Raudteeliiklusregister

Riikliku raudteeliiklusregistri põhiülesandeks on arvestuse pidamine raudteede ja raudteeveeremi ning vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide kohta.

Raudteevedu on keelatud korraldada raudteeliiklusregistris registreerimata raudteel. Raudteeliikluses on keelatud kasutada Eesti või muu riigi registris registreerimata raudteeveeremit. Välisriigis registreeritud raudteeveeremit võivad Eestis tegutsevad raudtee-ettevõtjad raudteeveoteenuse osutamisel kasutada vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele.

Kehtestatud nõuetele mittevastava raudteeveeremi või raudtee registreerimisest on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus keelduda.

Raudteeliiklusregistri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud töötleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Riiklikus Raudteeliiklusregistris on registreeritud:

Raudtee
2141 km
Vedur
267 ühikut
Reisivagun
143 ühikut
Kaubavagun
23019 ühikut
Eriveerem
82 ühikut
Eriotstarbeline veerem
15 ühikut
Elektrirongi vagun
1 ühikut
Diiselrongi vagun
47 ühikut
Mootorrong
38 ühikut
Vedurijuhiluba
507 ühikut

Viimati uuendatud 07.04.2021