Rail Balticuga seotud avalikud teated: Harjumaa

Siin teavitatakse kõikidest Rail Balticuga seotud projekteerimistingimuste-, ehitusloa-ja kasutusloa menetlustest ning keskkonnamõjude hindamiste menetlustest.

2021

Teade Rail Baltic Ülemiste ühisterminali raudteerajatiste projekteerimistingimuste menetluse avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Rail Baltic projekti raames Harju maakonnas Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas Ülemiste ühisterminali jalakäijate läänetunneli, raudteeviadukti, jalakäijate idatunneli ja ooteplatvormide projekteerimistingimuste menetluse avalikust arutelust seoses OÜ Esplan (registrikood 10458912) taotlusega. Nimetatud raudteerajatised on osa Rail Baltic Ülemiste ühisterminalist ning asuvad valdavalt  Peterburi tee 36 // Vesse põik 17 // Ülemiste raudteejaam (katastriüksus 78403:314:0136) kinnistul.

Taotluse ja selle materjalidega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee , logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/03727. Projekteerimistingimuste taotlus, asendiskeemid, seletuskiri ning eelnõu on lisatud ka käesolevale teatele.

Seoses Covid-19 levikuga toimub nimetatud projekteerimistingimuste menetluse avalik arutelu 26.05.2021 kell 16.00 Microsoft Teamsi veebikeskkonnas. 

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2061 hiljemalt 26.05.2021 kell 12.00. Aruteluga saab liituda klikates siia  ning valides „continue on this browser“.

Rail Baltic Rae rohesilla projekteerimistingimuste avatud menetlus

Osaühing Skepast&Puhkim (11255795) esitas projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/05676 Rail Baltic Rae valda kavandatava rohesilla projekteerimistingimuste saamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, sest projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Harju maakonnaplaneeringut „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", mis kehtestati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41. Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda siin 

TTJA teeb haldusmenetluse seaduse § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 19.05.2021 esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab, et on tunnistanud 31.03.2021 kirjaga nr 16-6/20-07294-034 nõuetele vastavaks Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. 

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb ca 12 kilomeetri pikkust lõiku Soodevahe külast Muugani ning Soodevahe sõlmjaama. Raudteelõik Soodevahe-Muuga on ette nähtud ainult kaubaveoks ja projekteeritakse kiirusele kuni 120 km/h ning kulgeb osaliselt olemasoleva raudtee koridoris. Sõlmjaam on ette nähtud vaid kauba veoks ja käitlemiseks ning on seetõttu olemuslikult seotud kaubaveoks kasutatava Rail Balticu Soodevahe-Muuga raudteelõiguga. Soodevahe sõlmjaama koosseisu kavandatakse taristu hoolduskeskuse ja kuivsadama (kaubaterminal) funktsioonide täitmiseks vajalik taristu, rajatised ja hooned.

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood 14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Kangru - Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab, et on tunnistanud 17.11.2020 kirjaga nr 16-6/19-3200-047 nõuetele vastavaks Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb ca 19 kilomeetri pikkust lõiku, mis asub Kiili ja Saku vallas Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirini.

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood 14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

KMH programmiga on võimalik tutvuda siin:

Nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda siin:

Teade Rail Baltic raudteetrassi lõigu "Ülemiste - Kangru" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab, et on tunnistanud 17.11.2020 kirjaga nr 16-6/19-3201-040 nõuetele vastavaks Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb ca 16 kilomeetri pikkust lõiku, mis asub Tallinna linnas ja Rae vallas.

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

KMH programmiga on võimalik tutvuda siin:

Nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda siin:

Viimati uuendatud 23.09.2021