EL kiirhoiatussüsteem RAPEX

RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products) kiire teabevahetussüsteem loodi 2004 aastal selleks, et tagada vahend teabe kiireks vahetamiseks liikmesriikide ja komisjoni vahel tarbijate tervist ja ohutust tõsiselt ohustavate tarbekaupade suhtes võetud ennetavate ja piiravate meetmete kohta. Lisaks teavitavad liikmesriigid komisjonile RAPEXi teadetega seotud järelmeetmete tulemustest vastusteate vormis.

RAPEXi kaudu edastatud teabe abil aidatakse:

 • ennetada ja piirata tarbijatele ohtlike toodete pakkumist EL-i turul;
 • kontrollida liikmesriikide ametiasutuste turujärelevalve ja jõustamistegevuse tõhusust ja järjekindlust;
 • teha kindlaks vajadused ja luua alus meetmete võtmiseks EL- i tasandil;
 • soodustada ELi tooteohutusnõuete järjekindlat jõustamist ning siseturu tõrgeteta toimimist.

Milliseid tooteid RAPEX hõlmab?

 1. „Tarbijatele mõeldud tooted“ – tooted, mis on kavandatud ja toodetud tarbijatele ning neile kättesaadavaks tehtud.
 2. „Tarbijaturule migreeruvad tooted“ – tooted, mis on kavandatud ja toodetud professionaalsetele kasutajatele, kuid mida võivad mõistlikult eeldatavates tingimustest tõenäoliselt kasutada ka tavatarbijad. Nt: teenustega kättesaadavaks tehtavad tarbekaubad (masinate rent, professionaalsele kasutajale mõeldud tööriistade rent).

Milliseid tooteid RAPEX ei hõlma?

 1. Farmaatsiatooteid (direktiividega 75/318/EMÜ ja 81/851/EMÜ reguleeritud);
 2. Meditsiiniseadmed (hõlmatud direktiividega 90/385/EMÜ, 90/42/EMÜ ja 90/385/EMÜ);
 3. Toit ja sööt (määrusega (EÜ) nr 178/2002 hõlmatud)

Kui ettevõtja teab või peab teadma tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste põhjal, et tema poolt turule lastud või levitavat toodet ei saa pidada ohutuks, teavitab ta viivitamata turujärelevalve asutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet teeb.

Tõsise ohu korral edastab tootja, importija või levitaja turujärelevalve asutusele:

 • teabe mis võimaldab täpselt tuvastada asjakohase toote või tooteseeria;
 • tootest tuleneva ohu täieliku kirjelduse;
 • toote varasemate ja hilisemate vedajate ja pakkujate tuvastamist võimaldava teabe;
 • teabe ohtude vältimiseks rakendatud abinõude kohta;
 • muu turujärelevalve asutuse poolt nõutava teabe.   

Turujärelevalve asutus edastab vastava teabe vajadusel (kui toode kujutab endast tõsist ohtu tarbijale ning on kättesaadav rohkem kui ühes EL riigis) ka RAPEXi süsteemi kaudu komisjonile ja teistele süsteemis osalevatele riikidele.

Oluline on teada, et tootjad ja levitajad ei pea riigi turujärelevalveasutusele teatama, kui nende turule viidud toode on defektiga, kuid kasutamisel ohutu. Samuti ei pea tootja/levitaja saatma teatist ohtlike toodete kohta, kui ta teab, et teine ettevõtja on ohust juba riigi turujärelevalveasutusi teavitanud ja kogu vajalik teave on edastatud.

Läbi RAPEX süsteemi teavitatud toodete kohta avaldatakse info RAPEXi kodulehekülje kaudu nädala ülevaadetena. Nädala ülevaated on kättesaadavadkõigile ning nendega saab tutvuda Euroopa Komisjoni koduleheküljel.

Nädala ülevaates avaldatakse ohtlikuks osutunud ja piirangutega hõlmatud toodete peamised andmed (toote nimetus, bränd, identifitseerimise kood (EAN, item nr vms), toote fotod, teavitav riik, rakendatavad meetmed ning tootest tulenevad ohud.

See info on kõigile asjast huvitatutele kättesaadav ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet soovitab ettevõtjatel, kes tarbekaupade müügiga tegelevad kasvõi nädalas korra antud lehekülge külastada ja tutvuda uue nädala ülevaatega, et saada infot, millised ohtlikud tooted ELi turult avastatud on ning kontrollida ega selliseid ohtlike tooteid ei ole nende poolt imporditud või levitatud. Kindlasti annab nädalaülevaates avaldatud toodetega tutvumine hea indikatsiooni ettevõtjale edaspidiseks kauba valiku tegemiseks olles teadlikum kindla kaubagrupiga seotud ohtudest (see annab võimaluse ennast ka paremini kaitsta nõudes tootjalt või importijalt näiteks täiendavate testimiste läbiviimist vms). Kiire teabevahetussüsteemi iganädalaste teadetega tutvumine võib mõjutada positiivselt tooteohutust ja vähendada seejuures ohtlike toodete importi või turustamist. Selle süsteemi abil saab ettevõtja kiire ülevaate Euroopa Liidu turul avastatud ohtlikest toodetest.

Pakutava toote- ja teenuse ohutus peaks olema prioriteediks igale ettevõtjale ning üheks võimaluseks tagada toodete ohutus on hoida end kursis Euroopa Liidu turult avastatud ohtlike toodetega ning selleks parim viis on kasutada kiire teabevahetuse süsteemi RAPEX.

Rohkem infot RAPEX süsteemi ja selle toimimise kohta on kättesaadav Euroopa Komisjoni koduleheküljel siin.

RAPEX  kontaktasutuseks Eestis on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Viimati uuendatud 04.02.2021