ECM-sertifikaat

ECM-sertifikaat on hoolduse eest vastutava üksuse sertifikaat, mis näitab veeremi hoolduse arendamise, juhtimise ja teostamise funktsioonide olemasolu ning vastavust kehtivatele nõuetele.

Kõik hoolduse eest vastutavad üksused peavad vastama määruse 2019/779 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1580716966450&uri=CE...) lisas II toodud nõuetele (määruse 2019/779 artikli 3 punkt 1). Kuid kõik hooldusüksused ei pea taotlema endale ECM-sertifikaati.

ECM-sertifikaat on kohustuslik ettevõtetele, kes: 

  • vastutavad kaubavagunite hoolduse eest;
  • ei ole raudtee-ettevõtjad ja hooldavad veeremit ainult enda tarbeks. 

Hoolduse eest vastutav üksus ei pea taotlema ECM-sertifikaati, kui: 

  1. tegeletakse kolmandas riigis registreeritud ja selle riigi seaduse järgi veeremi hooldamisega;
  2. hooldatakse veeremit, mida kasutatakse 1520 mm raudteevõrgustikus ja mille direktiivi 2016/798 artikli 14 lõike 2 kohane hooldus on tagatud kolmanda riigiga sõlmitud rahvusvahelise lepinguga;
  3. kauba-ja reisivaguneid kasutatakse ühiselt sellise kolmanda riigiga, mille rööpmelaius on 1520 mm.

Raudtee-ettevõtjad, kes ei ole kohustatud ECM-sertifikaati taotlema, peavad siiski saama vähemalt märke raudteeliiklusregistrisse, et nad on hoolduse eest vastutavad üksused. Selleks  tõendatakse määruse 2019/779 lisa II nõetele vastavust ohutustunnistuse või ohutusloa menetluse käigus. Muidugi jääb alles ka võimalus valida ECM-sertifitseerimise läbimine, sel juhul saab kätte sertifikaadi, mida tunnustatakse kogu Euroopa Liidus.

Määruse 2019/779 artikkel 15 näeb ette üleminekuperioodi – enne 16. juunit 2020 välja antud siseriiklikud tehnohoolde tegevusload kehtivad kuni 16. juunini 2023.

Seega hoolduse eest vastutava üksuse märke saamise raudteeliiklusregistrisse või vabatahtliku ECM-sertifikaadi taotlemise otsuse peate oma ettevõttes ära otsustama hiljemalt 2023. aasta alguses.