Rail Balticuga seotud avalikud teated: Pärnumaa

Siin teavitatakse kõikidest Rail Balticuga seotud projekteerimistingimuste-, ehitusloa-ja kasutusloa menetlustest ning keskkonnamõjude hindamiste menetlustest.

2021

Obermeyer Planen+Beraten GmbH Eesti filiaal (reg 14936797) esitas projekteerimistingimuste taotlused nr 2111002/13238 ja 2111002/13237 Pärnu maakonda Häädemeeste valda Ikla ja Massiaru külla kavandatavate Rail Baltic ökoduktide BR2690 ja BR2683 projekteerimistingimuste saamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Pärnu maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis kehtestati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40. Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin

Ökoduktide BR2690 ja BR2683 projekteerimistingimuste taotlused, seletuskirjad ja asendiplaanid ning projekteerimistingimuste eelnõud on lisatud käesolevale teatele ning samuti saab taotluse ja selle materjalidega tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee , logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit nr 2111002/13238 (BR2690) ja nr 2111002/13237 (BR2683).

TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 19.10.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Tootsi – Pärnu“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise ning avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 3 Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Tootsi – Pärnu“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest.

TTJA algatas 29.03.2019 otsusega nr 16-6/19-0535-002 kaheksale Eesti Rail Baltica raudteelõigule ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamised viiakse läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor  ja raudtee põhimõtteline lahendus. Nimetatud keskkonnamõju hindamine viiakse läbi raudtee ehitusprojektile, mille käigus koostatakse nimetatud lõigule täpsem lahendus.

Rail Balticu „Tootsi – Pärnu“ raudteetrassi lõigu ehitusprojekti KMH viiakse läbi ligikaudu 39 kilomeetri pikkusele lõigule. Raudteelõik saab alguse Põhja-Pärnumaa vallas lõigus, kus RB trass jõuab olemasoleva Tallinn-Lelle-Pärnu raudteekoridorini ning kulgeb lõuna suunas edasi Tori valla territooriumil, kus ületab kaguosas Rääma raba. Lõunapoole liikudes jõuab trassikoridor Pärnu linna territooriumile, kus ületab Pärnu jõe ning suundub jõe ning Liivi tee vahelisel alal linna lõunapiirini kuni ristumiseni Reiu jõega Häädemeeste vallas.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Tootsi – Pärnu“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 30.07.-21.08.2021. KMH programmi dokumendid on lisatud käesoleva teate alla.  Neil, kellel puudub interneti kasutamise võimalus, saavad KMH programmi dokumentidega tutvuda paberkandjal Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra), Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, ruum 103, Pärnu linn), Tori Vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi) ja Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu).

KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused on võimalik esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 21.08.2021 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Arutelu toimub 26.08.2021 Pärnu Keskraamatukogu suures saalis kell 17.00-19.00 aadressil Akadeemia 3, 80010 Pärnu. Seoses riigis kehtestatud piirangutega COVID-19 leviku tõttu, on võimalik aruteluga liituda ka veebikeskkonnas, Microsoft Teams, 26.08.2021 algusega kell 17.00. Aruteluga saab liituda registreerides lingil  ning saadud teavituskirjas vajutades “Join event”.

ISIKUD, KES OSALEVAD ARUTELUL PÄRNU KESKRAAMATUKOGUS, PEAVAD ESITAMA NAKKUSOHUTUSE TÕENDAMISEKS COVID TÕENDI.

Palume eelregistreerida arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 25.08.2021.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Tootsi – Pärnu“ ehitusprojekti KMH osapooled:

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 667 2004.

Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10122; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.

KMH koostaja: Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, registrikood 10705517, Tallinn Tõnismägi 3a-15, 10119; e-post elle@environment.ee; kontaktisik Henn Pärnamets, e-post: henn@environment.ee, tel: 58 591 945

Rail Baltic Pärnumaa autotunneli ja kohaliku tee projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Obermeyer Planen+Beraten GmbH Eesti filiaal (reg 14936797) esitas projekteerimistingimuste taotlused autotunneli rajamiseks ja kohaliku tee ümberehitamiseks. 

Projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/07956 (autotunnel BR-2242 ja kohalik tee OR-2242)) asukohaga Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Reiu külas asetsevatel katastriüksustel 84801:001:1299, 84801:001:1302, 84801:001:1305, 84801:001:1715, 84801:001:1301, 84801:001:1307, 84801:001:1306, 84801:001:0121, 84801:001:1300, 84801:001:1303, 84801:001:1304, 84801:001:1308, 84801:001:0591 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Pärnu lõigu maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“, mis kehtestati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40. Pärnu maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin 

Autotunneli ja kohaliku tee projekteerimistingimuste menetlustega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee , logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/07956 (autotunnel BR-242, kohalik tee OR-2242).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 16.07.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10122 Tallinn.
TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Viimati uuendatud 01.10.2021