Üldhuviteenused

Üldhuviteenused on majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud elutähtsad teenused.

Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga pead sõlmima vee-ettevõtjaga liitumislepingu. Liitumistaotlus tuleb Sul esitada sellele vee-ettevõtjale, kelle tegevuspiirkonnas Sinu kinnistu paikneb. Vee-ettevõtja võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdajana võtta Sinult liitumistasu, mille arvutamise metoodika kooskõlastab vastavalt oma pädevusele Konkurentsiamet või kohalik omavalitsus.

Ühisveevärgist vee võtmiseks ja reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni tuleb sõlmida vee-ettevõtjaga teenuse kasutamiseks leping. Vee-ettevõtja poolt võetavat veeteenuse hinda kontrollib ja kooskõlastab vastavalt oma pädevusele Konkurentsiamet või kohalik omavalitsus. 

Oma kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni korrashoiu eest vastutad Sina ise.

Valdkonda reguleerivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ja selle alusel kehtestatud õigusaktid, sh kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. 

Järelevalvet veeteenuse hinna ja liitumistasu õigusaktidele vastavuse üle teostavad vastavalt oma pädevusele Konkurentsiamet või valla- ja linnavalitsus. Järelevalvet vee-ettevõtja tegevuse vastavuse üle ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidele teostab valla- ja linnavalitsus. TTJA poole on võimalik pöörduda tarbijakaitseseadusega reguleeritud küsimustes, nt kui ettevõtja kasutab ebaausat kauplemisvõtet. Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks saab tarbija pöörduda TTJA juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni.

Gaasivõrguga liitumiseks pead leppima võrguettevõtjaga kokku liitumistingimused ja sõlmima liitumislepingu. Reeglina projekteerib ja ehitab võrguettevõtja vastavalt sõlmitud lepingule gaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on sulgeseade Sinu kinnistu piiril. Sina korraldad alates liitumispunktist omal kulul gaasitorustiku ja -tarvikute projekteerimise ja paigaldamise pädeva ettevõtte abil.

Gaasi tarbimiseks tuleb sõlmida leping võrguettevõtja ja gaasimüüjaga. Võrguettevõtjaga sõlmitakse võrguleping võrguteenuse kasutamiseks ja gaasimüüjaga gaasi müügileping gaasi ostuks. Eesti gaasiturg on avatud 2007. aastast ja tarbija saab valida endale sobiva gaasimüüja. Võrguettevõtjat valida ei saa ja võrguleping tuleb sõlmida gaasivõrguettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas Sinu tarbimiskoht asub.

Valdkonda reguleerivad maagaasiseadus ja selle alusel kehtestatud õigusaktid.

Maagaasiseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle teostab järelevalvet Konkurentsiamet. TTJA poole on võimalik pöörduda tarbijakaitseseadusega reguleeritud küsimustes, nt kui ettevõtja kasutab ebaausat kauplemisvõtet või tarbijat ebamõistlikult kahjustavat tüüptingimust. Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks on tarbijal võimalik pöörduda TTJA juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni.

Vaata lisaks: gaasiohutus

Alla 1500 elanikuga omavalitsused ei ole kohustatud oma territooriumil jäätmeveokonkurssi korraldama. Kui Sinu elamispiirkonnas omavalitsuse korraldatud jäätmevedu ei ole, siis pead Sa valima endale ise jäätmevedaja või viima oma jäätmed prügilasse või jäätmejaama. Üle 1500 elanikuga omavalitsused peavad korraldama oma territooriumil jäätmeveokonkursi, määrates jäätmeveo piirkonnad ja kehtestades tasu piirmäärad.

Kui Sa elad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud territooriumil, loetakse Sind jäätmeseaduse järgi automaatselt sellel territooriumil korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Seega ei pea Sa liitumiseks sõlmima prügivedajaga kirjalikku lepingut, kuid võimalike arusaamatuste vältimiseks on seda siiski soovitav teha. Kui elad kortermajas, kus on korteriühistu, siis sõlmib lepingu ühistu.

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse olmejäätmetele, milleks on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed.

Jäätmeid pead koguma liigiti. Eraldi tuleb koguda vanapaber ja papp, klaas-, plast- ja metalltaara, pakendid ja olmejäätmed, suurjäätmed.

Pandimärgiga vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi pudelid või purgid saab viia tagastuspunkti.

Elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade, romusõidukite ja nende osade, rehvide ja patareide ning akude jäätmed pead saama tasuta ära anda. Vana elektroonika saad poodi anda tasuta, kui ostad samast kohast uue asemele. Pea meeles, et tasuta saad üks ühe vastu tagastada ainult sama liiki ja sama otstarbega seadme. E-poodi ei saa vana elektroonikat tagastada, kuid e-poes peab olema kirjas, kus on elektroonika kogumispunkt. Vanu majapidamismasinaid on Sul võimalik anda ka linna või valla jäätmete kogumispunktidesse või jäätmejaamadesse, patareisid ja akusid aga panna poodides olevatesse spetsiaalsetesse konteineritesse.

Kui Sul on korraldatud jäätmeveo piirkonnas tekkinud küsimusi jäätmevedaja tegevuse õiguspärasuse osas, mis ei ole jäätmevedaja poole pöördumisel lahendust leidnud, on Sul võimalik nõu ja abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse üksuse poole.

Jäätmehoolduse korraldamine on kohaliku omavalituse ülesanne. TTJA poole on võimalik pöörduda tarbijakaitseseadusega reguleeritud küsimustes, nt kui ettevõtja kasutab ebaausat kauplemisvõtet või tarbijaid ebamõistlikult kahjustavaid tüüptingimusi.

Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks saab tarbija pöörduda TTJA juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni.

Elektrivõrguga liitumiseks tuleb sõlmida võrguettevõtjaga liitumisleping. Võrguettevõtja võib võtta elektrivõrguga liitumise eest liitumistasu, mille arvutamise metoodika kooskõlastab Konkurentsiamet. 

Elektri tarbimiseks tuleb sõlmida leping võrguettevõtja ja elektrimüüjaga. Võrguettevõtjaga sõlmitakse võrguleping võrguteenuse kasutamiseks ja elektrimüüjaga elektrileping elektri ostuks. 2013. aasta alguses avanes elektriturg ja tarbijatel on võimalus valida elektrimüüjat. Võrguettevõtjat valida ei saa ja võrguleping tuleb sõlmida jaotusvõrguettevõtjaga, kelle teeninduspiirkonnas Sinu tarbimiskoht asub.

Võrguettevõtjate poolt võetavad võrgutasud on reguleeritud elektrituruseadusega ja võrguettevõtjatel on kohustus kooskõlastada Konkurentsiametiga sõltuvalt võrgutasust, kas võrgutasu või võrgutasu arvutamise metoodika ning teenuste osutamise tüüptingimused. Seeläbi tagatakse, et hindade põhjendatus on kontrollitud ja ettevõtja ei teeni põhjendamatult suurt kasumit. Seevastu elektrihind ei ole seadusega reguleeritud, vaid kujuneb konkurentsi olukorras.

Et vabal elektriturul hästi toime tulla, tuleb elektrilepingu sõlmimisel olla tähelepanelik ja teha piisavalt eeltööd. Järgnevad näpunäited annavad ülevaate sellest, millele Sa elektriostjana mõtlema peaks.

Elektrimüüjad teevad Sulle pakkumise, arvestades Sinu eelnevat tarbimist (tarbimise mahtu ja aega). Hinnastamismudeleid on laias laastus kolm: fikseeritud hinnaga, osaliselt muutuva hinnaga ja muutuva hinnaga ehk börsihinnast sõltuv pakett. Viimane pakett sarnaneb elektri pakkumisega üldteenuse korras, mille puhul ei ole elektri hind ette teada, vaid sõltub börsil iga päev toimuvatest liikumistest.

Enne elektrilepingu sõlmimist

 • küsi pakkumisi vähemalt kahelt-kolmelt elektrimüüjalt ning võrdle neid, pöörates tähelepanu lepingutingimustele ja hinnale;
 • tea, et elektripakette on Sul võimalik võrrelda ka mitmes võrdlusportaalis;
 • võta aega ja tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ning küsi vajadusel täpsustavaid küsimusi;
 • tee endale selgeks, kas ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada või paketti vahetada, kas tuleb esitada elektrinäit ning mis juhtub siis, kui unustad näidu esitada;
 • tee endale selgeks, millal pead arve tasuma ja mis võib juhtuda siis, kui jääd maksmisega hiljaks;
 • uuri, kuidas hakkab ettevõtja Sind riketest ja plaanilistest elektrikatkestustest teavitama ning kuidas ja kellele pead Sina riketest ja elektrikatkestustest teada andma, samuti kuidas ja kellele esitada kaebust.

Kui tahad uuest kuust uut elektrilepingut, pead uue lepingu elektrimüüjaga sõlmima 7 päeva enne uue kuu algust.

Arvesta, et lepingu lõpetamisest tuleb Sul energiamüüjale teatada ette vähemalt 30 päeva. Kuna müüja vahetus saab toimuda vaid kalendrikuu vahetusel, on mõistlik lepingu lõpetamisest teada anda samuti kuu vahetusel. Näiteks, kui soovid uue elektrimüüja teenuseid kasutama hakata detsembrist, pead oma senisele elektrimüüjale lepingu lõpetamisest teada andma hiljemalt 1. novembril.

Elektrimüüjad teevad aktiivselt pakkumisi, seda ka telefoni ja interneti teel. Pea meeles, et kui sõlmid sidevahendi vahendusel lepingu, on Sul õigust sellest põhjendusi esitamata taganeda 14 päeva jooks

Pea meeles!

 • Kulutuste kontrolli all hoidmiseks mõtle läbi, kuidas saaksid elektrit säästa ja kas Sul oleks võimalik oma tarbimist ööpäevas ühtlasemalt jaotada. Elektri hind börsil on reeglina odavam öötundidel.
 • Kui Sa ei oska või ei soovi elektrimüüjat valida, on elekter tagatud üldteenusega, kuid Sa pead arvestama, et see ei pruugi olla kõige soodsam. Üldteenuse hinna aluseks on eelmise kuu keskmine kaalutud turuhind, millele lisatakse elektrimüüja kasumiprotsent.

Erinevad elektrilepingu sõlmimise viisid

Avatud elektrituru lepinguid on võimalik sõlmida mitmel viisil: internetis, telefoni teel, ettevõtte esinduses, postkontoris, mõnel üritusel, kaubanduskeskuses või isegi koduukse taha tulnud müügimehe abil. Sinu õigused tarbijana, eelkõige taganemisõigus sõltub sellest, millisel moel lepingu sõlmid.

 • Kui sõlmid lepingu internetis, saad sellest ilma põhjendusi esitamata taganeda 14 päeva jooksul.
 • Kui nõustud lepingu sõlmimisega telefonitsi tulnud müügikõne käigus, on Sul lepingust taganemiseks samuti 14 päeva aega. Müügikõne käigus lepingu sõlmimisel peab ettevõtja telefonitsi edastatut kinnitama püsival andmekandjal ja tarbija peab oma tahet olla telefoni teel võetud kohustustega seotud kinnitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nt e-kirjade vahetamise teel.
 • Kui sõlmid lepingu elektrimüüja esinduses või postkontoris, siis Sul 14-päevast taganemisõigust pole. Lepingu saad lõpetada, teatades sellest elektrimüüjale kuu aega ette.
 • Kui sõlmid lepingu mõnel üritusel või kaubanduskeskuse fuajees Sulle ootamatult ligi tulnud müügimehega või üllatuslikult lausa Sinu koduukse taha ilmunud agendiga, siis kehtib taas 14-päevane taganemisõigus.

Kuidas vahetada elektrimüüjat

Kui oled üldteenuse tarbija, siis tea, et

 • üldteenuse tarbijatel ei ole elektrimüüjatega lepinguid;
 • kui soovid üldteenusest loobuda ning valida konkreetse elektrimüüja ja -paketi, pead elektrilepingu müüjaga sõlmima vähemalt 7 päeva enne kuuvahetust.

Kui oled mõne elektrimüüja klient, siis tea, et

 • elektrimüüja, kelle kliendiks soovid hakata, võib pakkuda Sulle võimalust volituse alusel leping vana müüjaga Sinu eest lõpetada (volituse andmine teeb asjaajamise Sinu jaoks lihtsamaks);
 • kui volituse andmise võimalust pole või Sa ei soovi seda kasutada, pead ise oma senist müüjat elektrilepingu lõpetamisest teavitama vähemalt 30 päeva ette (täpse etteteatamisaja leiad sõlmitud lepingust).

Uue elektrimüüjaga pead lepingu sõlmima vähemalt 7 päeva enne kuuvahetust.

Kui sõlmid uue elektrimüüjaga lepingu väljaspool äriruume või sidevahendi abil ja volitad uut müüjat ühtlasi senise müüjaga lepingut lõpetama, kuid kasutad hiljem 14-päevast taganemisõigust, siis pead arvestama sellega, et uus elektrimüüja võib olla juba senist müüjat lepingu lõpetamisest teavitanud. Sellisel juhul võid jääda vahepeal üldteenuse kliendiks.

Elektrit puudutavad küsimused ja kaebused

Elektrituruga seonduv järelevalve ja vaidluste lahendamine on jagatud Konkurentsiameti ning TTJA vahel. 

 • TTJA tegeleb lepingutingimusi puudutavate küsimustega ning teeb järelevalvet elektriettevõtete reklaami- ja müügitegevuse üle. Samuti tegeleb küsimustega, mis puudutavad elektriohutust ja arvesteid.
Vaata lisaks: elektriohutus
 • Konkurentsiamet teostab järelevalvet  elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise, sh elektrituru toimimise ja turuosaliste tegevuse üle.

Kümme näidisküsimust

 1. Sa pole rahul elektriettevõtte klienditeenindusega või oled leidnud puuduseid ettevõtte veebilehel. Peaksid pöörduma elektriettevõtte poole, kuna klienditeeninduse probleemid peab kaupleja ise lahendama. Juhul, kui tegemist on eksitava teabe edastamisega ja ettevõte ei tee Sinu pöördumise peale parandusi, peaksid pöörduma TTJA-sse.
 2. Sulle on alusetult esitatud leppetrahvi või viivise tasumise nõue. Esmalt peaksid hoolikalt lugema lepingutingimusi ja selgitama leppetrahvi või viivisnõude sisu. Seejuures peaksid kontrollima, kas oled arved ikka õigeaegselt tasunud. Alles siis, kui Sa oled lõplikult veendunud, et leppetrahvi või viiviste nõudmiseks puudub alus ning Sa ei jõua elektriettevõttega suheldes omal käel lahenduseni, saad pöörduda nõude vaidlustamiseks TTJA juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.
 3. Sul on tekkinud kahjunõue seoses elektriettevõtte tegevuse/tegevusetusega. Esmalt pöördu elektriettevõtte poole, vaidluse korral tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.
 4. Sinu elektriarvesti on taatlemata või Sul on küsimus seoses arvesti tehnilise kontrolliga. Esmalt pöördu võrguettevõtja poole ja seejärel vajadusel TTJA  poole.
 5. Sinu elektriühendus on ettevõtte poolt katkestatud. Ühenduse katkestamise õiguspärasuse hindamisega tegeleb Konkurentsiamet.
 6. Elektriettevõte muudab Sinuga sõlmitud lepingu tingimusi. Küsimuste korral suhtle esmalt elektriettevõttega ja küsi selgitusi. Kui leiad, et lepingu tingimuste muutmine ei olnud õiguspärane, on Sul võimalik vaidluse korral pöörduda tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Võrgutasude või võrguteenuse osutamise tüüptingimuste muutmisel tuleb pöörduda Konkurentsiametisse, kuivõrd võrgutasud ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused kooskõlastatakse Konkurentsiametiga. 
 7. Avastad, et keegi varastab Sinult elektrit. Pöördu kohe politseisse ja elektriettevõtte poole.
 8. Sulle on esitatud ebamõistlikult suur arve, kuid olemasolevad dokumendid kinnitavad tarbitud elektrikoguseid ja selle hinda. Esmalt peaksid pöörduma asjaolude väljaselgitamiseks elektriettevõtja poole. Kui elektriettevõtja vastus Sind ei rahulda on Sul võimalik pöörduda arve vaidlustamiseks tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.
 9. Sinu tarbimiskohas ei ole täidetud võrgukvaliteedi nõuded (elektriga varustatus ei ole tagatud, pinge kõigub vms).  Esmalt pöördu võrguettevõtja poole. Juhul kui probleem ei lahene peaksid pöörduma Konkurentsiametisse.
 10. Sa ei saa arvet.  Peaksid pöörduma elektriettevõtte poole. Samas tuleb Sul arvestada, et isegi siis, kui arve tuleb hilinemisega, ei ole Sul õigust keelduda selle maksmisest. Samas ei ole ka ettevõttel õigus nõuda Sinult viiviseid, kuna ta on ise arve esitamisega viivitanud.

Eesti postiturg on avatud alates 2009. aastast. Iga viie aasta tagant korraldab Konkurentsiamet avaliku konkursi, millega määratakse universaalse postiteenuse osutaja, kelleks on 2024. aastani AS Eesti Post (Omniva).

Postiteenust reguleerib postiseadus. Postiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Konkurentsiamet.

TTJA poole on võimalik pöörduda tarbijakaitseseadusega reguleeritud küsimuses, nt kui ettevõtja kasutab ebaausat kauplemisvõtet. Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks saab tarbija pöörduda ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni.

Kui tellid teise Euroopa Liidu liikmesriigi e-poest kauba ja kaup jõudis kohale kahjustatult, pöördu pretensiooniga e-poe poole, sest kauba kohaletoimetamise eest vastutab ostja ees e-pood. Kui e-poe lahendus Sind ei rahulda, saad pöörduda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse.

Viimati uuendatud 09.02.2021