Lepingud

Tarbijaleping on tarbija ja kaupleja või teenusepakkuja vahel sõlmitud tehing, millega tekivad õigused ja kohustused nii tarbijale kui kauplejale või teenusepakkujale. Lepingus tuleb täpselt määratleda poolte õigused ja kohustused.

Kõige sagedamini oled tarbijana oma igapäevases tegevuses müügilepingu pool. Teenuste (nt kommunaal- ja sideteenused, kindlustus) tarbimiseks tuleb Sul teenusepakkujaga teenuse osutamise leping sõlmida. Müügilepingu sõlmid Sa aga ka (e-)kauplejaga, kui ostad temalt (e-)poest mingi kauba (nt toidukaubad, rõivad, tehnika). Ühtlasi sõlmid Sa lepingu ka luues konto mõnele internetileheküljele või laadides alla mõne rakenduse. 

Tarbijaga seonduvaid lepinguliike on seega mitmeid, näiteks kindlustus-, finantsteenuste ja kommunaalteenuste lepingud, reisimisega seotud lepingud, spordiklubide lepingud.

Enne lepingu sõlmimist

 • kontrolli, kas kaupleja on teinud kättesaadavaks oma kontaktandmed, mille kaudu saad küsimuste või probleemide tekkimisel temaga ühendust võtta
 • kontrolli kaupleja või teenusepakkuja tausta nii sõpradelt-tuttavatelt kui internetist, vaata ka tarbijakaitseameti musta nimekirja;
 • tee kindlaks, kas kaupa pakub või teenust osutab era- või juriidiline isik (nt vaata, kas raha tuleb kanda eraisiku või firma arvele);
 • tea, et kui ostad kauba või teenuse eraisikult, siis ei laiene Sulle tarbijakaitsereeglid. Seega ei saa Sa probleemide korral pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, vaid üksnes kohtusse.
 • küsi teenuse puhul pakkumisi vähemalt kahelt-kolmelt firmalt ning võrdle neid, pöörates tähelepanu lepingutingimustele ja hinnale;
 • võta aega ja tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ning küsi vajadusel täpsustavaid küsimusi;
 • tee endale lepingut lugedes selgeks, millised on Sinu õigused ja kohustused, ning jälgi, et Sinu ja kaupleja või teenusepakkuja õigused ja kohustused oleksid tasakaalus;
 • tee endale teenuse puhul selgeks, kas ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada;
 • tea, et tähtajalise lepingu puhul võib olenevalt lepingu tingimustest lepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasneda leppetrahv;
 • tee endale selgeks, millal pead arve tasuma ja mis võib juhtuda siis, kui jääd maksmisega hiljaks;
 • uuri teenuse puhul, kuidas ettevõte Sind ette tulla võivatest probleemidest teavitama hakkab ning kuidas ja kellele peaksid Sina võimalikest probleemidest teada andma;
 • tee endale selgeks, kuidas ja kellele esitada kauba või teenuse kohta kaebust.

Pea meeles!

 • Kuigi seadus ei näe enamasti ette, et leping peab olema kirjalik, sõlmi siiski pigem kirjalik leping, seda eriti hinnalisemate asjade ostmisel. Suulise lepingu puhul on Sul hiljem raske, kui mitte võimatu tõendada, et kaupleja või teenusepakkuja on lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud.
 • Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.
 • Telefonitsi tehtud müügikõne puhul on Sul õigus nõuda enne "jah"-sõna andmist lepingu tingimusi ka kirjalikult.

Sinu õigused tarbijana, eelkõige taganemisõigus, sõltuvad sellest, mil viisil lepingu sõlmid: internetis, telefoni teel, ettevõtte esinduses, mõnel üritusel, kaubanduskeskuses või koduukse taha tulnud müügimehe abil.

 • Kui sõlmid lepingu ettevõtte esinduses, siis Sul 14-päevast taganemisõigust pole.
 • Kui sõlmid lepingu sidevahendi vahendusel ehk internetis või telefoni teel või kataloogist tellides, saad sellest taganeda 14 päeva jooksul.
 • Kui sõlmid lepingu mõnel üritusel või kaubanduskeskuse fuajees Sulle ootamatult ligi tulnud müügimehega või lausa Sinu koduukse taha ilmunud agendiga, siis kehtib 14-päevane taganemisõigus.

Iga lepinguliigi puhul esineb lepingust taganemisel erisusi. Seetõttu peaksid enne taganemisotsuse vastuvõtmist oma õigustega ja vastavate sätetega konkreetses lepingus üksikasjalikult tutvuma.

Pea meeles!

 • Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust, sidevahendi teel sõlmitud lepingust, ehitise ajutise kasutamise lepingust, tarbijakrediidilepingust, kindlustuslepingust ja pakettreisilepingust saad taganeda müüjale põhjust avaldamata.
 • Kui tahad tähtajalise elektri või soojusenergia müügilepingu ennetähtaegselt lõpetada ja teatad sellest vähemalt kuu aega ette, siis ei või kaupleja Sult nõuda leppetrahvi.
 • Kui oled saanud mõne seadme tasuta lepinguga kaasa, siis pole välistatud, et lepingut ennetähtaegselt lõpetades pead seadme maksumuse tasuma.

14-päevane taganemisõigus

Interneti vahendusel tehtud ostude puhul ei ole Sul võimalik tootega tutvuda nii põhjalikult kui tavalises kaupluses, mistõttu võid vastavalt võlaõigusseadusele sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil toode Sinuni jõudis.

Teenuse ostu puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimisest.

Kauba tagastamisega seoses peaksid teadma järgmist:

 • Kui kaupleja pole Sind teavitanud õigusest lepingust 14 päeva jooksul taganeda, võid internetis sõlmitud lepingust taganeda 12 kuu jooksul toote Sinuni jõudmise päevast.
 • Sageli maksab toote tagastamisega seotud postikulud kaupleja, samas võib kaupleja panna selle kohustuse ka Sulle, kuid siis peab see olema selgelt tellimistingimustes kirjas.
 • Kui otsustad lepingust taganeda, tuleb Sulle viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemist Sinu makstud summa tagastada (sealhulgas postikulu, mis oled tasunud kauba kättesaamise eest). Sama aja jooksul tuleb Sul kaup müüjale tagasi saata.
 • 14-päevane tagastamisõigus ei kehti muu hulgas: kauba puhul, mis on valmistatud Sinu isiklikke vajadusi arvestades (nt Sinu mõõtude järgi); kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad); audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud ( nt kosmeetika, pesu ja bikiinid); meelelahutus- ja reisiteenustele.

Kui oled interneti vahendusel tellitud kauba kätte saanud ja sellel ilmneb puudus, siis on Sul õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest

Viimati uuendatud 25.05.2021