Sideteenused

Sideteenus on näiteks kõne-, SMS- ja internetiteenus, aga ka kaabellevi- ja SAT-TV teenus, mida osutab sideettevõtja.

Kuigi iga sellise teenuse osutamise ja kasutamise puhul kehtivad erinevad nõuded ja põhimõtted, peaksid teadma sideteenuste üldisi reegleid.

Võta endale aega, et tutvuda lepingutingimustega, sh liitumislepingu juurde kuuluvate paketitingimuste, lepingu üldtingimuste, hinnakirjade jm lepingu lisadega.

Sideettevõtja võib teatud juhtudel ühepoolselt lepingutingimusi muuta, kuid ta peab Sulle sellest lepingus kokkulepitud viisil ette teatama vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist. Teates peab olema muuhulgas selgitus selle kohta, et Sul on õigus muudatustega mittenõustumisel leping üles öelda. Tea, et sellisel juhul ei ole teenusepakkujal õigus Sinult leppetrahvi küsida.

Sideettevõtja võib sideteenuse osutamist piirata üksnes juhul, kui:

 • hilined  osutatud teenuse eest tasumisega üle 14 päeva või ületad Sulle kehtestatud krediidilimiiti;
 • oled sidevõrguga ühendanud mitte töökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme;
 • häirid terminalseadme kasutamisega sidevõrgu tööd või teisi sideteenuse kasutajaid;
 • sideteenuse osutamise piiramine on vajalik sidevõrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks;
 • rikud oluliselt sideteenuse lepingu tingimusi või
 • piirang tuleneb seadusest.
Tea, et teenuse piiramise ja lepingu lõpetamisega seotud tingimused on tavaliselt fikseeritud teenusepakkuja kehtestatud üldtingimustes, mille järgi pead ka tegutsema.

Siiski peab ettevõte Sind sobival viisil teavitama teenuse piiramise kavatsusest, tuues ühtlasi välja piirangu aja ja põhjused.

Sideettevõtja ei tohi piirata sideteenuse osutamist, kui oled sideteenuse tasu suuruse vaidlustanud ennemaksetähtpäeva saabumist ning tasunud osutatud sideteenuse eest õigeaegselt osas, milles Sa tasu ei vaidlustanud.

Sideettevõtja peab taastama sideteenuse osutamise endises mahus kahe tööpäeva jooksul pärast piiramise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamist.

Sul on õigus nõuda sideteenuse osutamise piiramist enda soovitud mahus. Piiramise all on mõeldud näiteks telefonis internetiteenuse osutamise piiramist. Sideettevõtja peab teenuse osutamist Sinu soovitud mahus piirama ühe tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist. Kui nimetatud teenus on tasuline, peab ettevõte Sind enne piirangu rakendamist sellest teavitama, jättes ühtlasi Sulle võimaluse vähemalt ühe tööpäeva jooksul sellest teenusest loobuda.

Sul on õigus sideteenuse leping igal ajal üles öelda. Selleks pead Sa ettevõttele esitama nõuetekohase avalduse. Lepingu ülesütlemine jõustub järgmisel tööpäeval pärast avalduse kättesaamist, kui Sa pole teates märkinud mõnda hilisemat kuupäeva. Siiski pead arvestama, et tähtajaliste lepingute puhul võib lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega kaasneda leppetrahv.

Sideettevõtjal on õigus leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui ettevõte on Sinu teenusekasutamist juba piiranud ja Sa pole ühe kuu jooksul piirangu aluseks olnud asjaolu likvideerinud.

Telefoniarvete kontrolli all hoidmiseks tuleb Sul sõlmida eraldi leping. Üks võimalus on määrata igakuine summa, millest suurem ei tohi Sinu kuutasu olla, ja tellida vajadusel teavitusteenus, kui teatud kõnelimiit või andmesidemaht on täitunud. Selline teenus on näiteks saldoteavitus, saldostopp vms.

Kui telefoni kasutab Sinu laps, siis võiksid tellida ka eritasulistele telefoninumbritele helistamise piiramise teenuse. Sellega välistad tasulistele telefoninumbritele helistamise ja ootamatult suured arved.

Lisaks eritariifsetele kõnedele saab laps tekitada suured arved ka mobiilse interneti kasutamise ja sisuteenustega. Räägi nendest ohtudest lapsega ja uuri oma mobiilsideoperaatorilt teenuste piiramisvõimalusi.

Enne mõne eelpool toodud piiramisteenuse tellimist tutvu hoolikalt teenuse tingimustega. Selgita välja, kuidas operaator kontrollib piirsumma täitumist. Kui kontroll toimub kord päevas, mitte reaalajas, võib tegelik arve kujuneda seatust suuremaks.

Uuri kindlasti piiramisteenuse maksumust. Osal mobiilsideoperaatoritel on teenusega liitumine tasuta, kuid teenusel on kuutasu või eraldi hind näiteks sõnumiga teavitamisel.

Ära aja segamini krediidilimiidi ja telefoniarve kontrolli all hoidmise teenust. Kuna tasud operaatorile helistamise ja muude teenuste eest alles pärast teenuste kasutamist, on operaator kehtestanud teatud rahalise piirmäära ehk krediidilimiidi, milleni ta võimaldab Sul teenuseid kasutada enne arve tasumist. Krediidilimiidi suuruse määrab operaator lepingu sõlmimisel.

Loe hoolega, mis on krediidilimiidi kohta kirjas Sinu telefoniteenuse osutamise lepingus. Pead ise jälgima, et Sa krediidilimiiti ei ületaks. Krediidilimiidi suuruse muutmiseks pöördu operaatori poole, kelle nõusolekul on võimalik limiiti nii suurendada kui vähendada.

Kui ületad krediidilimiiti, on operaatoril õigus Sulle teenuse osutamist piirata, kui ta peab seda vajalikuks, kuid see pole kohustuslik.

Kui midagi jääb krediidilimiidi suuruse ning sellega seotud õiguste ja kohustuste juures arusaamatuks, küsi operaatorilt selle kohta lisainfot.

Operaator ei jälgi krediidilimiidi ületamist reaalajas, mistõttu Sa ei pruugi piirmäära ületamise kohta alati teadet saada ja saad teenust edasi kasutada. See võib kergesti juhtuda välisriigis tehtud kõnede ja kasutatud teenuste puhul.

Pea meeles!

 • Tasu telefoniarve maksetähtajaks, et vältida hilisemaid probleeme.
 • Kui Sa oled sideteenuse eest tasumisega hilinenud üle 14 päeva, on operaatoril õigus teenuse osutamist piirata. Üldjuhul ei saa Sa siis välja helistada, välja arvatud hädaabikõned, kuid saad vastata sissetulevatele kõnedele.
 • Kui tead, et Sa ei suuda oma arvet tasuda, siis võta viivitamatult ühendust oma operaatoriga ja selgita probleemi.
 • Kui vaidlustad sideteenuse tasu suuruse enne maksetähtpäeva saabumist ja tasud õigeaegselt osas, milles Sa tasu ei vaidlusta, siis ei ole operaatoril õigust ka sideteenuse osutamist piirata.
 • Kui oled arve alusetult vaidlustanud, on operaatoril õigus nõuda viivist.
 • Kui oled sattunud juba suurematesse raskustesse, siis pöördu nõu saamiseks kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või võlanõustajate poole.

Ilmselt on enamikul meist Eestis kodus arvuti ja internet. Selleks, et internetiteenust kasutada, pead sõlmima teenusepakkujaga lepingu.

Siiski on Sul võimalus valida, millist teenust kasutada: interneti püsiühendust või mobiilset internetti. Eelkõige peaksid valiku tegemisel lähtuma sellest, kuidas Sa kodus internetti kasutada eelistad – kas ühe kindla laua taga istudes või sülearvuti, tahvelarvuti või nutitelefoniga ringi liikudes.

Enne kindla teenusepakkuja ja paketi kasuks otsustamist pööra tähelepanu järgmistele asjaoludele.

Mõtle, kas vajad internetti ainult kodus või eri piirkondades, sh välismaal. Arvesta, et igal pool ei ole võrguühendus võrdselt hea ja kvaliteetne või puudub hoopis.

Mõtle, kas vajad internetti rohkem kui ühele seadmele. Kui vajad internetti nii lauaarvutile, sülearvutile kui ka nutitelefonile või mõnda muud kombinatsiooni, siis küsi teenusepakkujalt just Sulle sobivat lahendust.

Võrdle vähemalt kahe-kolme teenusepakkuja hindu ja tingimusi. Arvesta, et mõne paketi puhul pead ostma või rentima endale ka vajaliku seadme (modemi, ruuteri jms). Lisaseadmete kohta uuri täpsemalt klienditeenindajalt. Lepingutingimuste puhul pööra erilist tähelepanu punktidele, mis käsitlevad maksetingimusi ja lepingust taganemist. Kui Sul tekib küsimusi, siis palu selgitusi klienditeenindajalt.

Kui soovid teenusepakkujat vahetada, siis tutvu olemasoleva lepinguga ning tee kindlaks, kas lepingu lõpetamisega kaasneb sanktsioone. Kuigi teise ettevõtte pakkumine võib olla ahvatlev, veendu enne lõpliku otsuse langetamist, et teed enda jaoks õige valiku.

Pea meeles!

 • Internetiteenuse osutajad pakuvad sageli komplekslahendusi. See tähendab, et Sul on võimalik ühe lepinguga saada nii internet, mobiilside kui ka digitelevisioon. Kuigi selline lahendus võib olla väga mugav, pead kindlasti hoolikalt mõtlema, kas see on just Sulle sobiv.
 • Mõnikord pakuvad internetiteenuse osutajad liitumisel mõnda seadet tasuta. Tea, et lepingule alla kirjutades seod ennast teenusepakkujaga kindlaks perioodiks ja määratud kuutasuga. Ennetähtaegselt lepingut lõpetades pead arvestama, et teenusepakkuja võib Sinult küsida lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest tasu (käsitlustasu/leppetrahvi). Selle suurus oleks Sul mõistlik enne lepingu sõlmimist välja uurida.
 • Kui Sulle tehakse pakkumine telefoni või muu sidevahendi teel, siis tea, et võid lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast jah-sõna ütlemist (v.a teenuste puhul, mida oled oma nõusolekul või algatusel hakanud enne taganemistähtaega kasutama).

Tänapäeval on mobiiltelefon olemas enamikul inimestel. Sellega helistamiseks on kaks võimalust:

 • sõlmida leping mobiilsideoperaatoriga või
 • osta kõnekaart.

Kui otsustad kõnekaardi kasuks, maksad teenuse eest enne selle kasutamist. Siiski peaksid kõnekaarti valides jälgima, milline kõneminutihind sellele kaardile kehtib. Samuti peaksid tutvuma kõneaja lisamise juhistega.

Kõnekaart on mõistlik võtta siis, kui kasutad mobiiltelefoni harva, peamiselt kõnedele vastamiseks. Kui kasutad igapäevaselt mõne välisriigi mobiilinumbrit, kuid käid mõnikord Eestis, siis on samuti kasulikum kasutada kõnekaarti.

Mobiilsideoperaatoriga tasub sõlmida leping, kui helistad telefoniga igapäevaselt. Operaatorit valides pead olema aga tähelepanelik, kuna igal teenusepakkujal on mitmeid erinevaid pakette ja lisateenuseid.

Enne mõne mobiilsideoperaatoriga lepingu sõlmimist peaksid tegema järgmist.

 • Võrdle hindu. Eri teenusepakkujatel on ka erinevad hinnad nii võrgusisestele kui -välistele kõnedele, lauatelefonile helistamisele, sõnumitele ja muudele teenustele. Oluline on ka see, kas kõne maksumust arvestatakse sekundipõhiselt või minutipõhisel. Kindlasti tee endale selgeks ka mahupõhiste teenuste, näiteks interneti kasutamise, maksumus. 
 • Uuri levi tugevust. Kuigi enamik mobiilsideoperaatoreid reklaamib end parima levialaga, uuri kindlasti enne lepingu sõlmimist, kas Sinu peamises tegevuskohas on levi olemas või piisav.
 • Tutvu enne lepingu sõlmimist kindlasti selle tingimustega. Pööra erilist tähelepanu lepingu kehtivusele, maksetähtaegadele ja sanktsioonidele juhuks, kui Sa lepingust kinni ei pea. Kui Sulle jääb lepingus midagi arusaamatuks, siis küsi klienditeenindajalt selgitust.
 • Võrdle lepingutingimusi. Enne ühe pakkuja kasuks otsustamist võrdle vähemalt kahe teenusepakkuja lepingutingimusi.
 • Tee endale selgeks, kuidas lepingut lõpetada. Kindlasti uuri, kuidas on võimalik lepingust taganeda ja kas sellega kaasneb Sulle lisakulu.

Kui soovid operaatorit vahetada, siis tutvu olemasoleva lepinguga ning tee kindlaks, kas lepingu lõpetamisega kaasneb sanktsioone. Kuigi teise operaatori pakkumine võib olla ahvatlev, veendu enne lõpliku otsuse langetamist, et teed enda jaoks õige valiku.

Pea meeles!

 • Sageli pakuvad mobiilsideoperaatorid liitumisel tasuta mobiiltelefoni. Tea, et lepingule alla kirjutades seod ennast teenusepakkujaga kindlaks perioodiks ja määratud kuutasuga. Ennetähtaegselt lepingut lõpetades pead arvestama, et Sul on endiselt kohustus maksta teatud summa saadud telefoni eest.
 • Kui Sulle tehakse pakkumine telefoni või muu sidevahendi teel, siis tea, et võid lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast jah-sõna ütlemist (v.a teenuste puhul, mida oled oma nõusolekul või algatusel hakanud enne taganemistähtaega kasutama).

Tänapäeva mobiiltelefon ei ole ammu enam pelgalt helistamiseks ega tekstisõnumite saatmiseks, vaid ka näiteks internetis surfamiseks. Mobiilifirmad on loonud oma telefonidele mitmeid keskkondi, kust saad alla laadida mänge, mobiilihelinaid, muusikat, videoid ja erinevaid rakendusi (nt kiiruskaamerate, poodide asukoha määrajad).

Sellise keskkonna kasutajaks registreerumine ja mingi osa teenustest on tavaliselt tasuta, kuid osa teenuseid võivad olla tasulised. Näiteks on levinud skeem, kus teenuse algtasemed on tasuta, kuid teatud tasemele jõudes pead jätkamiseks loovutama teatud rahasumma.

Tasulistel teenustel on enamasti siiski vastav märge, mõnes keskkonnas on tasulised teenused ka eraldi rubriigis. Samuti nõuab enamik allalaadimiseks mõeldud keskkondi registreerimisel Sinu krediitkaardinumbrit ja tasulise teenuse allalaadimisel pead makse kinnitama, mis välistab teenuse kogemata tellimise.

Pööra tähelepanu sellele, et Sinu telefon ei logiks ennast automaatselt teenuste allalaadimiskeskkondadesse sisse. Kuna teenusepakkujal on registreerimisel sisestatud andmed juba olemas ja sisselogitud oleku korral enne teenuse telefoni laadimist neid ei küsita, võib juhtuda, et teenuse laeb alla telefoni kasutav laps. Tasulise teenuse korral läheb vastav summa krediitkaardilt maha.

Enne mobiili lisateenuseid ja -rakendusi pakkuvate keskkondade liikmeks astumist

 • tutvu kindlasti teenuse tingimustega;
 • oska vahet teha tasuta ja tasulistel teenustel;
 • pööra tasuta teenuse puhul tähelepanu sellele, kas saad teenust tasuta tarbida täies ulatuses või pead selle eest hiljem maksma hakkama

Pea meeles!

 • Kui telefon on sageli lapse kasutuses, püüa vältida krediitkaardiandmete automaatset sidumist oma tehingutega, et mitte saada halva üllatuse osaliseks. Nii vähendad ka andmete kuritarvitamise riski.

 • Jälgi oma telefoni sätteid, kui kaua saab parooli sisestamisel ostutehinguid teha. Sageli on automaatselt sätestatud 15 minuti pikkune parooli kehtivusaeg, mille käigus laps võib kogemata pärast Sinupoolset parooli sisestamist ikkagi lisateenuseid tellida.

Perioodilised sisuteenused on nädala- või kuutasuga teenused, millega liitunud saavad perioodiliselt (nt kord nädalas) uut mobiilisisu (helinaid, taustapilte, horoskoope jne).

Tasulised viktoriinid on ühekordsed teenused, kuid võivad põhjustada väga suuri arveid ühes kuus.

Lisaks meelelahutuslike sisuteenuste reklaamile erinevates meediakanalites on levinud ka veebipõhiste mängude, -testide ja loosimiste (IQ test, ennustused, ürituste piletid, kinkekaardid, mobiiltelefonid jms) reklaam internetiportaalides.

Kui loosimises osalemiseks või testi tegemiseks tuleb sisestada oma mobiilinumber, on tõenäoliselt tegemist perioodilise sisuteenuse või muu tasulise teenuse reklaamiga. Pärast mobiilinumbri sisestamist saad SMS-i teel koodi. Kui sisestad koodi programmi, oled automaatselt liitunud tasulise teenusega. Selleks, et mitte enese teadmata tasulise sisuteenusega liituda, peaksid silmas pidama järgmist.

Enne perioodilise sisuteenuse kasutamist

 • otsi üles teenuse kasutustingimused ja loe need hoolikalt läbi;
 • pööra teenuse tingimuste juures eriti suurt tähelepanu sellele, kas pead tellitava toote eest maksma üks kord või lisandub Sinu telefoniarvele mingi teatud ajavahemiku järel konkreetne summa;
 • tea, et tasuliste viktoriinide puhul maksustatakse iga vastus (ka vale vastus).

Kui oled siiski enese teadmata sisuteenusega liitunud, siis pöördu oma operaatorfirma poole ja selgita välja, mis ajahetkel ja kellega on liitumine toimunud. Teenuse võib olla tellinud Sinu sõber, laps või muu pereliige.

Kui kõnearvestus tuvastab lepingu sõlmimise, siis pole Sul õigust esitatud arve maksmisest loobuda. Seda muidugi eeldusel, et teenuse tellimisel olid tarbijale nähtaval kohal esitatud selle tingimused ja info liitumise kohta.

Soovimatust perioodilisest sisuteenusest loobumiseks pead viivitamatult oma liikmestaatuse lõpetama. Selleks tuleb tavaliselt saata sõnum sisuga „Stopp“ numbrile, millelt teenus telliti. NB! Jälgi, kas STOP tuleb kirjutada ühe või kahe P-ga vastavalt sideoperaatori poolt kehtestatule.

Pea meeles!

 • Ole ettevaatlik oma telefoninumbri või sellele saadetud koodide sisestamisega erinevates loosimistes või mängudes.
 • Tihti on teenuse lõpphinda puudutav teave väga väikeses kirjas ning võib seetõttu jääda märkamatuks.
 • Kui telefoniarve on Sinu meelest põhjendamatult suur, siis võta viivitamatult ühendust teenusepakkujaga. Soovitav on teha selleks kirjalik avaldus.
 • Teenusepakkuja peab Sulle nõudmisel väljastama aruande, kus on kirjas, millal ja millises mahus oled teenust kasutanud.

Kohtades, kuhu juhtmega internet ei ulatu, on võimalik kasutada mobiilset internetti. Mobiilset internetti võimaldab arvutil kasutada netipulk, mis on arvutiväline modem. Samuti saad mobiilset internetti kasutada sisseehitatud modemiga süle- või tahvelarvutis mobiilse interneti kaardiga ja nutitelefonis.

Netipulga saad osta või rentida mobiilsideoperaatorilt.  Internetiühenduse loomiseks pane interneti SIM-kaart netipulka ja ühenda seade USB-pesasse, netipulk installeerib end pärast arvutiga ühendamist ise. Interneti SIM-kaardi saad osta koos operaatori pakutava internetipaketiga või eraldi sarnaselt kõnekaardiga.

Kui Sul on sisseehitatud modemiga süle- või tahvelarvuti, siis pista interneti SIM-kaart süle- või tahvelarvuti SIM-kaardi pessa ja saadki hõlpsalt internetiühenduse luua.

Võib juhtuda, et netipulk ei taga soovitud kiirusega internetti või ei levi seal, kus seda kasutada soovid. Seetõttu peaksid enne netipulga ostmist või rentimist arvestama mõningate asjaoludega.

Enne netipulga ostmist või rentimist

 • arvesta, et mobiilne internet on tehniliselt piiratud ressurss: selle kiirus võib sõltuda erinevatest teguritest (nt leviolud, kasutatav modem, kaugus tugijaamast, teenuse kasutajate arv piirkonnas);
 • uuri netipulga tehnilisi andmeid (sh millist andmesidekiirust netipulk võimaldab) ning analüüsi ja võrdle neid oma vajadustega;
 • kasuta kindlasti operaatorite pakutavat netipulga proovimisaega, mille jooksul saad välja selgitada, kas netipulk vastab Sinu ootustele või mitte;
 • loe hoolikalt läbi lepingutingimused;
 • lepingutingimusi lugedes pööra eriti suurt tähelepanu sellele, kas ja millised kulud kaasnevad lepingust taganemisel ja netipulga tagastamisel;
 • tea, et kui sõlmid netipulga kasutamiseks tähtajalise lepingu, siis pead lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel reeglina tasuma kauplejale kokku lepitud leppetrahvi või käsitlustasu.

Pea meeles!

 • Enne netipulga ostmist veendu selle sobivuses.
 • Mida suurem on netipulga andmete allalaadimise kiirus, seda kiiremini Sul arvutis internetilehed avanevad.
 • Suuremahuliste andmete allalaadimine eeldab lisaks väga head mobiilsidevõrku, mis andmeid läbi netipulga arvutisse transpordib.
 • Mobiilse interneti levi sõltub väga palju sellest, kus Sa parasjagu viibid (nt ei pruugi netipulk töötada paksude kiviseintega ruumis).
 • Olenevalt operaatorist on netipulga proovimisaeg 7–14 päeva ning netipulka võid saada proovida tasuta või liitumistasu eest.
 • Seadme kasutamiseks tähtajalise lepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine on Sinu vaba valik. Mõtle enne otsustamist hoolikalt, kas soovid tähtajalist lepingut või mitte.

Olulisemad nõuded rändlusteenuse osutajale

Kliendile osutatavate rändlusteenuste osas ei või mobiilsideteenuse osutajad kohaldada üheski Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis tehtud rändluskõne, saadetud SMS- või MMS rändlussõnumi või kasutatud andmeside-rändlusteenuse eest lisatasusid võrreldes riigisisese jaehinnaga (täpsemalt EL määrus nr 531/2012 art 6a – 6e).

Iga rändlusteenuse osutaja peab andma kliendile välisriiki sisenemisel sõnumiteenuse abil automaatselt, ilma põhjendamatu viivituseta ja tasuta personaalset baashinnateavet külastatava riigi rändlustasude kohta. Samuti tuleb teavitavad oma kliente sellest, kuidas vältida tahtmatu rändlusolukorra juhtumeid piirialadel (täpsemalt EL määrus nr 531/2012 art 14 – 15). 

Rändlusteenuste regulatsioonid

Viimati uuendatud 09.02.2021