kui kolme kuud. SOLVITi kaasabil kiirendas Hispaania ametiasutus taotluse läbivaatamist ning Eesti arst sai peagi tööle asuda.

Eesti kodanik soovis vahetada peagi aeguvad Eesti juhiload Belgia lubade vastu. Belgia ametiasutus nõudis aga Eesti juhiloast ametliku tõlke esitamist ja selleta ei võetud taotlust menetlusse. SOLVITi sekkumisel loobus Belgia ametiasutus tõlke nõudest ning võttis juhiloa vahetamise taotluse menetlusse täiendavate tingimuste esitamiseta.

Hispaania hulgimüüjad kauplesid valge veini 200 ml suuruste pakenditega. Selline mahuga pakendis veini müümine ei ole EL õiguse kohaselt aga enam lubatud. Eesti ettevõttja ostis Hispaania ettevõttelt nimetatud toodet ning sai müügipiirangust teada alles Eestis, soovides registreerida toodet alkoholiregistris.  SOLVIT juhtis Hispaania pädeva asutuse tähelepanu olukorrale ning viimane keelas veini müügi 200 ml suurustes pakendites.

Eesti ettevõttel tekkis probleem käibemaksu tagastamisega Poolast. Ettevõte esitas nõuetekohased dokumendid õigeaegselt ja korrektselt, kuid Poola ametiasutuse poolt jäid tagasimaksed tegemata. SOLVIT võttis ühendust ametiasutusega ning olukorra selgituse tulemusel tagastati ettevõttele käibemaks.

Eesti kodaniku abikaasa, kes on kolmanda riigi kodanik, esitas taotluse Ühendkuningriigis elamisloa saamiseks. Möödus 18 kuud, kuid ametiasutus ei olnud elamisluba väljastanud. Vastavalt Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete liikumis-ja elamisvabadust reguleerivale direktiivile ei tohi kõnealune periood olla pikem kui kuus kuud. Olukorra tegi keerulisemaks ka asjaolu, et 18 kuu jooksul ei tagastatud taotlejale ka tema passi, mis piirab inimese liikumisvõimalusi. SOLVITi sekkumisel kiirendati taotluse läbivaatamist ning Eesti kodanikust abikaasale väljastati elamisluba.

Eesti kodanikul oli õigus saada Belgias tulumaksutagastust, mis jäeti aga välja maksmata. SOLVIT võttis Belgia ametiasutusega ühendust ning ettenähtud tulumaksutagastus kanti Eesti kodaniku arvele.

Eesti kodaniku abikaasa, kes on kolmanda riigi kodanik, esitas taotluse lühiajalise viisa saamiseks oma abikaasa külastamiseks. Soome saatkond Nigeerias keeldus viisa väljastamisest väites, et esitatud teave reisi eesmärgist ei ole usaldusväärne. Paaril on ka ühine paarikuune laps, kellel on sünnijärgne Eesti kodakondsus.
 
Viisa väljastamisest keeldumisega rikuti EL direktiivi 2004/38/EÜ.
 
Tänu SOLVITi sekkumisele keelduv otsus tühistati ja Soome saatkond Nigeerias otsustas viisa väljastada.

Juhtum lahendati 22 päevaga.

Eesti kodanik, kes on Bulgaarias elava ja töötava Eesti kodaniku abikaasa, soovis registreeruda ELi kodaniku abikaasana Bulgaaria migratsiooniametis, kuna ei käinud tol hetkel tööl. Vaatamata sellele, et ta oli ametile esitanud kõik vajalikud dokumendid, nõudis amet lisaks ka abielutõendi apostillitud tõlget. Pärast SOLVITi sekkumist nõustus Bulgaaria migratsiooniamet, et nimetatud nõue on vastuolus määruse (EL) 2016/1191 artikliga 6 ning väljastas taotletud dokumendi.

Probleem lahendati 5 päevaga.

Viimati uuendatud 10.06.2021